Bird   ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป เป็นจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์ ดูราชกิจจานุเบกษาฉบับสมบูรณ์