Bird   ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเกิดความสะดวกในการใช้ทั้งแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและ ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน
- กำหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือผู้อื่นที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่เสียภาษี ตามมูลค่าหรือตามปริมาณของสินค้าหรือบริการหรือทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้น ตามอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต
- กำหนดระยะเวลา วิธีการ และสถานที่ในการยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษีในกรณีต่าง ๆ
- กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรการขายสุรา การเพาะปลูกต้นยาสูบ การซื้อใบยาแห้งจากผู้บ่มใบยาการผลิตยาสูบ การนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยายาอัด หรือยาสูบ การขายครอบ ครองยาสูบ การผลิตไพ่ การนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร และการขายไพ่
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์ ดูราชกิจจานุเบกษาฉบับสมบูรณ์