Bird   ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดให้การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับ หรือการกักขังแทนค่าปรับถ้ามิได้ทำภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับคำพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน หรือกักขังไม่ได้
- กำหนดให้ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายรับอันตรายสาหัส ให้มีโทษปรับด้วย (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙๗ และมาตรา ๒๙๘)
- ปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์ ดูราชกิจจานุเบกษาฉบับสมบูรณ์