Bird   ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับคดีนอกเขตศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี
     - แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล กรณีขัดขืน ไม่มาศาล เมื่อศาลได้มีคำสั่ง
     - แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำฟ้อง หมายเรียกและหมายอื่นๆ คำสั่งและคำบังคับของศาลในกรณีที่ต้องส่งคำบังคับ
     - แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกับค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี กรณีที่มีการบังคับ แก่ผู้ประกันในศาล
     - แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่ง เพื่อให้เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ให้การบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลเป็นไป โดยประสิทธิภาพ เพียงพอในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม ประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์ ดูราชกิจจานุเบกษาฉบับสมบูรณ์