Bird   ชื่อเรื่อง กฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
                  โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้พัสดุดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
       ๑. พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
       ๒. พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน
       ๓. พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา
       ๔. พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม
       ๕. พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
       ๖. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์ ดูราชกิจจานุเบกษาฉบับสมบูรณ์