โครงการรับจำนำข้าว (ปรับปรุงครั้งที่ 2)     การระบายมันสำปะหลัง     การทำการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming)     การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

 

โครงการรับจำนำข้าว
ปรับปรุงครั้งที่ 2
    การระบายมันสำปะหลัง     การทำการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) ปรับปรุงครั้งที่ 1     การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

 

รถเมล์ฟรี     การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย    

การลดค่าครองชีพของประชาชน

    โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม และสีแดงอ่อน

 

รถเมล์ฟรี     การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย
 
    การลดค่าครองชีพของประชาชน     โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม และสีแดงอ่อน
 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์     โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link    

โครงการประกัยรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

    รถราชการ

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์     โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link
 
    โครงการประกัยรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     รถราชการ

 

โครงการแก้ไขปัญหาสับปะรด ปรับปรุงครั้งที่ 1     โครงการระบบรถไฟชานเมือง    

ประชาคมอาเซียน (ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1)

    ปาล์มน้ำมัน

 

โครงการแก้ไขปัญหาสับปะรด
ปรับปรุงครั้งที่ 1
 
    โครงการระบบรถไฟชานเมือง    

ประชาคมอาเซียน
ปรับปรุงครั้งที่ 1
 

    ปาล์มน้ำมัน

 

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

    การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    

โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (๓๐ บาท รักษาทุกโรค)

    การรับจำนำข้าว (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

 

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร

    การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
   

โครงการสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
(๓๐ บาท รักษาทุกโรค)

    การรับจำนำข้าว
ปรับปรุงครั้งที่ 1

 

โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์     โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง     ปฏิรูปประเทศไทย ปรับปรุงครั้งที่ 1    

โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์     โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง       ปฏิรูปประเทศไทย
ปรับปรุงครั้งที่ 1
   

โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ปรับปรุงครั้งที่ 1     โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง     การพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้     การช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (มี.ค.-พ.ค. 53)

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

ปรับปรุงครั้งที่ 1
 

    โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง     การพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้     การช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (มี.ค.-พ.ค. 53)

 

โครงการประชาวิวัฒน์     นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์     โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล ปรับปรุงครั้งที่ 1    

ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด ปรับปรุงครั้งที่ 1

 

โครงการประชาวิวัฒน์     นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์      โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล
ปรับปรุงครั้งที่ 1
   

ปัญหามลพิษในพื้นที่
มาบตาพุด
ปรับปรุงครั้งที่ 1

 
 

 

 

 

การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล    

ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้

    โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

 

 

การแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

 

การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

   

ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

    โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

การแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน
ปรับปรุงครั้งที่ 1
 
 

 

 

 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

    โฉนดชุมชน    

ครงการรถไฟฟ้ามหานครสายหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บางซื่อ,หัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ (สายสีน้ำเงิน) (ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1)

   

โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร (โฮปเวลล์)

 

การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

    โฉนดชุมชน    

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายหัวลำโพง-ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บางซื่อ,หัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ
(สายสีน้ำเงิน)

ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1

โครงการระบบการขนส่ง
ทางรถไฟยกระดับใน
กรุงเทพมหานคร (โฮปเวลล์)

 
 

 

 

 

โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1)

 

 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิในญี่ปุ่น ปรับปรุงครั้งที่ 1     โครงการจัดการน้ำเสีย คลองด่าน สมุทรปราการ     การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

 

โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1

 

 

การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
สึนามิในญี่ปุ่น
ปรับปรุงครั้งที่ 1
    โครงการจัดการน้ำเสีย
คลองด่าน สมุทรปราการ
    การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
 
 

 

 

 

ภัยแล้ง

 

 

มาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ (ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 2)

 

 

ทางพิเศษบูรพาวิถี     โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

 

ภัยแล้ง

มาตรการแก้ไขปัญหาราคา
ไข่ไก่
 
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 2

 

 

ทางพิเศษบูรพาวิถี     โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปรับปรุงครั้งที่ 1
 

 

 

 

 

โครงการหนี้นอกระบบ     การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

 

ปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภค     การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553

 

โครงการหนี้นอกระบบ     การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภค     การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553
 
 
       

 

ปัญหายาเสพติด

 

 

ปัญหายางพารา (ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 2)     ผลไม้ภาคตะวันออก     โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

 

ปัญหายาเสพติด

 

 

ปัญหายางพารา
ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่
2
   

ผลไม้ภาคตะวันออก

   

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

 
 

 

 

 

เรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายรัฐบาล     การระบายมันสำปะหลัง (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

 

 

โครงการฝายราษีไศล     การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

เรียนฟรี 15 ปี
ตามนโยบายรัฐบาล
    การระบายมันสำปะหลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 1

 

 

โครงการฝายราษีไศล     การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
 
  การขยายขอบเขต ประกันสังคม    

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (อาชญากรรม)

           
  การขยายขอบเขต
ประกันสังคม
   

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (อาชญากรรม)

           
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                               ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556