แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ การเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พลังงานทดแทน (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) การแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะ ศูนย์ดำรงธรรม (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

 
การเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
พลังงานทดแทน (รัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
การแก้ไขปัญหา
รถตู้โดยสารสาธารณะ
ศูนย์ดำรงธรรม (รัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้างาช้างผิดกฏหมาย การลดค่าครองชีพของประชาชน (รถเมล์ฟรี) การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย การดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

 

การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
การค้างาช้างผิดกฎหมาย การลดค่าครองชีพของประชาชน รถเมล์ฟรี
 
การส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย การดำเนินการเกี่ยวกับงาน
พระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มติคณะรัฐมนตรีและ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับ
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

 

โครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย บัตรสวัสดิการของรัฐ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง โครงการพัฒนาเมืองชุมชนดินแดง ปทุมธานีโมเดล การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

 

โครงการพัฒนา
เคหะชุมชนคลองเตย
บัตรสวัสดิการของรัฐ
 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากระบวนการลักลอบตัดไม้และค้าไม้พะยูง โครงการพัฒนาเมือง
ชุมชนดินแดง
ปทุมธานีโมเดล การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลาป่น ข้าวสาลี และเมล็ดถั่วเหลือง)
(รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
 

ประชารัฐ หนอนหัวดำ พระราชสัมญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กแรกเกิด การปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางของ ICAO โครงการห้วยโสมง

 

ประชารัฐ

 

หนอนหัวดำ

 

พระราชสมัญญา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชการที่ ๙
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กแรกเกิด
 
การปรับปรุงมาตรฐาน
การบินพลเรือนของไทย
ตามแนวทางของ
ICAO

 
โครงการห้วยโสมง

 

แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business ปีสำคัญแห่งชาติ พระราชสัญญา

วันสำคัญแห่งชาติ

 

แนวทางการทดแทน
อัตราว่างจาก
ผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

 

การจัดอันดับความยาก - ง่าย
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก
Doing Business

 

ปีสำคัญแห่งชาติ

 

พระราชสมัญญา

 

วันสำคัญแห่งชาติ

 


 

 

 

การบริหารจัดการน้ำ กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ

 

 การบริหารจัดการน้ำ

กำหนดเวลาทำงานและ
วันหยุดราชการ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑