ประมวลมติครม. และหนังสือเวียนสลค. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อครม. การบริหารจัดการน้ำ วันสำคัญแห่งชาติ กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ

 


ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
 และหนังสือเวียน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี
   
การบริหารจัดการน้ำ
   
วันสำคัญแห่งชาติ
   
กำหนดเวลาทำงานและ
วันหยุดราชการ

                                                                                                                                                                                                               ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2560