แต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 

 
ลำดับที่ คำสั่งแต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง/
วันที่ประกาศ

 

ปี ๒๕

 
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี) ๒๙/๑๐/๖๒
๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณรงค์ วิทยไพศาล) ๐๒/๑๐/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช และ นางรัชนี พลซื่อ) ๐๓/๐๙/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน (นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา) ๒๐/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายภูผา ลิกค์) ๐๖/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร และคณะ) ๑๓/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา และ นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์) ๒๗/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนิตพล ไชยนันทน์ และ นายเรวัต อารีรอบ) ๒๒/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) ๒๗/๐๘/๖๒
๑๐. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายจำลอง พรมสวัสดิ์) ๓๐/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสุทธิชัย จรูญเนตร และ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ) ๓๐/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๑๓/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสิรภพ ดวงสอดศรี และ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล) ๐๖/๐๘/๖๒
๑๔. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอำนวย คลังผา และคณะ) ๒๐/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ และคณะ) ๒๐/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางรัตนา จงสุทธานามณี และ นายวารุจ ศิริวัฒน์) ๒๐/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (น.ส. ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และ นายเจือ ราชสีห์) ๑๓/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ และคณะ) ๑๓/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไชยยศ จิรเมธากร และ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์) ๑๓/๐๘/๖๒
๒๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ๑๓/๐๘/๖๒
๒๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๓/๐๘/๖๒
๒๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงยุติธรรม ๑๓/๐๘/๖๒
๒๓. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๕ ราย) ๑๓/๐๘/๖๒
๒๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงคมนาคม ๐๖/๐๘/๖๒
๒๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี ๐๖/๐๘/๖๒
๒๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม (นายภิรมย์ พลวิเศษ) ๐๖/๐๘/๖๒
๒๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุชาติ ไตรเเสงรุจิระ) ๑๓/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน ๐๖/๐๘/๖๒
๒๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงการคลัง ๐๖/๐๘/๖๒
๓๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ ๑๓/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๐๖/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงยุติธรรม ๐๖/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพาณิชย์ ๑๓/๐๘/๖๒
๓๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงมหาดไทย ๑๓/๐๘/๖๒
๓๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงวัฒนธรรม ๑๓/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงสาธารณสุข ๐๗/๐๘/๖๒
๓๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงแรงงาน ๐๖/๐๘/๖๒
๓๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย ๓๐/๐๗/๖๒
๓๙. แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสุวรรณี คำมั่น) ๐๖/๐๘/๖๒
๔๐. แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก สุชาติ หนองบัว) ๐๖/๐๘/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายดิสทัต โหตระกิตย์) ๑๖/๐๗/๖๒
. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (พลเอก วิลาศ อรุณศรี) ๒๔/๐๖/๖๒
. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช) ๑๗/๐๖/๖๒
๔๔. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๖ ราย ๑๔/๐๕/๖๒
. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย ๑๔/๐๕/๖๒
. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย ๐๙/๐๕/๖๒
. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๖ ราย ๐๙/๐๕/๖๒
. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) ๐๘/๐๕/๖๒
. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) ๐๘/๐๕/๖๒
๕๐. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย) ๐๘/๐๕/๖๒
๕๑. ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง  (นางดวงพร รอดพยาธิ์) ๐๗/๐๕/๖๒
. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสันติ กีระนันทน์) ๒๒/๐๓/๖๒
๕๓. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย ๐๘/๐๒/๖๒
๕๔. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นางหิรัญญา สุจินัย) ๐๗/๐๒/๖๒
๕๕. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย ๓๑/๐๑/๖๒
๕๖. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๓ ราย ๓๑/๐๑/๖๒
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย) ๓๐/๐๑/๖๒
๕๘. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) ๒๕/๐๑/๖๒
๕๙. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร) ๑๘/๐๑/๖๒
๖๐. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางหิรัญญา สุจินัย) ๐๔/๐๑/๖๒

 

ปี ๒๕๖๑

 
๑. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย) ๒๕/๑๒/๖๑
๒. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล) ๑๗/๑๒/๖๑
๓. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ) ๑๑/๑๒/๖๑
๔. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๓ ราย) ๐๔/๑๒/๖๑
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายปรีชา สุนทรานันท์ (ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ๐๑/๑๐/๖๑
. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๐๕/๐๗/๖๑
๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) ๐๖/๐๒/๖๑

 

ปี ๒๕๖๐

 
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๒๘/๐๒/๖๐
๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ๒๔/๐๑/๖๐
๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๒๔/๐๑/๖๐
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๗/๐๑/๖๐
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ๑๐/๐๑/๖๐
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๒ ราย ๑๐/๐๑/๖๐
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงคมนาคม จำนวน ๒ ราย ๑๐/๐๑/๖๐

 

ปี ๒๕๕๙

 
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ ราย ๒๗/๑๒/๕๙
๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๗/๑๒/๕๙
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒๗/๑๒/๕๙
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๗/๑๒/๕๙
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ๐๗/๑๒/๕๙
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๐๑/๑๐/๕๙
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๑๖/๐๕/๕๙
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ๒/๐๓/๕๙
. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล (สำนักนายกรัฐมนตรี) ๑๕/๐๑/๕๙
๑๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๑๒/๐๑/๕๙

 

ปี ๒๕๕๘

 
๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๓๐/๑๒/๕๘
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๑๗/๑๑/๕๘
๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๕ ราย ๑๐/๑๑/๕๘
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๑๐/๑๑/๕๘
. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๐๙/๑๑/๕๘
. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๒๖/๑๐/๕๘
. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นาย พรชัย ตระกูลวรานนท์ (กระทรวงอุตสาหกรรม) ๒๑/๑๐/๕๘
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี) ๒๐/๑๐/๕๘
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก อักษรา เกิดผล และ นาย เอกอนันต์ สรรประดิษฐ์) ๑๓/๑๐/๕๘
๑๐. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน ๙ ราย ๐๘/๑๐/๕๘
๑๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย ๐๖/๑๐/๕๘
๑๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตรี วีรนันท์ ทองสุก (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) ๐๖/๑๐/๕๘
๑๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ๐๖/๑๐/๕๘
๑๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย โยธิน มูลกำบิล (กระทรวงศึกษาธิการ) ๒๒/๐๙/๕๘
๑๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม) ๒๒/๐๙/๕๘
๑๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๒๒/๐๙/๕๘
๑๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๓ ราย ๒๑/๐๙/๕๘
๑๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๔ ราย ๑๗/๐๙/๕๘
๑๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ๑๖/๐๙/๕๘
๒๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๑๕/๐๙/๕๘
๒๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๓ ราย ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๑๕/๐๙/๕๘
๒๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๘ ราย ๐๘/๐๙/๕๘
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พันเอก ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์ ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๐๘/๐๙/๕๘
๒๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ๐๘/๐๙/๕๘
๒๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงศึกษาธิการ) ๐๘/๐๙/๕๘
๒๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก อรรถนพ  ศิริศักดิ์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๐๘/๐๙/๕๘
๒๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงพาณิชย์) ๐๘/๐๙/๕๘
๒๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย ชัยสิริ อนะมาน (กระทรวงการต่างประเทศ) ๐๘/๐๙/๕๘
๒๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงคมนาคม) ๐๘/๐๙/๕๘
๓๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย อำนวย ปะติเส (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๐๘/๐๙/๕๘
๓๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงสาธารณสุข) ๐๑/๐๙/๕๘
๓๒. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๘ ราย ๑๙/๐๘/๕๘
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงแรงงาน) ๐๘/๐๙/๕๘
. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๐๒/๐๙/๕๘
๓๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๔/๐๘/๕๘
๓๖. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ๒๒/๐๘/๕๘
๓๗. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๑๓/๐๘/๕๘
๓๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๓๐/๐๖/๕๘
๓๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ๒๓/๐๖/๕๘
๔๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๖/๐๕/๕๘
๔๑. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ๑๘/๐๕/๕๘
๔๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาง พรรณพิมล ชัญญานุวัตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๒๐/๐๑/๕๘
๔๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นาย ทานตะวัน แกล้วเขตการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๑๓/๐๑/๕๘
  ปี ๒๕๕๗  
๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงการคลัง) ๑๖/๐๙/๕๗
๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงวัฒนธรรม) ๑๖/๐๙/๕๗
๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางดนุชา ยินดีพิธ (กระทรวงพลังงาน) ๑๖/๐๙/๕๗
๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงมหาดไทย) ๑๖/๐๙/๕๗
๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๑๖/๐๙/๕๗
๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ๑๖/๐๙/๕๗
๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ๑๖/๐๙/๕๗
๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ๑๖/๐๙/๕๗
๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงอุตสาหกรรม) ๑๖/๐๙/๕๗
๑๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์  (กระทรวงแรงงาน) ๑๖/๐๙/๕๗
๑๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๑๖/๐๙/๕๗
๑๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงพาณิชย์) ๑๖/๐๙/๕๗
๑๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ๑๖/๐๙/๕๗
๑๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายอักกพล พฤกษะวัน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ๑๖/๐๙/๕๗
๑๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ๑๖/๐๙/๕๗
๑๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงสาธารณสุข) ๑๖/๐๙/๕๗
๑๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข (กระทรวงการต่างประเทศ) ๑๖/๐๙/๕๗
๑๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๔ ราย (กระทรวงคมนาคม) ๑๙/๐๙/๕๗
๑๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงยุติธรรม) ๒๓/๐๙/๕๗
๒๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๕ ราย (กระทรวงศึกษาธิการ) ๒๓/๐๙/๕๗
๒๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา งามลักษณ์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ๒๓/๐๙/๕๗
๒๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายทรงภพ พลจันทร์ (กระทรวงพลังงาน) ๐๑/๑๐/๕๗
๒๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายนพดล กรรณิกา (กระทรวงแรงงาน) ๑๔/๑๐/๕๗
๒๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำวน ๔ ราย (กระทรวงกลาโหม) ๑๖/๑๐/๕๗
๒๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง พลเอก ดิฏฐพร ศศะสมิต  (กระทรวงพาณิชย์) ๐๔/๑๑/๕๗
๒๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายทรงพล พนาวงศ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๐๔/๑๑/๕๗
๒๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ๑๒/๑๑/๕๗
๒๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ๒๕/๑๑/๕๗
๒๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน ๒ ราย (กระทรวงการคลัง) ๐๙/๑๒/๕๗
๓๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ  (กระทรวงยุติธรรม) ๐๙/๑๒/๕๗
 


แต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 

 
ลำดับที่
คำสั่งแต่งตั้ง
วันที่แต่งตั้ง/
วันที่ประกาศ

 

ปี ๒๕๕๖

 
๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม) ๒๗/๐๒/๕๖
๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๐๓/๐๔/๕๖
๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ๒๓/๐๔/๕๖
๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ๒๑/๐๕/๕๖
๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง) ๒๑/๐๕/๕๖
๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ๒๑/๐๕/๕๖
๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๑/๐๕/๕๖
๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๒๑/๐๕/๕๖
๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม) ๒๑/๐๕/๕๖
๑๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม) ๒๑/๐๕/๕๖
๑๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๑๙/๐๖/๕๖
๑๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิโรธ สุนทรเลขา) ๒๔/๐๖/๕๖
๑๓. ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (กระทรวงอุตสาหกรรม) ๓๐/๐๖/๕๖
๑๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๑๙/๐๗/๕๖
๑๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน) ๑๙/๐๗/๕๖
๑๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๑๙/๐๗/๕๖
๑๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์) ๑๙/๐๗/๕๖
๑๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม) ๑๙/๐๗/๕๖
๑๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง) ๑๙/๐๗/๕๖
๒๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม) ๑๙/๐๗/๕๖
๒๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ๑๙/๐๗/๕๖
๒๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิทยา พุกกะมาน และ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์) ๑๙/๐๗/๕๖
๒๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ๑๙/๐๗/๕๖
๒๔. แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๑๙/๐๗/๕๖
๒๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๑๙/๐๗/๕๖
๒๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๑๙/๐๗/๕๖
๒๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข) ๒๔/๐๙/๕๖
๒๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ๐๕/๑๑/๕๖

 

ปี ๒๕๕๕

 
๑. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์) ๒๔/๐๑/๕๕
๒. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง  มงคลสิริ ศาสตราจารย์ธเนศวร์  เจริญเมือง ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ และนายวรกร  คำสิงห์นอก) ๒๔/๐๑/๕๕
๓. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๖ ราย) ๐๑/๐๒/๕๕
๔. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (กระทรวงอุตสาหกรรม) ๒๕/๐๑/๕๕
๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร และนายเอกธนัช อินทร์รอด) ๐๗/๐๒/๕๕
๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงกลาโหม (พล.ร.อ.ชัยวัฒน์  พุกกะรัตน์ และพล.อ.วรวิทย์ ชินะนาวิน) ๑๔/๐๒/๕๕
๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร) ๒๗/๐๒/๕๕
๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวอนุตตมา อมรวิวิฒน์) ๒๙/๐๒/๕๕
๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงคมนาคม ๒๙/๐๒/๕๕
๑๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ) ๐๖/๐๓/๕๕
๑๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง จำนวน ๖ ราย) ๗/๐๖/๕๕
๑๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (นายชาญยุทธ เฮงตระกูล) ๑๑/๐๖/๕๕
๑๓. ข้าราชการการเมืองขอลาออก  (กระทรวงศึกษาธิการ) ๑๓/๐๖/๕๕
๑๔. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง  (นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์) ๒๖/๐๖/๕๕
๑๕. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง  (นายสถิรพร นาคสุข) ๒๖/๐๖/๕๕
๑๖. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสรรพภัญญู ศิริไปล์) ๒๖/๐๖/๕๕
๑๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ และนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ๒๖/๐๖/๕๕
๑๘. แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี ๒๗/๐๖/๕๕
๑๙. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๒ ราย) ๒๗/๐๖/๕๕
๒๐. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง ๒๗/๐๖/๕๕
๒๑. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ๑๗/๐๙/๕๕
๒๒. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล) ๑๘/๐๙/๕๕
๒๓. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย) ๐๒/๑๐/๕๕
๒๔. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน) ๐๙/๑๐/๕๕
๒๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายสุชาติ ลายน้ำเงิน)
๐๙/๑๐/๕๕
๒๖. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง) ๐๙/๑๐/๕๕
๒๗. ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายประทวน เขียวฤทธิ์) ๑๑/๑๐/๕๕
๒๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล) ๑๑/๑๐/๕๕
๒๙. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๑๒ ราย) ๑๕/๑๐/๕๕
๓๐. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๔ ราย) ๑๕/๑๐/๕๕
๓๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา) ๑๕/๑๐/๕๕
๓๒. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง จำนวน ๓ ราย) ๐๘/๑๑/๕๕
๓๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ ราย) ๐๙/๑๑/๕๕
๓๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ ราย) ๑๒/๑๑/๕๕
๓๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชน  ชาลีเครือ) ๑๒/๑๑/๕๕
๓๖. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเพชรวรรต  วัฒนพงศ์ศิริกุล) ๑๒/๑๑/๕๕
๓๗. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม จำนวน ๖ ราย) ๐๒/๑๑/๕๕
๓๘. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน ๕ ราย) ๐๙/๑๑/๕๕
๓๙. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์) ๒๐/๑๑/๕๕
๔๐. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงพลังงาน(จำนวน ๒ ราย) ๑๙/๑๑/๕๕
๔๑. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน ๓ ราย) ๒๒/๑๑/๕๕
๔๒. แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๒/๑๑/๕๕
๔๓. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประสานพงศ์ วงศ์ใหญ่) ๒๖/๑๑/๕๕
๔๔. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ๑๙/๑๒/๕๕
๔๕. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ๑๙/๑๒/๕๕

 

ปี ๒๕๕๔

 
๑. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมรัต หวั่งหลี และนายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล) ๒๖/๐๘/๕๔
๒. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุระ เตชะทัต และนายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์) ๒๙/๐๘/๕๔
๓. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดารณี เลศะวานิช) ๒๙/๐๘/๕๔
๔. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางนฤมล ธารดำรงค์ และนายสง่า ธนสงวนวงศ์) ๓๐/๐๘/๕๔
๕. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร และนายถิรชัย วุฒิธรรม) ๓๑/๐๘/๕๔
๖. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมหวัง อัสราษี นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง
และ พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ)
๓๑/๐๘/๕๔
๗. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนาวิน บุญเสรฐ) ๓๑/๐๘/๕๔
๘. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายประเชิญ ติยะปัญจนิตย์) ๐๑/๐๙/๕๔
๙. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาพ และนายเอกธนัช อินทร์รอด) ๐๑/๐๙/๕๔
๑๐. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และ นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ) ๐๑/๐๙/๕๔
๑๑. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชินวัฒน์ หาบุญพาด นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร นายชาญยุทธ
เฮงตระกูล นายสมบัติ รัตโน และนายวัน อยู่บำรุง)
๐๒/๐๙/๕๔
๑๒. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอารี ไกรนรา นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ และนายยศวริศ ชูกล่อม) ๐๕/๐๙/๕๔
๑๓. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโสภณ เพชรสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ
นายศักดา บูรณ์พงศ์ นายวรกร คำสิงห์นอก และนายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์)
๐๕/๐๙/๕๔
๑๔. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ และนายกมล บันไดเพชร) ๐๗/๐๙/๕๔
๑๕. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์) ๐๘/๐๙/๕๔
๑๖. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ นายสุนทร รัตนากร และพลโท มนัส เปาริก) ๐๙/๐๙/๕๔
๑๗. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์) ๑๓/๐๙/๕๔
๑๘. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๖ ราย) ๑๔/๐๙/๕๔
๑๙. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล และพลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน) ๑๕/๐๙/๕๔

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ลำดับที่
คำสั่งแต่งตั้ง
วันที่แต่งตั้ง/
วันที่ประกาศ

 

ปี ๒๕๕๓

 
    ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นางอัญชลี เทพบุตร และ นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) ๑๙/๐๑/๕๓
    แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ และ นางอัญชลี เทพบุตร) ๑๙/๐๑/๕๓
    ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี) ๑๙/๐๑/๕๓
    แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวัลลภ อธิคมประภา และพันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา) ๒๕/๐๑/๕๓
    แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๓ ราย) ๒๖/๐๑/๕๓
    แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางคมคาย อุดรพิมพ์ และนายศุภรักษ์ ควรหา) ๐๔/๐๒/๕๓
    แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ และนายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) ๐๕/๐๒/๕๓
    แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปรีชา วัชราภัย) ๐๕/๐๒/๕๓
    แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๓ ราย) ๐๘/๐๒/๕๓
    ๑๐ ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายไพศาล ชโนวรรณ) ๐๘/๐๒/๕๓
    ๑๑ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) ๑๖/๐๒/๕๓
    ๑๒ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์) ๑๙/๐๒/๕๓
    ๑๓ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพศาล ชโนวรรณ) ๒๖/๐๒/๕๓
    ๑๔ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิทิต ทองโสภิต) ๒๖/๐๒/๕๓
    ๑๕ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และ นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์) ๑๗/๐๒/๕๓
    ๑๖ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๖ ราย) ๐๒/๐๓/๕๓
    ๑๗ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ๐๘/๐๓/๕๓
    ๑๘ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสุนิติ์ ทีวะเวช) ๑๖/๐๓/๕๓
    ๑๙ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวันชัย  จงสุทธานามณี) ๒๒/๐๓/๕๓
    ๒๐ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมชัย  เชาว์ปรีชา) ๓๐/๐๓/๕๓
    ๒๑ ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายตรัยรักษ์  เต็งไตรรัตน์) ๐๑/๐๔/๕๓
    ๒๒ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมงคล  ศิโรรัตนรังษี) ๐๗/๐๔/๕๓
    ๒๒ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ ราย) ๒๐/๐๔/๕๓
    ๒๔ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชีวเวช เวชชาชีวะ) ๐๔/๐๕/๕๓

๒๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชีวเวช เวชชาชีวะ และนายขภัช นิมมานเหมินท์)) ๐๙/๐๖/๕๓

๒๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ร้อยเอก เชษฐ์ รมยะนันทน์) ๐๙/๐๖/๕๓

๒๗

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (พลเอก สุภาษิต วรศาสตร์ และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล) ๐๑/๐๖/๕๓

๒๘

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจการบังคับบัญชา (นายเอกศักดิ์ แดงเดช) ๐๑/๐๖/๕๓

๒๙

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชา (นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ และนายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล) ๐๘/๐๖/๕๓

๓๐

เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชา (นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล) ๑๕/๐๖/๕๓

๓๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมพร หนูนุ่ม และนายวิทูร กรุณา) ๑๘/๐๖/๕๓

๓๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายก้องศักดิ์ ยอดมณี และนายอนุชา จันทร์สุริยา) ๑๕/๐๖/๕๓

๓๓

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์) ๑๘/๐๖/๕๓

๓๔

ข้าราชการการเมืองลาออก (นายมัธยม นิภาเกษม และนายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร) ๐๗/๐๖/๕๓

๓๕

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล) ๒๒/๐๖/๕๓

๓๖

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภูวเดช อินทวงศ์) ๒๙/๐๖/๕๓

๓๗

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี) ๑๓/๐๗/๕๓

๓๘

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายแมน เจริญวัลย์) ๑๖/๐๗/๕๓

๓๙

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายอัครวัฒน์ อัศวเหม) ๒๐/๐๗/๕๓

๔๐

ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายไพโรจน์ ศรศิลป์) ๐๕/๑๐/๕๓

๔๒

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และนายปรีชา วัชราภัย) ๐๘/๑๐/๕๓

๔๑

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ) ๑๑/๑๐/๕๓

๔๒

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสรจักร เกษมสุวรรณ) ๑๙/๑๐/๕๓
 

ปี ๒๕๕๒

 
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภิมุข สิมะโรจน์)
๐๖/๐๑/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางอัญชลี  เทพบุตร)
๐๖/๐๑/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน ๘ ราย)
๐๖/๐๑/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ และนายยุทธพล อังกินันทน์)
๐๖/๐๑/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๓ ราย)
๐๖/๐๑/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายกมลวิศว์ แก้วแฝก)
๐๖/๐๑/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรศักดิ์ นาคดี)
๐๖/๐๑/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชำนิ บูชาสุข นางคมคาย อุดรพิมพ์ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ และนายสุริยะ ร่วมพัฒนา)
๐๖/๐๑/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเกรียงยศ สุดลาภาและนายสุกิจ ก้องธรนินทร์)
๐๖/๐๑/๕๒
๑๐
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายประพันธ์ คูณมี และนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
๐๖/๐๑/๕๒
๑๑
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กค.) จำนวน ๔ ราย และ(คค.) จำนวน ๑ ราย
๐๖/๐๑/๕๒
๑๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์)
๐๖/๐๑/๕๒
๑๓
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล)
๐๖/๐๑/๕๒
๑๔
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ และ พลเอกนภดล อินทปัญญา)
๐๖/๐๑/๕๒
๑๕
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนพล เจิมประไพ)
๐๖/๐๑/๕๒
๑๖
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวชมพูนุช นาครทรรพ และนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต)
๐๖/๐๑/๕๒
๑๗
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายชาญยุทธ โฆศิรินนท์ และนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ)
๐๖/๐๑/๕๒
๑๘
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๘ ราย)
๐๖/๐๑/๕๒
๑๙
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายศิโรตม์ เสตะพันธุ)
๐๖/๐๑/๕๒
๒๐
 ๑.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธรรมรัต หวั่งหลี และนายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล นางสาววาสนา ปรีดีจิตร)
 ๒.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา และนายประพล มิลินทจินดา นายสัญญา สถิรบุตร และนายอัครพล ลีลาจินดามัย)
 ๓.
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ นายสุธรรม นทีทอง นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร และนายวิชัย ศิริประเสริฐโชค)
๐๖/๐๑/๕๒
๒๑
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิชัย บุณยเกียรติ และนางภัทธมน เพ็งส้ม)
๐๖/๐๑/๕๒
๒๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลโท อธิยุทธ จุนทะสุต และนายฉัตร วิศวพลานนท์)
๐๖/๐๑/๕๒
๒๓
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวีระชัย ถาวรทนต์ และนายขภัช นิมมานเหมินท์)
๐๖/๐๑/๕๒
๒๔
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล)
๐๖/๐๑/๕๒
๒๕
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางพรรณี จารุสมบัติ)
๐๖/๐๑/๕๒
๒๖
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวรสพิมล จิรเมธากร)
๐๖/๐๑/๕๒
๒๗
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๕ ราย)
๐๖/๐๑/๕๒
๒๘
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายศุภชัย บัญชาศึก)
๐๖/๐๑/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมัธยม นิภาเกษม)
๐๖/๐๑/๕๒
๓๐
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์)
๑๑/๐๓/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายณัฎฐพงศ์ วิเชียรวรรณ)
๑๑/๐๓/๕๒
๓๒
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๑๒ ราย)
๑๙/๐๓/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสาทิตย์ จีนาภักดิ์)
๒๓/๐๓/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง)
๒๓/๐๓/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจักรวาล ท้วมเจริญ)
๒๓/๐๓/๕๒
๓๖
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ นายณัฐพล เกียรติวินัยกุล)
๒๑/๐๔/๕๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ)
/๐๔/๕๒
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเอกศักดิ์ แดงเดช)
/๐๔/๕๒
๓๙
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายจิตติชัย แสงทอง)
/๐๔/๕๒
๔๐
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวัชระ  กรรณิการ์)
/๐๔/๕๒
๔๑
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุนิติ์  ทีวะเวช)
๒๑/๐๔/๕๒
๔๒
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิมิตร  ดำรงรัตน์)        ๒๘/๐๔/๕๒
    ๔๓ แต่งตั้งผู้แทนการค้าการค้าไทย (นายเกียรติ สิทธีอมร)
๘/๐๔/๕๒
    ๔๔ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ เรืออากาศเอก สุริยะ  ศึกษากิจ)
๒๕/๐๓/๕๒
    ๔๕ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (พลเอก สุภาษิต  วรศาสตร์)      ๒๙/๐๕/๕๒
    ๔๖ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอุทัยรัตน์  ชัยประเสริฐ)
๑๙/๐๖/๕๒
    ๔๗ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายซาตา อาแวกือจิ)
๒๗/๐๕/๕๒
    ๔๘ ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการและแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
๑๖/๐๖/๕๒
    ๔๙ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายจิรเดช  อานุภาวธรรม)
๑๕/๐๖/๕๒
    ๕๐ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์) ๓๐/๐๖/๕๒
    ๕๑ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร) ๐๙/๐๗/๕๒
    ๕๒ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ วิชัย วนดุรงค์วรรณ) ๓๑/๐๘/๕๒
    ๕๓ ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง (นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์) ๑๒/๐๙/๕๒
    ๕๔ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ ประกอบ จิรกิติ) ๐๖/๐๙/๕๒
    ๕๕ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอุทัย มิ่งขวัญ) ๐๕/๑๐/๕๒
    ๕๖ ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์) ๐๖/๑๐/๕๒
    ๕๗ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายภิมุข สิมะโรจน์) ๑๒/๑๐/๕๒
    ๕๘ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวรสพิมล จิรเมธากร และ นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์) ๑๓/๑๐/๕๒
    ๕๙ ข้าราชการการเมืองลาออกจากราชการ (นายอรรคพล สรสุชาติ) ๑๐/๑๑/๕๒
    ๖๐ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์) ๑๗/๑๑/๕๒
    ๖๑ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิสรา สุนทรวัฒน์) ๑๙/๑๑/๕๒
    ๖๒ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์) ๐๘/๑๒/๕๒

                                                                                                                                                   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒