คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕๓
นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่
แถลงนโยบาย วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2540
------------------


ส่วนที่ 1 นโยบายการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ
1. นโยบายการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
   1.1 การปฏิรูปทางการเมือง
   1.2 การปฏิรูประบบบริหารราชการ
2. นโยบายความมั่นคง
3. นโยบายการต่างประเทศ

ส่วนที่ 2 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. นโยบายเร่งด่วน : การเสริมสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ
   1.1 การเร่งรัดเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 	1.1.1 การแก้ปัญหาสถาบันการเงินและการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
 	1.1.2 การรักษาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการสร้างความเชื่อมั่น
 	1.1.3 การเพิ่มรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 	1.1.4 การบริหารงบประมาณแผ่นดิน
 	1.1.5 การส่งเสริมการประหยัด
 	1.1.6 การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม
   1.2 การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
 	1.2.1 การบรรเทาปัญหาการว่างงาน
 	1.2.2 การบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
 	1.2.3 การบรรเทาปัญหาด้านสังคม
2. นโยบายในระยะปานกลาง : การปรับโครงสร้างและการพัฒนาสังคม
   2.1 การเสริมสร้างแหล่งเงินทุนเพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
   2.2 การปรับโครงสร้างการผลิต
 	2.2.1 การปรับโครงสร้างด้านการเกษตร
 	2.2.2 การปรับโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม
 	2.2.3 การปรับโครงสร้างด้านการบริการ
   2.3 การเพิ่มศักยภาพของพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
   2.4 การปรับโครงสร้างพื้นฐาน
 	2.4.1 ด้านการขนส่ง
 	2.4.2 ด้านการสื่อสาร
 	2.4.3 ด้านพลังงาน
 	2.4.4 ด้านสาธารณูปการ
   2.5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   2.6 การพัฒนาคนและสังคม
 	2.6.1 ด้านแรงงาน
 	2.6.2 ด้านการศึกษา
 	2.6.3 ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 	2.6.4 ด้านการกีฬา
 	2.6.5 ด้านสุขภาพอนามัย
 	2.6.6 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 	2.6.7 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 	2.6.8 ด้านอื่น ๆ
   2.7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2.8 การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก
- บัญชีรายชื่อร่างพระราชบัญญัติอันจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
กลับไปหน้าแรก