คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔๐
 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เป็นนายกรัฐมนตรี
 ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๑
แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๐


คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*


ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ   

               ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ และแต่งตั้งรัฐมนตรี
ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ นั้น ข้าพเจ้าและรัฐมนตรี
ได้กำหนดถึงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอแถลง
เพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทราบ ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง

               เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ รัฐบาลจะได้ใช้
ความพยายามอย่างสุดความสามารถในอันที่จะตระเตรียม และเสริมสร้างความมั่นคงในด้านต่าง ๆ
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการป้องกันประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น กล่าวคือ

                 ในด้านการเมือง

                จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดเสถียรภาพทางการเมืองทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศให้มากที่สุด

                โดยเฉพาะการเมืองภายในจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของชนในชาติทั้งในด้าน
การให้การศึกษาอบรม และด้านปฏิบัติ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองประเทศและการพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้บังเกิดศรัทธาความเชื่อถือ และยึดมั่นอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความสามัคคีระหว่างชนในชาติ และพร้อมที่จะเสียสละ
เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง

   
               ในด้านการต่างประเทศ

                     ๑. จะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระ เพื่อธำรงรักษาเอกราชอธิปไตย และ
บูรณภาพดินแดนของชาติ โดยยึดถือผลประโยชน์ ความมั่นคง และความอยู่รอดของชาติเป็น
หลักสำคัญ

                     ๒. จะรักษาสิทธิและปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญา และความตกลงที่ได้ทำไว้กับ
ต่างประเทศ จะเคารพและยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ ในอันที่จะส่งเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนานาชาติ

                     ๓. จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดี และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับทุกประเทศ
โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในลัทธิการปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยต่างฝ่าย
ต่างยึดมั่นในหลักการเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพดินแดน ความเสมอภาค การไม่รุกราน
และการไม่แทรกแซงในกิจการภายในซึ่งกันและกัน

                     ๔. จะส่งเสริมสันถวไมตรีอันแน่นแฟ้น และให้ความสนับสนุนร่วมมืออย่างเต็มที่แก่บรรดา
ประเทศสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อให้เกิด
เสถียรภาพ ความมั่นคง ความไพบูลย์รุ่งเรือง และสันติสุขร่วมกันของประเทศสมาชิก และของ
อาณาบริเวณนี้ และจะสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ที่เกื้อกูลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
เขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลางได้ต่อไปในอนาคต

                   ๕. จะส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดี กับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และกัมพูชาประชาธิปไตย รวมทั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า โดยยึดถือหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นและหลักการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยสันติวิธี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
และเพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติ

                  ๖. จะดำเนินนโยบายโดยมุ่งส่งเสริมและให้หลักประกันแก่การค้าระหว่างประเทศ และ
การลงทุน รวมทั้งร่วมมือกับประเทศชาติกำลังพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


             ในด้านการทหาร

                ๑. จะดำเนินการตระเตรียมและเสริมสร้างกำลังที่ใช้ในการป้องกันชาติให้เข้มแข็ง และ
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะป้องกันราชอาณาจักร ทั้งกำลังทหาร กำลังตำรวจอาสารักษาดินแดน และ
ราษฎรอาสาในรูปแบบต่าง ๆ

                 ๒. จะเร่งรัดการขยายกำลังทหารตามแผนที่ได้วางไว้ และเร่งรัดปรับปรุงหน่วยทหารต่าง ๆ
ให้มีกำลังเต็มตามอัตรา เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอที่จะป้องกันอธิปไตยและปราบปรามการก่อ
การร้าย ซึ่งจะได้ใช้การเมืองและการพัฒนาเป็นหลัก กำลังทหารและกำลังอื่นเป็นการสนับสนุน

                  ๓. ส่งเสริมการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นใช้ในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิชาการ ระบบ
และมาตรฐานอาวุธ โดยยึดหลักพื้นฐานการพึ่งตนเอง ส่วนการจัดหาจากภายนอกจะกระทำ
เมื่อมีความจำเป็น

                  ๔. จะเร่งรัดการฝึกและการจัดกำลัง ให้สามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ

                  ๕. จะบำรุงขวัญ กำลังใจ และรักษาระเบียบวินัยให้ดีอยู่เสมอ โดยปรับปรุงสวัสดิการให้อยู่
ในสภาพที่ดี ทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทหารกับประชาชน และข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อ
ผนึกความสามัคคี และจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าทหารเป็นหลักมั่นในการรักษาความมั่นคง
ของชาติ

                  ๖. ส่งเสริมให้ทหารมีส่วนร่วมในการพัฒนา และบรรเทาภัยพิบัติของประเทศกับจะได้
ฝึกทหารให้มีความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพเมื่อได้รับการปลดจาก
ประจำการ

                  ๗. ร่วมมือกับส่วนราชการอื่น ๆ ในการฝึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง
ของชาติ

             ในด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

                รัฐบาลนี้ถือว่าความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความผาสุกความ
ปลอดภัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาทุกสาขา ฉะนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

                ๑. จะป้องกันและปราบปรามการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด 
และจริงจัง

                ๒. จะยึดถือการปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายโดยเคร่งครัด จะดำเนินการผนึกกำลังและ
เร่งเร้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึก ด้วยความรับผิดชอบ
และด้วยความเสียสละอย่างเต็มที่

                ๓. จะดำเนินการป้องกันและปราบปรามขบวนการก่อการร้ายให้ได้ผลโดยเร็วด้วยการใช้
มาตรการทางการเมืองและการพัฒนาเป็นหลัก และให้การปราบปรามด้วยกำลังเป็นการสนับสนุน
และจะพยายามอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางในอันที่จะทำความเข้าใจกับผู้หลงผิดให้เข้ามอบตัว และกลับมา
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข

                ๔. จะปราบปรามโจรผู้ร้ายและอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดและจริงจัง พร้อมกับแนะนำ ชี้ชวน 
ส่งเสริม และเร่งเร้าให้ราษฎรมีส่วนในการช่วย และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
และความผาสุกในท้องถิ่นของตน

                ๕. จะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดให้โทษต่อไปโดยเด็ดขาด และไม่หยุดยั้ง

                ๖. จะปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง และจะดำเนินการสกัดกั้นและป้องกัน
ควบคู่กันไปด้วย

                ๗. จะปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการของกรมตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และภาวะของสังคมปัจจุบันอย่างรอบคอบและมีเหตุผล เพื่อให้ตำรวจ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีความสำนึก มีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                ๘. จะสอดส่องดูและการเอารัดเอาเปรียบ และแก้ไขความเหลื่อมล้ำ กดขี่ขูดรีดและความ
ไม่เป็นธรรมในสังคมที่จะนำไปสู่การก่อให้เกิดความไม่สงบให้ลดน้อยลงโดยเร็ว

๒. นโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

                ในช่วงฤดูเพาะปลูกปีที่แล้ว พื้นที่หลายส่วนของประเทศไทยประสบกับสภาพดินฟ้าอากาศ
ผิดปกติ บางแห่งก็เกิดความแห้งแล้ง บางแห่งก็ถูกน้ำท่วม การผลิตพืชผลทางเกษตรจะได้ผลน้อย
ขณะเดียวกันราคาสินค้าหลายประเภทอยู่ในระดับสูง การส่งสินค้าออกในหลายกรณีมีปัญหาทั้งใน
ด้านราคาและตลาดเพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากภาวะดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน 
ดังนี้

             ๑. เร่งรัดการดำเนินงานและการจ่ายเงินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทโดยเฉพาะใน
ท้องที่ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการปรวนแปรของดินฟ้าอากาศ เพื่อช่วยให้ชาวชนบทมีรายได้
ทดแทน ได้แก่ การเร่งงานก่อสร้าง และบูรณะถนนในตำบลและหมู่บ้าน การขุดลอกหนองบึง และการ
ใช้แรงงานปลูกสร้างสวนป่า นอกจากนี้จะได้เร่งการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดบริการฝนหลวง
ตามความเหมาะสม กับเผยแพร่การปลูกพืชที่ให้ผลเร็วและใช้น้ำน้อย

                ๒. แก้ปัญหาและอุปสรรคของการส่งสินค้าออกที่มีอยู่เฉพาะหน้า เพื่อสนับสนุนให้ส่งสินค้าออก
ได้มากขึ้น ได้แก่การขยายตลาดสินค้าในต่างประเทศ การดำเนินการให้สินค้าขาออกที่สำคัญ ๆ ให้มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาด การเพิ่มขีดความสามารถของการขนส่ง การให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้ส่งสินค้าออกในด้านภาษีอากรตามควรแก่กรณี

            ๓. ดำเนินการรักษาระดับราคาสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิต

               ๔. เร่งรัดการจัดหางานให้ผู้ว่างงานโดยอาศัยหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนเข้าช่วยใน
ระหว่างดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน รัฐบาลจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน โดยยึดแผน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ เป็นหลัก ในเรื่องสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

                     ๑.  ส่งเสริมประสิทธิภาพของการผลิตด้านเกษตรสาขาต่าง ๆ ให้มีผลผลิตเพียงพอแก่
การอุปโภคบริโภคในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ในการนี้จะได้เน้นหนักการเร่งรัดพัฒนา
การชลประทานและแหล่งน้ำ การปรับปรุงวิธีการเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์พืช และขยาย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการร่วมมือกับต่างประเทศในการประมง

                     ๒.  ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตจากพืชและสัตว์และ
วัตถุดิบภายในประเทศ วางแผนการจัดหาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ โลหะ และ
เชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
และอุตสาหกรรมเน้นหนักการใช้แรงงานในประเทศ อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการลงทุน
การอนุญาตตั้งและขยายโรงงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจัดให้มีนิคมอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ รัฐบาลจะอาศัยกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนเป็นหลัก
ในด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะได้พัฒนาอย่างจริงจัง ดำเนินการให้แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย
สะดวกสบาย เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น

                ๓.  เร่งรัด กวดขัน และควบคุมการพัฒนาด้านการคมนาคม การขนส่ง การสื่อสาร และ
การอุตุนิยมวิทยา ให้มีการประสานและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเพียงพอ สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด ทั้งสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย สาระสำคัญของการพัฒนา
ในด้านคมนาคม มีดังนี้
   

                   (ก) ปรับปรุงบริการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครควบคุมบริการรถบรรทุกและรถ
โดยสารระหว่างจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงบำรุงทางหลวงและการรถไฟให้ตรงต่อความ
ต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม

                   (ข) เร่งรัดให้มีการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังและพัฒนาท่าเรือชายฝั่งอื่น ๆ
ปรับปรุงร่องน้ำเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้การขนส่งชายฝั่งและตามแม่น้ำลำคลองให้มากยิ่งขึ้นและ
ส่งเสริมการขยายพาณิชย์นาวีไทยให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง

                  (ค) ปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้น ทั้งเริ่มการพัฒนา
ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่สมบูรณ์แบบและสนับสนุนการขยายบริการ

                   (ง) ปรับปรุงบริการและแก้ปัญหาขัดข้องด้านการสื่อสารและการไปรษณีย์ให้เป็น
บริการที่มี ประสิทธิภาพและสะดวกแก่ประชาชน

                ๔. ในด้านการพาณิชย์จะดำเนินการให้ผู้ผลิตสามารถจำหน่ายสินค้า และผลิตผลได้ใน
ราคาที่เป็นธรรม และให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพได้ในราคาที่พอสมควร ขยายตลาด
สินค้าไทยในต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งประเทศที่มีระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจ
แตกต่างกับประเทศไทยด้วย ในการนี้จะให้การค้าดำเนินไปโดยเสรี มีการแข่งขันกันอย่างมีระเบียบ
และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ผลิตในประเทศไทย ตลอดจนดุลการค้าด้วย
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดและให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศให้มากขึ้น

               ๕. ดำเนินการพัฒนาเมืองและชนบท โดยยึดหลักกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น
ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค พร้อมกับพัฒนาบริการสาธารณูปโภคอันจำเป็นแก่ชุมชน อาทิ การปรับปรุง
การสัญจร การไฟฟ้า การประปาหรือน้ำกินน้ำใช้ และการสร้างที่อยู่อาศัย ในการนี้จะได้อาศัย
ความร่วมมือขององค์การปกครองท้องถิ่นและประชาชนด้วย

               ๖. สนับสนุนเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานในอาชีพอื่น ๆ ให้ได้รับประโยชน์อันชอบธรรม
โดยช่วยเหลือให้มีที่ดินประกอบอาชีพตามความเหมาะสม อันได้แก่การปฏิรูปที่ดินกับการจัดสรร
ที่ดิน ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ได้รับ
ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน และบริการทางสวัสดิการตามควร

               ๗. รักษาเสถียรภาพทางการเงินและการคลังให้มั่นคง และปรับปรุงภาษีอากรเพื่อ
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุนและการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

               ๘. ดำเนินการให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด
ในขณะเดียวกันก็หาทางป้องกันและกำจัดพิษภัยที่เกิดแก่สิ่งแวดล้อมอันสืบเนื่องมาจากการพัฒนา
ทุกด้านตามควรแก่กรณี

               ๙. ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อพัฒนาการเกษตร
การอุตสาหกรรม การค้า การขนส่ง และการสื่อสาร

               ๑๐. ดำเนินการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จนเป็นที่พอใจของประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจอื่นที่มีขีดความสามารถต่ำและมีวิสาหกิจ
เอกชนดำเนินการอยู่แล้ว จะดำเนินการยุบเลิกหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

๓. นโยบายเกี่ยวกับสังคม

                  ในด้านความยุติธรรม


                รัฐบาลจะปรับปรุงวิธีการและการดำเนินการพิจารณาคดของศาลให้เป็นไปโดยสะดวก
และรวดเร็วเพื่อมิให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องมาศาลต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเกินความ
จำเป็นในขณะเดียวกันจะรีบเร่งจัดตั้งศาลเฉพาะเรื่อง เช่น ศาลปกครอง ศาลแรงงานศาลภาษี
เป็นต้นเพื่อให้เหมาะสมกับวิวัฒนาการของสังคม นอกจากนั้นรัฐบาลจะได้จัดให้มีระบบการ
ควบคุมความประพฤติของผู้ที่ศาลพิพากษาว่ากระทำผิดอาญาบางประเภทที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม
ส่วนรวมแทนการจองจำอันเป็นการทำลายอนาคตของผู้นั้นและเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน
อีกด้วย

                 ในด้านการสาธารณสุข  

               รัฐบาลจะดำเนินการเร่งรัดการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล โดยเน้นหนักในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล
จะจัดสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอสถานีอนามัย และสำนักงานผดุงครรภ์ตามตำบลต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ปรับปรุงขยายงานโรงพยาบาลจังหวัด จัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์ประจำภาค และจะจัดให้มีแพทย์
ผู้ชำนาญหลายสาขาไปประจำเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญ
การแต่ละสาขา สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งจะจัด
หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลและป้องกันโรคแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งห่างไกลและกันดาร ขยายการผลิตและเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคลากรสาธารณสุขประเภท
ต่าง ๆตลอดจนการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในระดับหมู่บ้านเพื่อช่วยสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น

              สำหรับการวางแผนครอบครัวนั้น รัฐบาลจะสนับสนุนให้แพร่หลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจ และตระหนักถึงผลดีของการวางแผนครอบครัวจะเร่งรัดและ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่นควบคู่กับ
การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดเพื่อมิให้เป็นภาระแก่สังคมต่อไป

                 ในด้านการศึกษา

              รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ และให้ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับ
การศึกษาจะพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้ต่อเนื่องกันและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จะขยายการศึกษาภาคบังคับให้กว้างขวางทั่วถึงทุกท้องถิ่น และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาภาคบังคับมากยิ่งขึ้น จะสนับสนุนอาชีวศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นประการสำคัญ และให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย

              ในด้านคุณภาพของการเรียนและการสอนจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและพยายามให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท จะจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งเยาวชน
นอกโรงเรียนได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีพลานามัยอันสมบูรณ์ มีระเบียบวินัยมี
ความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนมีความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่กล้าแข็งในอันที่จะ
เป็นกำลังป้องกันประเทศชาติที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตและมีความสำนึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

              ในด้านการบริหารการศึกษา จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานและจัดให้มีการร่วมมือ
ประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาระหว่างราชการส่วนกลางกับหน่วยที่จัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การใช้งบประมาณสำหรับการศึกษาของชาติเป็นไปโดยประหยัดและได้ผลตรง
ตามเป้าหมาย

              รัฐบาลนี้จะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และบำรุงศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชนส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเน้นในด้านคุณภาพ โดยจะสนับสนุนการวิจัย
และเพิ่มแขนงวิชาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนจัดหลักสูตรและการสอนให้
เหมาะสมกับสภาพของประเทศยิ่งขึ้น จะสนับสนุนให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ให้บริการสังคม
ตามความสามารถของตน จะพยายามส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และจะสนับสนุน
กิจกรรมของนิสิต นักศึกษา ในด้านการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น

                 ในด้านการปกครอง
 

              เพื่อวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในพุทธศักราช
๒๕๒๑ นี้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และได้ผู้แทนราษฎรที่ดีรัฐบาลจะเผยแพร่ความรู้ในระบอบ
ประชาธิปไตยและการปกครองตนเองแก่ประชาชนทั่วทุกหมู่บ้านทั้งนี้นอกจากจะมีวิทยากรของ
รัฐบาลออกไปฝึกอบรมแล้ว จะส่งเสริมให้สภาตำบลและหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองมีขีด
ความสามารถในด้านปกครองตนเองนอกเหนือไปจากด้านพัฒนาที่ทำอยู่แล้วรวมทั้งสามารถแก้
ปัญหาระดับท้องถิ่นได้เองตามสมควร ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการ จะปรับปรุงสวัสดิการ ขวัญ
และระบบการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

              ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย รัฐบาลของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวนี้ชุดนี้ ขอให้คำมั่นว่าจะบากบั่นพยายามทุกวิถีทางด้วยความมานะอดทนและซื่อสัตย์
สุจริต ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อความผาสุก ความมั่นคงปลอดภัย และความอยู่ดี
กินดีของประชาชนอันเป็นยอดปรารถนาของพวกเราทุกคน รัฐบาลนี้ยินดีและพร้อมเสมอที่จะรับ
ความคิดเห็นและข้อแนะนำในด้านการสร้างสรรค์จากทุก ๆ ท่าน ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์ร่วมมือด้วยดีจากสภานี้ เพื่อสถาบันการปกครองทั้งสองฝ่ายของเราจะได้ร่วมมือกัน
จรรโลงประเทศชาติให้มั่นคงถาวรและเจริญก้าวหน้าสืบไป

              ท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ นโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไปแล้วนั้น หาก
ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเห็นว่ายังไม่กระจ่างแจ้งหรือยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด ขอได้กรุณาซักถาม
หรือเสนอแนะได้ ผมและรัฐมนตรีแต่ละท่านยินดีที่จะชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน เพื่อนำ
ไปประกอบการบริหารราชการต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน


*รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
  วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ หน้า ๔๖ - ๕๗

กลับไปหน้าแรก