คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓๑
 จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี
 แต่งตั้งวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
 แถลงนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๒


คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*


ท่านประธานรัฐสภา และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ    
            
   
         ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีตาม
ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ และข้าพเจ้าได้
จัดตั้งคณะรัฐบาลซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศ
พระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ แล้วนั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้วางนโยบายตามแนวนโยบายของพรรคสหประชาไทยที่ได้แถลงไว้กับประชาชนชาวไทย
แล้ว โดยตระหนักในความสำคัญว่าจะต้องเป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่ได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย ในการกำหนดนโยบายนี้ คณะรัฐมนตรีได้ยึดถือหลัก
การรักษาความมั่นคงของประเทศไทย และเคาระในสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง
การเสริมสร้างความไพบูลย์ทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในสังคมเป็นมูลฐาน
จึงขอแถลงนโยบายเพื่อให้รัฐสภาทราบตามความในมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
 แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๑๑ ดังต่อไปนี้

               ๑. รัฐบาลนี้เชื่อมั่นอย่างจริงใจว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นพระประมุข ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
เป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศไทย ฉะนั้น รัฐบาลนี้จะปฏิบัติ
ตามทุกอย่างเพื่อให้การปกครองระบอบนี้ได้ดำเนินไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงทางการเมืองของประเทศไทย โดยเฉพาะจะเทิดทูนพระมหากษัตริย์และราชบัลลังก์
ไว้เป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่งตลอดไป รวมทั้งจะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้มีบทบาท
และร่วมในกระบวนการเมือง และการปกครองของประเทศอย่างกว้างขวาง เพื่อการนี้รัฐบาลนี้
จะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้เข้าใจว่า การใช้สิทธิเสรีภาพและดำเนินภารกิจทางการเมืองนั้น
เป็นหน้าที่ซึ่งประชาชนชาวไทยพึงศึกษาและปฏิบัติ อันจะเป็นผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าและยั่งยืนตลอดไป

               ๒. รัฐบาลนี้ถือว่าความมั่นคงของประเทศชาติเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่งที่จะช่วย
ทำให้การเสริมสร้างความไพบูลย์ทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมในสังคมดำเนินไป
โดยราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จ ฉะนั้น รัฐบาลนี้จะปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ประเทศไทย
ได้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง โดยเฉพาะจะตระเตรียมสรรพกำลังของชาติตามกำลังของชาติ
ตามกำลังเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะป้องกันราชอาณาจักร
นอกจากนั้นรัฐบาลนี้จะควบคุมให้ทหารของชาติอยู่ในระเบียบวินัยอันดี บำรุงขวัญและ
กำลังใจทหารของชาติให้สูงอยู่เสมอรวมทั้งจะพัฒนาวิธีป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
ซึ่งคุกคามความมั่นคงของชาติอยู่ในขณะนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันจะยังผลให้เราสามารถ
สกัดกั้นภัยจากคอมมิวนิสต์ได้ในที่สุด

               ๓. รัฐบาลนี้จะดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยยึดถือหลักคติธรรมกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ทั้งจะดำเนินนโยบายโดยอิสระ เพื่อผดุงรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของชาติ ประชาชน
ชาวไทย รัฐบาลนี้จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิ และปฏิบัติตามพันธกรณีอันมีตามสนธิสัญญาที่ทำไว้กับ
ประเทศทั้งหลายตามหลักแห่งความเสมอภาค จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศ
ที่ไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อประเทศไทย จะยึดมั่นในหลักกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ และจะร่วมมือกับ
องค์การสหประชาชาติ เพื่อให้องค์การนี้สามารถทำหน้าที่รักษาความมั่นคงและสันติสุขของโลก
ตามหลักแห่งความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจะร่วมมือกับประเทศทั้งใกล้และไกลเพื่อสร้าง
ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
  
               ๔. รัฐบาลนี้ถือว่าความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน
เป็นภาระที่สำคัญยิ่ง การจัดการคุ้มครองป้องกันให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพโดยปราศจากความ
หวาดระแวงภัยเป็นสิ่งที่ประชาชนปรารถนา เพื่อการนี้รัฐบาลจะเสริมสร้างกำลังและสมรรถภาพของ
ตำรวจ พนักงานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะพิจารณาการแก้ไขการปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและปราบปราม
โจรผู้ร้ายให้เหมาะสมตามสภาพของบ้านเมือง รวมทั้งจะได้สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของตนด้วย

               ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนนั้นรัฐบาลนี้ถือเป็น
นโยบายสำคัญอันหนึ่งที่จะต้องกระทำโดยจะขยายโครงการณ์พัฒนาท้องถิ่นออกไปให้กว้างขวาง
ทั่วทั้งประเทศ จะจัดตั้งนิคมสร้างตนเองเพิ่มขึ้น จะพยายามช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่ดินทำกิน
เป็นของตนเองตามกำลังความสามารถของตนและครอบครัว จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการประกอบอาชีพสุจริตตามที่ตนถนัดอย่างจริงจัง จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่อง
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยด้วยการเพิ่มอาคารสงเคราะห์ และก่อสร้างบ้านเรือนในราคาถูก
ให้เช่าซื้อได้ในระยะยาว จะส่งเสริมการประชาสงเคราะห์ในหน้าที่จองรัฐบาลและสนับสนุน
งานสังคมสงเคราะห์ของเอกชนให้อำนวยผลดียิ่งขึ้น จะส่งเสริมและคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีรายได้
และสวัสดิภาพเพียงพอตามความเป็นธรรม จะจัดการสาธารณูปโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้มีไฟฟ้า 
ประปา โดยทั่วถึงกัน ในขณะเดียวกันจะจัดให้มีทางระหว่างอำเภอและระหว่างตำบลเพิ่มยิ่งขึ้น
เพื่อให้ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีความเจริญใกล้เคียงกัน อันจะเป็นผลให้ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ
มีความสะดวกสบายทั่วถึงกัน จะได้ปรับปรุงส่งเสริมให้ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีการปกครองตัวเอง
ตามระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

               ๕. รัฐบาลนี้จะดำเนินการพัฒนาประเทศ โดยยึดเป้าหมายและนโยบายตามแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหลัก ซึ่งมีหลักการจะสร้างสร้างสรรค์กิจการที่เป็นรากฐาน
เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ จะได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์รัฐบาลนี้
จะเน้นหนักเป็นพิเศษในงานด้านชลประทาน การก่อสร้าง และบูรณะทางหลวงให้ทั่วถึงทุกภาค
ปรับปรุงขยายงานด้านพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม 
และครัวเรือนอยู่เสมอ รวมทั้งจะส่งเสริมสหกรณ์อเนกประสงค์ให้มีมากขึ้นนอกจากนั้นรัฐบาลนี้
จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของประเทศและรายได้ประชาชาติ เพื่อยกระดับ
มาตราฐานการครองชีพ และรายได้ของประชาชน กับส่งเสริมให้ประชาชนได้รับผลจากการ
พัฒนาโดยทั่วถึงยิ่งขึ้น จะพัฒนากำลังคนด้วยการขยายการมีงานทำให้มากขึ้นและพัฒนา
แรงงานระดับต่าง ๆ จะสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาการด้านประยุกต์อย่างจริงจัง
               ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ จะได้ค้นหาและสำรวจ เพื่อหาแหล่งที่จะพัฒนา
และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น

                ๖. รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยถือหลักขจัด
และป้องกันเป็นสำคัญ ดังเช่นที่ได้กระทำเป็นผลสำเร็จมาแล้วกับโรคหลายชนิด เช่น 
ไข้ทรพิษ กาฬโรค โรคคุดทะราด และไข้มาลาเรีย และดำเนินการป้องกันทุกวิถีทางมิให้
โรคระบาดต่าง ๆ เกิดระบาดขึ้นได้ ส่วนในด้านการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยนั้นรัฐบาลนี้
จะเร่งรัดการผลิตแพทย์และผู้มีอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง เพื่อการนี้รัฐบาลจะเพิ่ม
และปรับปรุงสถานพยาบาลให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งในด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และ
เจ้าหน้าที่จะส่งเสริมการวิจัยทางแพทย์ จะควบคุมการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์
อย่างใกล้ชิด

               ๗. รัฐบาลนี้ถือว่าเสถียรภาพทางการเงินเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคง
ในสังคมและความไพบูลย์ทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น รัฐบาลจะปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของเงินตรากับทั้งจะปรับปรุงแก้ไขวิธีการงบประมาณให้สามารถสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเหมาะสม และจะควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เป็นไปโดยประหยัด
และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ และอำนวยความผาสุกให้แก่ประชาชน
อย่างแท้จริงในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรอันเป็นที่มาสำคัญของรายได้แผ่นดินนั้น
รัฐบาลนี้จะปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อป้องกันมิให้มีการหลีกเลี่ยงและจะปรับปรุงการภาษีอากร
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญเพื่อการนี้รัฐบาลจะแก้ไข
วิธีการจัดเก็บและการตรวจสอบภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก
แก่ผู้เสียภาษีอากรมากยิ่งขึ้น

               ๘. รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่
ให้มีประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จะจัดหาแหล่งน้ำมันเพิ่มขึ้น
และจะส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักใช้น้ำชลประทานที่รัฐบาลได้จัดสร้างขึ้นแล้วให้บังเกิดผลมากที่สุด
จะช่วยเหลือเกษตรกรในด้านวิชาการต่าง ๆ อันทันสมัย ช่วยให้มีตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตผลที่
เกษตรกรผลิตได้ ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนการผลิตให้เหมาะสม รวมทั้ง
หาทางป้องกันมิให้ถูกกดราคา จะเพิ่มทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
ให้ธนาคารดังกล่าวขยายกิจการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

               ส่วนในด้านการป่าไม้นั้น เพื่อให้บังเกิดความสมดุลย์ตามธรรมชาติ จะรักษาป่าไม้
ไว้อนุรักษ์ดินและน้ำในบริเวณพื้นที่อันเป็นต้นน้ำลำธารและแหล่งซับน้ำ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
อันเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำ กับทั้งจะให้มีการปลูกบำรุงป่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีปริมาณ
ไม้และของป่าสำหรับใช้สอย และเป็นสินค้าอย่างเพียงพอ ในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินป่าสงวน จะได้
พิจารณาปรับปรุงแนวเขตให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

               ๙. รัฐบาลนี้ถือว่าการอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีงานทำและช่วยยกระดับวิชาการทางเทคนิค
ฉะนั้นรัฐบาลนี้จะมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นสำคัญ คืออุตสาหกรรมที่ใช้
วัตถุดิบภายในประเทศเป็นตัวประกอบที่สำคัญในการผลิต ที่มีตลาดอยู่แล้วภายในประเทศ
ที่มีส่วนช่วยดุลย์การค้าและดุลย์แห่งการชำระเงินระหว่างประเทศ หรือที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนมีงานทำและรัฐบาลจะส่งเสริมการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

               ๑๐. รัฐบาลนี้ถือว่าการคมนาคมและการสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยสนับสนุน
ให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย กระจายความเจริญและอำนวยความสะดวก
ทำให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ฉะนั้น รัฐบาลจึงจะดำเนินการปรับปรุงและขยายกิจการ
ด้านขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ ทางอากาศ และการท่าเรือ
ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนการสื่อสาร
ด้านไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ และโทรคมนาคมนั้น รัฐบาลจะปรับปรุงบริการเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อและส่งข่าวสารถึงกันและกันได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

               ๑๑. รัฐบาลนี้ถือว่าการค้าคือหัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และสร้างความสุขสมบูรณ์ให้แก่ประชาชน ฉะนั้นรัฐบาลนี้จะปฏิบัติการทุกอย่างที่จะส่งเสริมให้
การค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่น เพื่อการนี้รัฐบาลจะดำเนินการแก้ไข
อุปสรรค และวิธีการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตมาสู่แหล่งบริโภคให้เป็นไปโดยสะดวก สม่ำเสมอ
รวดเร็ว และประหยัด รวมทั้งจะรักษาระดับราคาสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนไว้
ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศนั้น รัฐบาลนี้จะขยายและรักษาตลาดต่างประเทศไว้อย่าง
มั่นคง และจะดำเนินการแก้ไขดุลย์การค้าที่ประเทศไทยยังเสียเปรียบกับบางประเทศให้ขึ้น

               ๑๒. รัฐบาลนี้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาแห่งชาติว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำ
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ทาง ฉะนั้น รัฐบาลนี้จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะจะปรับปรุงและส่งเสริมการศึกษาทั้งในด้านการศึกษา
สามัญ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการนี้รัฐบาลนี้จะพยายามขยายการศึกษา
ภาคบังคับออกไปทั่วทั้งประเทศ ปรับปรุงโรงเรียนทุกชนิด โดยเฉพาะโรงเรียนอาชีวะให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น และเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ปรับปรุงมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพสูงขึ้น และให้มีที่
เรียนมากขึ้น ช่วยเหลือบรรดาครูบาอาจารย์ในรูปสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีความรู้สึกมั่นคงใน
อาชีพของตน สามารถอุทิศเวลาเพื่อการศึกษาอบรมแก่เยาวชนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นรัฐบาลนี้
จะสนับสนุนให้เอกชนได้เข้ามีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั้งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษามากขึ้น ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ และนำผลของ
การวิจัยมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับภาวะความต้องการของประเทศ ในขณะเดียวกันก็จะส่งเสริม
และรักษาขนบประเพณีอันดีงามของชาติ และของประชาชน บำรุงพระพุทธศาสนา และอนุเคราะห์
เกื้อกูลศาสนาต่าง ๆ ตลอดถึงศิลปและวัฒนธรรมของชาติด้วย

               ๑๓. รัฐบาลนี้ตระหนักในความสำคัญของความยุติธรรมที่มีต่อความสงบเรียบร้อยใน
สังคมและความมั่นคงของชาติ ฉะนั้นรัฐบาลนี้จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรม
จะเคารพในอำนาจอิสระของศาลยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นไปโดยรวดเร็วและ
ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างดีที่สุด

               ๑๔. รัฐบาลนี้ถือว่าความผาสุกของประชาชนชาวไทยเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในการ
บริหารประเทศ ฉะนั้นสิ่งใดที่ช่วยให้ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ในประเทศมีความผาสุก
รัฐบาลนี้จะรับทำสิ่งนั้นโดยเร็ว และสิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อนจะรับแก้ไขสิ่งนั้นโดยด่วน เพื่อ
การนี้รัฐบาลจึงเต็มใจที่จะรับฟังความคิดความเห็น และข้อเสนอแนะจากรัฐสภานี้ และพร้อม
ที่จะปฏิบัติตามเสมอ ถ้าความคิดและข้อเสนอแนะนั้นจะมีผลในการอำนวยความสุขสมบูรณ์ให้
แก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง

               ๑๕. รัฐบาลนี้ถือว่าความสามัคคีภายในชาติเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่งที่จะช่วยทำให้
ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการพัฒนาทุกด้าน ฉะนั้น สิ่งใดที่ก่อให้เกิดความแตกแยก
ภายในชาติแล้วจะขจัดให้หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาด ในขณะเดียวกันรัฐบาลจะปฏิบัติการทุกอย่าง
เพื่อสร้าง และรักษาความสามัคคีภายในชาติให้เข้มแข็งมั่นคง

               ตามนโยบายที่ได้แถลงมาทั้งหมดนี้ รัฐบาลเชื่อว่าจะสามารถสนองความต้องการ
ของประชาชน สร้างความเจริญ และความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติได้ ฉะนั้นจึงหวังว่ารัฐสภา
จะให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้วยดี เพื่อรัฐบาลจะได้สามารถดำเนินการบริหาร
ประเทศโดยราบรื่น และสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ รวมทั้งอำนวยความผาสุกให้แก่
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ ถ้าท่านสมาชิกผู้มีเกียรติมีข้อข้องใจประการใดขอได้โปรดซักถาม
ข้าพเจ้าและรัฐมนตรีทุกท่านยินดีที่จะอธิบายเพื่อแก้ไขข้อข้องใจนั้น ขอบพระคุณ


*รายงานการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ ๑
  วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ หน้า ๗ - ๑๕

กลับไปหน้าแรก