คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒๕ 
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
เป็นนายกรัฐมนตรี
 ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๙๕ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐
 แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๕คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*


ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ

               ตามประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้า
เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินข้าพเจ้า ได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีนำรายพระนามและนาม
รัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯถวายและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้ตั้ง
คณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินสืบไป จึงขอแถลงนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เพื่อสภาผู้แทนราษฎรจะได้พิจารณาให้ความไว้วางใจบริหาร
ราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังต่อไปนี้

               ๑. รัฐบาลนี้จะเชิดชูทนุบำรุงพระพุทธศาสนา และให้ความช่วยเหลือศาสนาอื่น

               ๒. รัฐบาลนี้มีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะผดุงรักษาระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เทิดทูนพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ อันเป็นที่เคารพสักการะตลอดไป

               ๓. รัฐบาลนี้จะส่งเสริมการวัฒนธรรม ทั้งในทางคติธรรม นิติธรรม วัตถุธรรม และสหธรรม
ให้เป็นประเพณีประจำชาติยิ่งขึ้น

               ๔. รัฐบาลนี้จะส่งเสริมไมตรีอันมั่นคงกับนานาประเทศและปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเชิดชูอุดมคติของสหประชาชาติและยึดมั่นอยู่ในฝ่ายเสรีประชาธิปไตยต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
ผู้รุกรานประเทศชาติไทยให้ดีที่สุด

               ๕. รัฐบาลนี้จะตระเตรียมสรรพกำลังของชาติและสร้างกำลังรบสำหรับป้องกันรักษา
ราชอาณาจักรเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่จะมารุกรานประเทศชาติไทยให้ดีที่สุด

               ๖. รัฐบาลนี้จะเคารพต่อหลักการเสรีภาพ สมภาพ ภราดรภาพนอกจากจะดำเนินตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วรัฐบาลนี้จะเคารพยึดถือปฎิญญาสากลของสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิของมนุษยชนในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย

               ๗. รัฐบาลนี้จะขยายการส่งเสริมช่วยเหลือประชาราษฎรในการอนามัยและการรักษาพยาบาล
 รวมทั้งการช่วยเหลือประชาราษฎรทางสวัสดิการให้ทวียิ่งขึ้น

               ๘. รัฐบาลนี้จะขยายการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชาติมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเร็วเพื่อสร้าง
ความผาสุกให้แก่ประชาราษฎรทั่วหน้าโดยอาศัยการสหกรณ์เป็นหลักสำคัญและจะปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารราชการแผ่นดินทางเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

                    ก) ขยายการส่งเสริมช่วยเหลือประชาราษฎรในเรื่องการแนะนำการหาทุนและเครื่องจักร
ทุ่นแรงให้ทวีมากยิ่งขึ้นตามกาลสมัย

                    ข) ขยายการส่งเสริมช่วยเหลือให้ประชาราษฎรมีที่ดินและเคหสถานบ้านเรือนเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนตามควรแก่อัตภาพ

                    ค) ขยายการส่งเสริมช่วยเหลือการประกอบอาชีพของประชาราษฎรในการผลิตพืชพันธุ์
ธัญญาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ ตลอดทั้งการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นผลดี ดังเช่นการชลประทานปุ๋ย พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ เหล่านี้เป็นต้น

                    ฆ) ขยายการส่งเสริมช่วยเหลือการอุตสาหกรรมของรัฐและเอกชนที่ทำการด้วยวัตถุดิบ
ในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตลอดจนการอุตสาหกรรมในครอบครัวด้วยขยายการส่งเสริมช่วยเหลือ
ให้ผู้ผลิตขายผลิตผลของตนได้ราคาที่สมควรและให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาพอเหมาะสม
จะวางวิธีการติดต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ถึงกันสะดวกใกล้ชิดการกำหนดราคาด้วยการปิดป้าย
ราคาสินค้าการตั้งฉางและคลังสินค้าจะให้ผลดีสมปรารถนาในเรื่องเหล่านี้ซึ่งรัฐบาลนี้จะขยายการส่งเสริม
ช่วยเหลือยิ่งขึ้นต่อไปพร้อมด้วยมีประสิทธิภาพด้วย

                    ง) ขยายการส่งเสริมช่วยเหลือความสะดวกในการขนส่งการสื่อสารและการสัญจรไปมา
ให้ดียิ่งขึ้น

                    จ) รัฐบาลนี้จะรักษาค่าของเงินตราไทยให้มีเสถียรภาพตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
เงินตราตามเหตุผลที่สมควร

               ๙. เพื่อให้ได้ผลทั้งมวลที่กล่าวมานี้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลนี้จะให้การศึกษาและอบรม
ศีลธรรมอันดีแก่ประชาราษฎร โดยเฉพาอย่างยิ่งการอาชีวะศึกษา การพลศึกษาจะได้ขยายโรงเรียน
เพิ่มครูผู้สอนให้มากยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาประชาบาล

               ๑๐. เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและเพื่อปฏิบัติตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของ
มนุษยชนรัฐบาลนี้จะเคารพต่ออิสรภาพของศาลตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยเคร่งครัดด้วย

               ๑๑. รัฐบาลนี้จะเพียรพยายามจนสุดกำลังที่จะก่อสร้างมิตรภาพด้วยยุติธรรมต่อบุคคลทั่วไป

               ๑๒. รัฐบาลนี้มีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานของชาติให้สำเร็จตามนโยบายที่แถลงมานี้
แต่การที่จะประสบผลสำเร็จเช่นนั้นก็จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้าราชการ ตลอดถึงประชาชนทั้งชาติ ที่จะช่วยกันนำชาติผ่านพ้นสถานการณ์อันตึงเครียดของโลกใน
เวลานี้และสร้างความศิริสวัสดิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลอันผาสุกแก่ประเทศชาติทั่วกันด้วย หวังว่าท่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคงจะได้ร่วมกันด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันดีให้รัฐบาลนี้ได้เข้าบริหารราชการ
แผ่นดินตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป

*รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓/๒๔๙๕ (สามัญ)
  วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕ หน้า ๓๔ - ๓๗

กลับไปหน้าแรก