คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑๒
 นายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี
 ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๘ - ๑๗ กันยายน ๒๔๘๘
 แถลงนโยบาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๘คำแถลงนโยบายของรัฐบาล*


ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย


                 เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ นั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรี
เสร็จแล้วโดยที่การจัดตั้งรัฐบาลนี้ได้กระทำในระหว่างหัวเลี้ยวแห่งสงครามกับสันติภาพจึงมี
ภาระมากหลายซึ่งจะต้องรีบปฏิบัติโดยด่วนเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และให้สอดคล้องเหมาะสม
ในอันที่จะดำเนินการเจรจากับฝ่ายสหประชาชาติต่อไปฉะนั้นภายในระยะเวลาที่รัฐบาลนี้จะพึงปฏิบัติ
จึงขอแถลงนโยบายเพียงสั้น ๆดังต่อไปนี้

               ๑. รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะยึดหลักการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเคร่งครัด

               ๒. รัฐบาลนี้จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการประกาศสันติภาพที่ได้ประกาศ
ไว้เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘

               ๓. ในสวนนโยบายการต่างประเทศนั้นรัฐบาลนี้จะร่วมมือกับสหประชาชาติในทุกวิถีทาง
และจะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นและพร้อมที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติในอันที่
จะสถาปนาเสถียรภาพของโลกโดยยึดมั่นในอุดมคติซึ่งสหประชาชาติได้วางข้อตกลงไว้ ณ นคร
ซานฟานซิสโก

               รัฐบาลขอให้คำมั่นว่าจะพยายามโดยเต็มกำลังความสามารถที่จะให้ประเทศไทยได้ผลดี
ที่สุดและให้ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้

               ๔. สำหรับนโยบายภายในนั้นเนื่องจากสถานะสงครามจึงเป็นเหตุให้มีโจรผู้ร้ายและผู้หย่อน
ในศีลธรรมมากขึ้นกว่าในเวลาปกติ รัฐบาลนี้จะได้พยายามปราบปรามและแก้ไขเพื่อรักษาความสงบ
ภายในให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เข้าบริหารงานตามความในมาตรา ๕๐ แห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยสืบไป

*รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๖/๒๔๘๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓
  วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๘ หน้า ๕๔๗ - ๕๔๘