คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑๑
 พันตรี ควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๘๗ - ๑๗ สิงหาคม ๒๔๘๘
แถลงนโยบาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗


คำแถลงนโยบายของรัถบาล*

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทั้งหลาย  
   
        
               เนื่องได้ซงพระกรุนาโปรดเกล้าฯ ไห้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนายกรัถมนตรีตามประกาส
ตั้งนายกรัถมนตรี ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๗ นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดตั้งคณะรัถมนตรี
เส็ดแล้วตามประกาศตั้งและแต่งตั้งรัถมนตรี  ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๗

                ไนระหว่างภาวะสงครามเช่นนี้ การที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินย่อมมีภาระที่หนักอยู่มากยิ่ง
ประเทสหยู่ในสถานะการน์ที่คับขันที่สุดหย่างไนเวลานี้ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มความยากลำบากไห้แก่รัถบาล
เปนอเนกประการ แต่รัถบาลนี้ขอปติญานว่า จะต่อสู้ต่ออุปสัคทั้งปวงเพื่อสนองคุนชาติบ้านเมือง
จนสุดความสามารถ ฉะนั้นเพื่อไห้โอกาสรัถบาบนี้เข้าบริหารงานได้โดยด่วน อีกทั้งนี้เพื่อได้เหมาะสม
กับสถานะการน์ของบ้านเมืองปัจจุบัน รัถบาลนี้จึงของแถลงนโยบายแต่เพียงสั้น ๆ ไว้ต่อสภาผู้แทนราสดร
ดังต่อไปนี้
               . รัถบาลนี้เปนรัถบาลของสมเด็จพระเจ้าหยู่หัวไนระบอบประชาธิปไตยอันมีรัถธัมนูญเปนหลัก
ปติบัติ

                ๒. รัถบาลนี้จะยึดหลัก ๖ ประการของคนะราสดร เปนหลักบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ เช่น
หลักเอกราช หลักรักสาความสงบพายไน หลักเอกราชไนทางเสถกิจ หลักสิทธิเสมอภาค หลักเสรีภาพ และ
หลักการสึกสา
                ๓. รัถบาลนี้จะบริหารงานด้วยความเข้มแข็ง และซื่อสัตย์สุจริตต่อพระมหากสัตรต่อรัถธัมนูญ
และต่อประชาชน สิ่งไดที่เป้นความเดือดร้อนของราสดรส่วนมากหรือที่สภา ฯ นี้ร้องขอแล้ว รัถบาลนี้จะได้
พยายามช่วยเหลือแก้ไขไห้เต็มความ และถ้าสิ่งไดที่เปนความต้องการหรือที่เปนความสุขของประชาชนแล้ว
ก็จะรีบส่งเสิมจัดทำขึ้นเท่าที่สามารถจะทำได้
                ๔. รัถบาลนี้จะบริหารงานและดำเนินการปกครอง ไปไนทางเห็นอกเห็นไจประชาชนเปนที่ตั้ง
                ๕. รัถบาลนี้จะพยายามรักสาความมั่นคงแห่งเงินตราและจะไช้จ่ายโดยทางประหยัด
                ๖. ไนส่วนนโยบายต่างประเทสนั้น รัถบาลนี้จะได้ร่วมมือกับยี่ปุนโดยไกล้ชิดตามสัญญาพันธกร
นี่ที่ได้มีต่อกันไว้ด้วยดี ส่วนกับนานาประเทสอื่น รัถบาลนี้ก็จะพยายามส่งเสิมความสัมพันธไมตรีตามสนธิสัญญา
ซึ่งมีหยู่ต่อกันและกันด้วยดี
                 จึงขอเสนอสภาผู้แทนราสดร เพื่อไห้ความไว้วางใจแก่รัถบาลคนะนี้ตามบทบัญญัติแห่ง
รัถธัมนูญ มาตรา ๕๐ เพื่อจะได้เข้าบริหารงานต่อไป

 

*รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๘/๒๔๗๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓
  วันพรึหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ หน้า ๑๔๕ - ๑๔๖กลับไปหน้าแรก