คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ 
พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 
เป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ - ๙ ธันวาคม ๒๔๗๕
แถลงนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕           ถือเอาหลัก ๖ ประการ ของคณะราษฎร เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้*

            ๑. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในบ้านเมือง ในทางศาล ในทาง
เศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง

            ๒. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก

            ๓. จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม่ จะพยายาม
หางานให้ราษฎรทำโดยเต็มความสามารถ จะร่างโครงการเศรษฐกิจ แห่งชาติ ไม่ปล่อย
ให้ราษฎรอดอยาก

            ๔. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน

            ๕. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก ๔
ประการ ดังกล่าวแล้วข้างต้น

            ๖. จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร
(คณะกรรมการราษฎรคณะนี้ ไม่มีการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภา
แต่ได้ถือเอาหลัก ๖ ประการของคณะราษฎรที่ได้ให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนต่อสภาก่อน
เข้ารับ หน้าที่นั้นเป็นนโยบายของรัฐบาล)

*รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๔๗๕
  วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ หน้า ๖ - ๗


กลับไปหน้าแรก