ปี ๒๕๖๑  

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๕ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
       

๒. โครงการสำคัญ

 

- บ้านตนไทย

นร ๐๕๐๕/๘๒๑ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน นร ๐๕๐๕/๒๓๔๓ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
 
- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก นร ๐๕๐๕/๒๙๙๑ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    นร ๐๕๐๕/๓๘๘๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 

 

- ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๓๘๕๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

 

- ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นร ๐๕๐๕/๔๘๒๕

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๔๘๓๘

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นร ๐๕๐๕/๔๗๔๗

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) นร ๐๕๐๕/๕๔๓๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อ "โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)" นร ๐๕๐๕/๖๘๖๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๗๕๑๗

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๗๔๑๙

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารออมสิน นร ๐๕๐๕/๘๕๔๔

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง นร ๐๕๐๗/๘๔๕๙

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นร ๐๕๐๕/๙๑๗๘

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการกำหนด "พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๙๑๘๗

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นร ๐๕๐๕/๑๐๐๔๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/๑๐๗๔๙

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๐๗๓๕

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลองสอง) นร ๐๕๐๕/๑๑๑๙๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๒๗๔๔

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๑๓๔๒๑

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล นร ๐๕๐๕/๑๔๑๘๙

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ แหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) นร ๐๕๐๕/๑๕๒๒๐

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- ร่างยุทธศาสตร์ชาติ นร ๐๕๐๕/๑๕๐๙๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นร ๐๕๐๕/๑๖๘๔๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ นร ๐๕๐๕/๑๗๐๘๒

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔๙

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- ร่างยุทธศาสตร์ชาติ นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๑

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๑๘๔๑๔

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๘๕๘๘

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability) นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน "โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑" นร ๐๕๐๕/๒๐๑๒๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๒๐๔๓๕

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๒๑๑๒๔

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๒๑๗๖๑

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๒๑๘๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) นร ๐๕๐๕/๒๑๙๗๙

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑,๓๕๓.๖๐ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๒๓๒๗๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- ขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๗๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๖๘

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย นร ๐๕๐๕/๒๕๐๑๑

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ นร ๐๕๐๕/๒๔๙๔๙

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ นร ๐๕๐๕/๒๕๖๓๖

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๙

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) นร ๐๕๐๕/๒๘๑๘๕

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ นร ๐๕๐๕/๒๘๔๒๕ ๑๑/๐๙/๒๕๖๑
- การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
นร ๐๕๐๕/๒๙๑๕๓

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ นร ๐๕๐๕/๒๙๐๕๙

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลักฤดูทำนา

นร ๐๕๐๕/๓๐๔๓๕
 
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
 
- แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๐๓๗๗ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
 
- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) นร ๐๕๐๕/๓๐๖๐๑ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
- ความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย    นร ๐๕๐๕/๓๐๙๗๔ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
 
- ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) นร ๐๕๐๕/๓๒๓๙๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
       

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๖ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ   นร ๐๕๐๕/ว ๑๒ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

- ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง    นร ๐๕๐๕/ว ๒๒
 
๐๙/๐๑/๒๕๖๑
 
- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔

๑๖/๐๑/๒๕๖๑
 

- วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๙

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๐ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
- จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นร ๐๕๐๕/ว ๕๑ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
- การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๖๓ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓ นร ๐๕๐๕/ว ๖๒ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน   นร ๐๕๐๕/ว ๖๖ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๔ นร ๐๕๐๕/ว ๙๘

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ นร ๐๕๐๕/๑๒๖๕๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๙๙/๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๗

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๙

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นร ๐๕๐๕/๑๕๗๑๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๑

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐

๙/๐๖/๒๕๖๑

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๗/ว ๓๐๙

๙/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ นร ๐๕๐๕/๒๐๒๐๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๘๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า นร ๐๕๐๕/๒๑๙๑๓

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๑

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นร ๐๕๐๕/๒๒๖๒๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ นร ๐๕๐๕/๒๓๖๑๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย นร ๐๕๐๕/๒๓๕๗๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๒๕๕๒๐

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๕

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๒) นร ๐๕๐๕/๒๖๔๔๗

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๓

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒
 
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
 
- มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓
 
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
 
- การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑      นร ๐๕๐๘/๓๐๕๑๔

 
๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 
       

๔. การแต่งตั้ง

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์) นร ๐๕๐๘/๘๖ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร) นร ๐๕๐๘/๑๔๗ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)   นร ๐๕๐๘/๖๗๓ ๐๙/๐๑/๒๕๖๑
- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) นร ๐๕๐๘/๑๕๑๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์)   นร ๐๕๐๘/๑๔๑๖ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
 
- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) นร ๐๕๐๘/๒๑๘๑

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 

- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)  นร ๐๕๐๘/๒๑๗๐

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี)   นร ๐๕๐๘/๓๗๕๕

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมชาย เสียงหลาย) [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)] นร ๐๕๐๘/๗๓๓๐

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ นฤมล สอาดโฉม) นร ๐๕๐๘/๙๗๘๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล) นร ๐๕๐๘/๑๐๕๔๗

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสันติ กีระนันทน์) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๔๑

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๕

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี) (นายสนธยา คุณปลื้ม) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- แต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี) นร ๐๕๐๘/๒๐๗๕๐

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)] นร ๐๕๐๘/๒๗๙๔๙

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีชา สุนทรานันท์)] นร ๐๕๐๘/๒๙๕๖๙ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)] นร ๐๕๐๘/๓๒๒๐๔ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
       

๕. รายงาน

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๓/๔๔ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)   นร ๐๕๐๓/๓๐๙ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
-- ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ   นร ๐๕๐๕/๖๙๘
 

๐๙/๐๑/๒๕๖๑
 

-- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๔๑๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   นร ๐๕๐๕/๑๘๐๘ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๐๕๘ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
 
-- ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑๗ - ๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๒๘๘๒ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) นร ๐๕๐๕/๒๘๗๗ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
-  เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ  นร ๐๕๐๕/๓๗๑๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

- ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๓๙๑๑

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

- ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕๓๘๙๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

-  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๔๔๒๖

๑๓/๐๒/๒๕๖๑
 

- การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

 

- การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ นร ๐๕๐๕/๔๕๗๓

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๕๐๙๑

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๕๒๗๕

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี นร ๐๕๐๕/๖๑๕๐

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) นร ๐๕๐๕/๗๐๐๓

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ : การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) สถาบันการเงินชุมชนกองทุนยุติธรรมและเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นร ๐๕๐๗/๖๗๔๘

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) นร ๐๕๐๗/๗๒๙๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๗๖๐๑

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๗๕๘๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๘๙๙๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ ตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย นร ๐๕๐๕/๘๘๕๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๙๘๘๓

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๙๘๒๑

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๐๖๙๐

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๐๙๗๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นร ๐๕๐๕/๑๑๗๐๖

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๔

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๗

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- ข้อเสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๑๒๙๑๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ นร ๐๕๐๕/๑๓๔๖๖

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๑๓๔๖๔

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional Country Review : Thailand's MDCR) นร ๐๕๐๕/๑๓๙๗๘

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๑๔๓๐๓

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดิน กรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รัยบผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ นร ๐๕๐๕/๑๔๒๙๒

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๓/๑๔๗๔๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๑๕๑๔๑

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ /๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๔๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๑๖๖๙๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๗๖๕

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๑๗๖๖๕

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๑๗๘๘๒

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๑๙๒๑๙

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย นร ๐๕๐๕/๑๙๔๓๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ" ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๓/๑๙๘๓๘

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๕

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีและผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๓

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๑๔๓๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๒๑๗๘๗

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๒๒๕๕๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๒๓๑๘๕

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นร ๐๕๐๕/ว ๓๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๒๓๘๐๐

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต นร ๐๕๐๕/๒๔๕๐๒

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๒๔๕๕๕

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

 รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/ว ๔๐๖ ๑๔/๐๘/๒๕๖๑
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๑

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๒๖๒๒๐

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- รายงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาความยากจนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture: CAPSA) และข้อมติของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) สมัยที่ ๗๔ เกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของ CAPSA นร ๐๕๐๕/๒๗๑๕๕

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

- ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๗๕๔๙

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๗๔๘๗

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

- ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ ๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นร ๐๕๐๕/๒๗๘๙๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ นร ๐๕๐๗/ว(ล)๒๘๕๓๘

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ นร ๐๕๐๗/๒๙๕๕๙ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นร ๐๕๐๕/๒๙๙๓๑ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๑๑

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๓๒

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประเด็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๓๐๓๗๐

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๓๐๔๘๘

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

- ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO นร ๐๕๐๕/๓๐๙๔๗

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

- รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้ และมาตรการเยียวยา "การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน และสิทธิหลักประกัน" นร ๐๕๐๕/๓๑๔๗๐ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
- รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๖๑๐ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๓๒๓๕๐ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๒๖๒๗ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๓๓๒๔๙ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
- สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๕ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
- ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา นร ๐๕๐๕/๓๓๕๘๓ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
       

๖. อื่น ๆ

- สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum     นร ๐๕๐๓/๓๑๗ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง นร ๐๕๐๕/๘๒๙ ๐๙/๐๑/๒๕๖๑

 
- การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๖๓๓ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
- ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ) นร ๐๕๐๕/๑๔๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑


 
- การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....) นร ๐๕๐๓/๕๒๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/ว ๑๒๒

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นร ๐๕๐๕/๖๙๒๐

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- การขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย" นร ๐๕๐๕/๖๙๐๗

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๘๘๓๒

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว นร ๐๕๐๕/๘๘๓๘

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) นร ๐๕๐๕/๙๘๗๒

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๖

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks) นร ๐๕๐๕/๑๒๖๕๓

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นร ๐๕๐๕/๑๓๕๐๘

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๕๘๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑
- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ นร ๐๕๐๕/๑๗๖๓๙

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๑๘๑๘๐

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๙๒๒๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum) นร ๐๕๐๕/๑๙๘๖๐

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 นร ๐๕๐๕/๒๐๒๙๗

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๗

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" นร ๐๕๐๕/๒๑๘๖๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและเมืองสรรคบุรี นร ๐๕๐๕/๒๓๓๐๗

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ความร่วมมือกองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) นร ๐๕๐๕/๒๓๒๐๙

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- การให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ นร ๐๕๐๕/๒๔๓๓๕

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน.. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๔๗๗๓

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน นร ๐๕๐๕/๒๔๘๕๐

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน นร ๐๕๐๕/๒๕๕๖๐

 

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

 
- การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) นร ๐๕๐๕/๒๘๑๒๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา นร ๐๕๐๕/๒๘๕๐๗

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand ๔.๐ นร ๐๕๐๕/๓๐๒๑๗ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๒ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 
- มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๕ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
 
- การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๓๒๓๘๕ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นร ๐๕๐๕/๓๓๔๖๒ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
       
 

                 ปี ๒๕๖๐                   

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- โครงการดำเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ "Thailand ๔.๐" โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นร ๐๕๐๕/๒๘๗

๐๔/๐๑/๒๕๖๐


 

- การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) 

นร ๐๕๐๕/๒๙๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๑๑๐๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น - น้ำพอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/๑๘๖๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๓๑๘๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๙๒๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๗๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๔๒๙๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

- แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (CBT Thailand)

นร ๐๕๐๕/๔๔๑๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๓๑๒

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- ขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๒๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๖ ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

นร ๐๕๐๕/๕๑๙๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

- ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นร ๐๕๐๕/๕๒๑๘

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๒๒ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๒๔ + ๘๗๕.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (ช่วง ๗), ช่วง กม.๒๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ช่วง ๙), ช่วง กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๐), ช่วง กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ (ช่วง ๑๒), ช่วง กม.๕๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕ ), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ - ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ กม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ช่วง ๑๗), ช่วง กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๗๗ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๙) นร ๐๕๐๕/๕๙๒๖

 

๑๔/๐๒/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี รวม ๑๑ ช่วง (ช่วง กม. ๐ + ๔๐๐.๐๐๐ - กม. ๔ + ๑๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๒), ช่วง กม. ๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๑๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง และช่วง กม. ๒๔ + ๘๗๕.๐ (ช่วง ๘ ) นร ๐๕๐๕/๙๒๔ 

๑๔/๐๒/๒๕๖๐


 

 

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๕๙๑๔

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ จังหวัดนครราชสีมา นร ๐๕๐๕/๖๓๙๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๐


 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

นร ๐๕๐๕/๖๓๑๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ - กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (ช่วง ๑๓) นร ๐๕๐๕/๗๙๙๙ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมรายการค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ เป็นค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าจ้างศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นร ๐๕๐๕/๘๒๗๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน   - สระบุรี - นครราชสีมา รวม ๑๒ ช่วง

นร ๐๕๐๕/๘๘๙๖

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

 

- (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๒๗

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

นร ๐๕๐๕/๙๗๙๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐


 
-การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๗๐

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔       

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๖๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข       

นร ๐๕๐๕/๑๒๒๔๙

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา      

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม.๕ + ๔๗๐.๖๗๓ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) (ช่วง ๒)       

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๗

๑๑/๐๔/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓)     

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๓๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๓๗๑๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๕๔๓๔

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๑๕๕๖๑

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๑๖๘๑๐ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐


 
- ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๖๕ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐
- การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ นร ๐๕๐๕/๑๖๘๒๔ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐
 
- ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย นร ๐๕๐๕/๑๗๕๕๔ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

 
- ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่ อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ๑๘ จังหวัด นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

 
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นร ๐๕๐๕/๑๘๑๙๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

 

- ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ นร ๐๕๐๕/๑๘๔๗๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

 

 

- ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๑๘๖๔๒

๓๐/๐๕/๒๕๖๐
 

 

- ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๖

๐๖/๐๖/๒๕๖๐


 

- ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

 

- แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔    นร ๐๕๐๕/๑๙๓๔๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

- การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๓๗

๑๓/๐๖/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน นร ๐๕๐๕/๒๐๔๖๘

๑๓/๐๖/๒๕๖๐
 

- โครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๕

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

- ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๒๑๑๑๖

๒๐/๐๖/๒๕๖๐
 

 

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๐
 

- โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑  นร ๐๕๐๕/๒๒๙๒๗

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

- ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"   นร ๐๕๐๕/๒๒๗๕๖

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

 

- การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๕

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) นร ๐๕๐๕/๒๓๖๒๓

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕/๒๔๓๗๖

๑๘/๐๗/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๒๕๗๕๐

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) ปรับปรุงใหม่ นร ๐๕๐๕/๒๕๗๔๓

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๖๔๑๒ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

 
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔ ๒๒/๐๘/๒๕๖๐


 
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๐ + ๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ช่วง ๑),ช่วง กม.๔ + ๑๐๐.๐๐๐ - กม.๙ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓),ช่วง กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ - กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ช่วง ๑๑) และช่วงกม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ - กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๘) นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๒๘๓๖๔ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นร ๐๕๐๕/๒๘๓๘๐ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ ๑) นร ๐๕๐๕/๒๙๕๐๗ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

 
- ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นร ๐๕๐๕/๒๙๒๖๕ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐
 
- แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๐๑๗๓ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) นร ๐๕๐๕/๓๐๒๓๗ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐

 
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)] นร ๐๕๐๕/๓๐๒๔๑ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐

 
- ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๓๐๒๒๙ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
 
- ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๐๔๐ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐
 
- แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๑๔๒๐ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
 
- การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 นร ๐๕๐๕/๓๑๖๙๔ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
 
- ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย นร ๐๕๐๕/๓๔๕๙๓ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
- มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)    นร ๐๕๐๕/๓๕๖๗

๓๑/๑๐/๒๕๖๐
 

- อความเห็นชอบโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม    นร ๐๕๐๕/๓๕๘๒

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

 

- การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด นร ๐๕๐๕/๓๖๔๒๑ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
- ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) นร ๐๕๐๕/๓๗๔๒๘ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นร ๐๕๐๕/๓๗๑๔๙ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)   นร ๐๕๐๕/๓๘๓๑๖

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

 

- ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒   นร ๐๕๐๕/๓๘๒๐๒

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

- ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๓๙๖๘๑


 

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

 

 

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จำนวน เส้นทาง   นร ๐๕๐๕/๔๑๐๕๒ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
 
- ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม   นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๘

๒๖/๑๒/๒๕๖๐
 

       

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (กระทรวงกลาโหม)

นร ๐๕๐๕/๓๑๓

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)  

นร ๐๕๐๕/๓๓๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  

นร ๐๕๐๕/๕๐๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ ๒๖

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด

นร ๐๕๐๕/ ๒๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

นร ๐๕๐๓/ ๔๖

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

- การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ

นร ๐๕๐๕/ ๗๘

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

- การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๖๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

-  การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan    

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๗

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต    

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๓

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

- แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐
 

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 

นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐

- การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๓

๑๘/๐๔/๒๕๖๐
- การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐
 
- การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๒

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๔ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๖

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

- มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ     นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๐

๑๓/๐๖/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๓

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

- การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

- มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย  นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

- การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ)  นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๙

๑๘/๐๗/๒๕๖๐
 

- แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๑

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

- การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของบุคลากรภาครัฐ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๖

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๓ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐
- ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๒ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐
 
- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๐ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐

 
- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
 
- แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ และการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๙๘๑๕ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
 
- เรื่องเกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพที่เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี (การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร) นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๘ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐

 
- การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๙ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๘ ๐๓/๑๐/๒๕๖๐
-  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๙ ๐๓/๑๐/๒๕๖๐
 
- ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นร ๐๕๐๘/ว ๕๑๙ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐
 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๒ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐
- แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๕ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๘ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
- การเข้าร่วมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขององค์พระประมุข ราชวงศ์ และผู้นำต่างประเทศ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๒ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐

 
-  แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๐/๖๑    นร ๐๕๐๕/๓๕๘๑๗ ๓๑/๑๐/๒๕๖๐
-  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๓ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
-  นวทางการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ นร ๐๕๐๕/๓๖๔๗๐ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๕ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
- มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ นร ๐๕๐๕/๓๗๓๕๓ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ (คำสั่ง นร ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ - ๓๒๕/๒๕๖๐) [คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (การมอบอหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)] นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๓

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

 

 

- แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

- หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๒

๐๔/๑๒/๒๕๖๐
 

- แนวทางการบริหารจัดการน้ำมัปาล์มดิบล้นสต็อก  นร ๐๕๐๕/๔๑๑๖๓ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
- แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๖๔๓

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

       

๓. การแต่งตั้ง

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) (รองศาสตราจารย์กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์)]  นร ๐๕๐๘/๙๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐


 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ และ นายสุพจน์ มัฆวิบูลย์)    นร ๐๕๐๘/๑๐๑

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์)]

นร ๐๕๐๘/๒๓๐๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวศิรินารถ ใจมั่น)]

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย)

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอารักษ์ พรหมณี)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๒

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายชัยพร ชยานุรักษ์)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)

นร ๐๕๐๘/๔๓๔๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายคณิต วัลยะเพ็ชร์) นร ๐๕๐๘/๖๕๒๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์) นร ๐๕๐๘/๖๕๓๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- ขอแจ้งรายชื่อโฆษกและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ นร ๐๕๐๕/๑๕๑๗๑ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐
- การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๐

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

- การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นร ๐๕๐๕/๒๖๔๕๘ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอดิสัย ธรรมคุปต์)] นร ๐๕๐๘/๓๓๒๐๒ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐
 
- การแต่งตั้งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (นายคุรุจิต นาครทรรพ) นร ๐๕๐๕/๓๓๓๐๘ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐
 
- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย ๑. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ (คค.)  ๒. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ (กค.)     นร ๐๕๐๕/๓๗๗๖๐

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล และพลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์) นร ๐๕๐๘/๓๙๔๔๔

๐๔/๑๒/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๓ ราย พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ , หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และนางจินตนา ชัยยวรรณาการ) นร ๐๕๐๘/๓๙๓๔๗

๐๔/๑๒/๒๕๖๐
 

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดวงพร รอดพยาธิ์ และนายวรวุฒิ โปษกานนท์)   นร ๐๕๐๘/๔๐๙๑๙ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
 
       

๔. รายงาน

- รายงานตามข้อสั่งการผลการดำเนินการกำกับดูแลราคาสินค้าเพื่อมิให้มีผู้แสวงหาโอกาสจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล ในปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๑๖

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๘๖๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปในเรื่อง การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ นร ๐๕๐๕/๘๕๙

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๑๘๖๓

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ นร ๐๕๐๕/๒๙๑๐

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นร ๐๕๐๕/๔๑๕๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และแนวโน้ม ปี ๒๕๖๐ และภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๘๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปลดสิทธิกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิที่เคยได้รับสิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒๐๒,๑๓๙ คน นร ๐๕๐๕/๔๒๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๖๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- รายงานผลการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง พื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและสนามหลวง นร ๐๕๐๕/๕๕๙๗

๑๔/๐๒/๒๕๖๐
 

- สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน นร ๐๕๐๕/๕๗๔๒

๑๔/๐๒/๒๕๖๐
 

- การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ นร ๐๕๐๕/๖๘๖๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางในการปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตภายในประเทศ นร ๐๕๐๕/๖๕๔๓

๒๑/๐๒/๒๕๖๐ 

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษามาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณาไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และจากการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นร ๐๕๐๓/๘๐๐๒ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ป นร ๐๕๐๕/๘๒๑๗ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๘๙๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- การรายงานผลการดำเนินโครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" และการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๘๙๑๓

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- ผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐    

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๑๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 
- การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐     

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๒

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

- รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย    

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐       

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๕๖

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๕๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐
 

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๓๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐
 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๐๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

 

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ" ของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๕๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

 

- รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๙

๐๙/๐๕/๒๕๖๐
 

- สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๒๕

๐๙/๐๕/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๖๘๓

๑๖/๐๕/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย นร ๐๕๐๕/๑๗๓๘๐

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

 

- ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๗๓๙๗

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๑๘๑๗๘

๓๐/๐๕/๒๕๖๐
 

 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๕๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

- ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐     นร ๐๕๐๕/๑๙๔๔๕

๐๖/๐๖/๒๕๖๐
 

- ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี ๒๕๖๐      นร ๐๕๐๕/๑๙๙๙๔

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

- สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๐๔๒๐

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

- รายงานผลการจัดงานสัมมนา "ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - ฮ่องกง - เซี่ยงไฮ้ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง: Thailand - Hong Kong - Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road"         นร ๐๕๐๕/๑๙๙๖๖

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

 

 

- รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๒๐๘๘๙

๒๐/๐๖/๒๕๖๐
 

- สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย     นร ๐๕๐๕/๒๑๓๗๐

๒๐/๐๖/๒๕๖๐ 

- ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฎิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐         นร ๐๕๐๕/๒๑๔๙๗

๒๐/๐๖/๒๕๖๐
 

- รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๑๙๓๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

- รายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๓๐๒๓

๐๔/๐๗/๒๕๖๐
 

- การรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ นร ๐๕๐๕/๒๓๒๔๙

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นร ๐๕๐๕/๒๓๓๔๒

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) นร ๐๕๐๕/๒๔๑๑๑

๑๘/๐๗/๒๕๖๐


 

- ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๔๓๕๗

๑๘/๐๗/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน นร ๐๕๐๕/๒๔๗๕๑

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

- ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๔๗๒๓

๒๕/๐๗/๒๕๖๐
 

 

- ผลการดำเนินการตามรายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๓/๒๔๗๒๐

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

 

 

- ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๕๔๓๐

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นร ๐๕๐๗/๒๕๕๗๑

๐๑/๐๘/๒๕๖๐


 

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านที่ดินความขัดแย้งที่ดิน - ป่าไม้ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านที่ดิน One map ระบบยุติธรรมชุมชน และการปฏิรูปการเงินฐานราก : การพัฒนาการจัดการการเงินชุมชน นร ๐๕๐๗/๒๖๒๗๑ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐ 
- รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๒๖๔๒๕ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

 
- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๙) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๒๖๗๖๑ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐ 
- รายงานผลการดำเนินงานกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ นร ๐๕๐๗/๒๖๗๕๕ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐
 
- ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๒๗๕๓๑ ๒๒/๐๘/๒๕๖๐
 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๒๗๕๓๓ ๒๒/๐๘/๒๕๖๐

 
- รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๘๑๔๒ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน นร ๐๕๐๕/๒๘๑๔๐ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๘๙๔๒ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐
 
- ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๘๙๑๐ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

 
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๓๕ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจผู้สูงวัย เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และการปฏิรูประบบบริหารราชการ : ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม นร ๐๕๐๗/๒๙๙๓๙ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
 
- ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง นร ๐๕๐๕/๓๐๙๗๗ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐
 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๓๐๗๘๑ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐
 
-