ปี ๒๕๖๓

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค ๔.๐ (มาตรการด้านการเงิน)   นร ๐๕๐๕/๗๙๕ ๐๗/๐๑/๑๕๖๓
- การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anit-Fake News Center)     นร ๐๕๐๕/ว๔๒ ๒๘/๐๑/๒๕๖๓
- ให้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ     นร ๐๕๐๕/ว๔๓ ๒๘/๐๑/๒๕๖๓
- ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน พ.ศ. ....    นร ๐๕๐๓/๕๕๕๕ ๑๘/๐๒/๒๕๖๓
- ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     นร ๐๕๐๓/๕๗๓๘ ๑๘/๐๒/๒๕๖๓
- การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๖๐๙๔ ๒๔/๐๒/๒๕๖๓
- รายงานสรุปการประชุมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชนนำร่อง โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)     นร ๐๕๐๕/๖๑๐๓ ๒๔/๐๒/๒๕๖๓
- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๖๓๖๕ ๒๔/๐๒/๒๕๖๓
- ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์     นร ๐๕๐๕/๖๑๘๔ ๒๔/๐๒/๒๕๖๓
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙)    นร ๐๕๐๕/๗๑๐๔ ๐๓/๐๓/๒๕๖๓
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะการระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ ๒)  นร ๐๕๐๕/๗๑๓๗ ๐๓/๐๓/๒๕๖๓
- ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕     นร ๐๕๐๕/๗๐๓๒ ๐๓/๐๓/๒๕๖๓
- ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562  นร ๐๕๐๕/๗๖๘๓ ๑๐/๐๓/๒๕๖๓
- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นร ๐๕๐๓/๙๒๕๓

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

- มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาด

นร ๐๕๐๕/๙๒๕๑

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๑๐๒๔๑ ๓๑/๐๓/๒๕๖๓
- ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  นร ๐๕๐๕/๑๐๙๘๑ ๐๗/๐๔/๒๕๖๓
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นร ๐๕๐๕/๑๓๒๐๖ ๒๘/๐๔/๒๕๖๓
- มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นร ๐๕๐๕/๑๓๕๕๑ ๒๘/๐๔/๒๕๖๓
- กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ   นร ๐๕๐๕/๑๕๐๙๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๓
 

๒. โครงการสำคัญ

- การดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ (1 จังหวัด 1 แผนงาน/โครงการ) นร ๐๕๐๕/๘๑๐ ๐๗/๐๑/๑๕๖๓
- ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นร ๐๕๐๕/๗๘๙ ๐๗/๐๑/๑๕๖๓
- การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๑๗๑๙ ๑๔/๐๑/๒๕๖๓
-  โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (EECi - ARIPOLIS for BCG)   

นร ๐๕๐๕/๒๕๒๘

๒๑/๐๑/๑๕๖๓

- โครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  นร ๐๕๐๕/๔๒๙๕ ๐๔/๐๒/๒๕๖๓
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  นร ๐๕๐๕/๔๙๖๘ ๑๑/๐๒/๒๕๖๓
- ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม    นร ๐๕๐๕/๕๐๔๑ ๑๑/๐๒/๒๕๖๓
- โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นร ๐๕๐๕/๕๗๐๗ ๑๘/๐๒/๒๕๖๓
- ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย  นร ๐๕๐๕/๘๔๙๒ ๑๗/๐๓/๒๕๖๓
- ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๑๐๒๗๗ ๓๑/๐๓/๒๕๖๓
- โครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำและการกู้เงิน Soft loan จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน นร ๐๕๐๕/๑๐๒๘๖ ๓๑/๐๓/๒๕๖๓
- การขอความเห็นชอบต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ว่าด้วยการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการในอาเซียน  นร ๐๕๐๕/๑๑๘๖๐ ๑๕/๐๔/๒๕๖๓
- โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๑๔๓๖๒ ๐๕/๐๕/๒๕๖๓
- โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๑๔๙๑๓ ๑๒/๐๕/๒๕๖๓
- ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  นร ๐๕๐๕/๑๔๙๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๖๓
 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/ว๑๒ ๐๗/๐๑/๑๕๖๓
- แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี   นร ๐๕๐๒/ว๑๑ ๐๗/๐๑/๑๕๖๓
- มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓ ๑๔/๐๑/๒๕๖๓
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)  นร ๐๕๐๕/ว ๕๔ ๐๔/๐๒/๒๕๖๓
- ข้อเสนอหลักการและแนวทางแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นร ๐๕๐๕/๔๙๗๑ ๑๑/๐๒/๒๕๖๓
- มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา    นร ๐๕๐๕/๕๕๗๕ ๑๘/๐๒/๒๕๖๓
- การเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑ นร ๐๕๐๕/ว ๘๙ ๐๓/๐๓/๒๕๖๓
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   นร ๐๕๐๕/ว ๘๖ ๐๓/๐๓/๒๕๖๓
- การเร่งรัดบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำ    นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๑ ๑๐/๐๓/๒๕๖๓
- การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒ ๑๐/๐๓/๒๕๖๓
- มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง     นร ๐๕๐๕/ว ๙๗ ๑๐/๐๓/๒๕๖๓
- มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ   นร ๐๕๐๕/๗๙๐๖ ๑๐/๐๓/๒๕๖๓
- มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ ๓ เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐ ๑๐/๐๓/๒๕๖๓
- หลักเกณฑ์สำหรับการให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     นร ๐๕๐๕/๘๐๓๔ ๑๐/๐๓/๒๕๖๓
- การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๗

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

- การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

- คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

- มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

- ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

- แนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานจัดกิจกรรม สาธารณะต่างๆ

นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๗

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

- การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

- หลักเกณฑ์การบริหารสัญญาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อบรรเทาผล กระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๙๔๖๒

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

- การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดฃองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔ ๓๑/๐๓/๒๕๖๓
- การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑ ๐๗/๐๔/๒๕๖๓
- การปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๓
- มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๒ ๐๗/๐๔/๒๕๖๓
- หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๗ ๐๗/๐๔/๒๕๖๓
- การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒ ๑๕/๐๔/๒๕๖๓
- รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑ ๑๕/๐๔/๒๕๖๓
- การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๐ ๒๑/๐๔/๒๕๖๓
- แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๒ ๒๑/๐๔/๒๕๖๓
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๓ ๒๑/๐๔/๒๕๖๓
- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๕ ๒๑/๐๔/๒๕๖๓
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ ๒)     นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘ ๒๑/๐๔/๒๕๖๓
- การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔ ๒๘/๐๔/๒๕๖๓
- มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙ ๐๕/๐๕/๒๕๖๓
- การกำหนดวันสำคัญของชาติ (วันรู้รักสามัคคี)  นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๘ ๑๒/๐๕/๒๕๖๓
- การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๗ ๑๒/๐๕/๒๕๖๓
- รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน - นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๙ ๑๒/๐๕/๒๕๖๓
- รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒ ๑๒/๐๕/๒๕๖๓
 

๔. การแต่งตั้ง

- การเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     นร ๐๕๐๕/๕๔๑๑ ๑๘/๐๒/๒๕๖๓
- การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล)  

นร ๐๕๐๕/๘๕๗๘

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

- การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับดูแลและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๘๖๑๒

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

 

๕. รายงาน

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒  นร ๐๕๐๕/ว๔๐ ๒๘/๐๑/๒๕๖๓
- ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และ ๒/๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๑๕๒ ๒๘/๐๑/๒๕๖๓
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๔๑๙๘ ๐๔/๐๒/๒๕๖๓
- รายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒   นร ๐๕๐๕/๔๑๑๑ ๐๔/๐๒/๒๕๖๓
- รายงานมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ขอยกเลิกการผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบควบคุมการทำงาน จำนวน ๔,๐๐๐ เครื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๘๒๑๕ ลงวันที่ ๒๑มีนาคม ๒๕๖๑ และขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐,๐๐๐ เครื่อง นร ๐๕๐๕/๔๙๖๓ ๑๑/๐๒/๒๕๖๓
- ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๒ ทั้งปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๕๕๕๒ ๑๘/๐๒/๒๕๖๓
- รายงานสถานภาพการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๗๒ ๑๘/๐๒/๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๖๐๘๐ ๒๔/๐๒/๒๕๖๓
- รายงานผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC - 19)   นร ๐๕๐๕/๖๐๕๓ ๒๔/๐๒/๒๕๖๓
- รายงานผลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖     นร ๐๕๐๕/๖๐๕๑ ๒๔/๐๒/๒๕๖๓
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๘๕ ๐๓/๐๓/๒๕๖๓
- รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน นร ๐๕๐๕/๖๗๘๒ ๐๓/๐๓/๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน นร ๐๕๐๕/๗๗๙๔ ๑๐/๐๓/๒๕๖๓
- รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๙๑๓๒ ๒๔/๐๓/๒๕๖๓
- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน : กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๖ ๓๑/๐๓/๒๕๖๓
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑ ๓๑/๐๓/๒๕๖๓
- การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ นร ๐๕๐๕/๑๐๙๙๙ ๐๗/๐๔/๒๕๖๓
- รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๑๑๖๔๘ ๑๕/๐๔/๒๕๖๓
- ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๗ ๒๘/๐๔/๒๕๖๓
- สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘ ๒๘/๐๔/๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๔ ๐๕/๐๕/๒๕๖๓
- ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๕ ๐๕/๐๕/๒๕๖๓
  - รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน - นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) นร ๐๕๐๕/๑๔๙๒๘ ๑๒/๐๕/๒๕๖๓
  - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๐ ๑๒/๐๕/๒๕๖๓
 

๖. อื่น ๆ

- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๗/๑๔๒ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓
- การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดนราธิวาส) นร ๐๕๐๒/ว(ร)๑๓ ๐๗/๐๑/๑๕๖๓
- การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต  นร ๐๕๐๒/๒๔๙๔ ๒๑/๐๑/๑๕๖๓
- การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดนราธิวาส) นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๕ ๑๔/๐๑/๒๕๖๓
- การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     นร ๐๕๐๕/๕๗๔๖ ๑๘/๐๒/๒๕๖๓
- ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับองค์การงานระบายน้ำแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Sewage Works Agency)   นร ๐๕๐๕/๖๑๙๓ ๒๔/๐๒/๒๕๖๓
- ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓  นร ๐๕๐๕/๖๑๘๒ ๒๔/๐๒/๒๕๖๓
- การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๔๑๑๒ ๐๓/๐๓/๒๕๖๓
- การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ค.ศ. 2021 นร ๐๕๐๕/๘๕๙๒ ๑๗/๐๓/๒๕๖๓
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒ ๑๗/๐๓/๒๕๖๓
- ขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึก นร ๐๕๐๕/๑๑๗๗๘ ๑๕/๐๔/๒๕๖๓
- การรับรองขอบเขตอำนาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Ad-referendum Adoption of the Terms of Reference of the ASEAN TVET Council) นร ๐๕๐๕/๑๑๗๕๒ ๑๕/๐๔/๒๕๖๓
- การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุมทางไกล (Special Meeting of ASEAN Tourism Minister on COVID-19) นร ๐๕๐๕/๑๓๓๖๐ ๒๘/๐๔/๒๕๖๓
- ร่างปฏิญญาทางการเมือง COVID-19 ของการประชุมสุดยอดกลุ่มเฉพาะกิจของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยวิธีออนไลน์ เพื่อรับมือกับ COVID-19 (Online Summit level Meeting of the NAM Contact Group in response to COVID-19) นร ๐๕๐๕/๑๓๕๖๙ ๒๘/๐๔/๒๕๖๓
- การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี  นร ๐๕๐๕/๑๔๒๔๕ ๐๕/๐๕/๒๕๖๓
 

 

                 ปี ๒๕๖๒                

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

 - (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)     นร ๐๕๐๕/๒๘๓๐๓  ๐๓/๐๙/๒๕๖๒
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๒,๒๘๒.๙๘ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน ๒๔ จังหวัด) ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท    นร ๐๕๐๕/๓๒๑๕๔ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๒๗๙๒ ๐๗/๑๐/๒๕๖๒
- การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและพลัง "บวร" เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคม : กรณีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ นร ๐๕๐๕/๓๗๒๖๐ ๑๒/๑๑/๒๕๖๒
- ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๙๗๖๑ /๑๒/๒๕๖๒
 

๒. โครงการสำคัญ

- ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒

๘/๑/๒๕๖๒
- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    นร ๐๕๐๕/๓๔๓๕ ๒๒/๑/๒๕๖๒
- การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  นร ๐๕๐๕/๓๖๒๖ ๒๒/๑/๒๕๖๒
- โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ)  นร ๐๕๐๕/๔๒๙๓ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒
 - ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย      นร ๐๕๐๕/๘๗๖๔   ๐๕/๐๓/๒๕๖๒
- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย     นร ๐๕๐๕/๙๕๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๒
- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ๒๕๖๑/๖๒ นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๒
- การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒
- ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ  นร ๐๕๐๕/๑๕๑๔๓ ๒๔/๐๔/๒๕๖๒
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๑๕

๒๔/๐๔/๒๕๖๒

- แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน และคำของบประมาณของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   นร ๐๕๐๕/๑๕๖๖๓ ๓๐/๐๔/๒๕๖๒
- การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ โครงการที่ ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๗๔)   

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๐๒

๐๗/๐๕/๒๕๖๒

- (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  นร ๐๕๐๕/๒๑๔๕๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
- การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๔ โครงการ จากวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๙

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

- การขออนุมัติงบประมาณสำหรับสมทบในกองทุน ACMECS ระยะ ๕ ปี ภายในกรอบวงเงิน ๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๑

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

- การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง    นร ๐๕๐๕/๒๒๑๑๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๒
- ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย ระยะที่ ๒ (ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)    นร ๐๕๐๕/๒๒๗๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
- การดำเนินโครงการปฏิรูปกฎหมายและบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดีในการตรากฎหมายภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)     นร ๐๕๐๕/๒๓๒๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒
- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๖ ๑๓/๐๘/๒๕๖๒
- ขอเพิ่มเติมแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๙ ๒๐/๐๘/๒๕๖๒
- ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๖๗๙๓ ๒๐/๐๘/๒๕๖๒
- (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์     นร ๐๕๐๕/๒๗๗๙๒ ๒๗/๐๘/๒๕๖๒
- การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด  นร ๐๕๐๕/๒๗๙๑๑ ๒๗/๐๘/๒๕๖๒
- การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   นร ๐๕๐๕/๓๐๐๗๓ ๑๗/๐๙/๒๕๖๒
- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง นร ๐๕๐๕/๓๐๒๖๗

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

- ขออนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง     นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๖ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และรายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)     นร ๐๕๐๕/๓๓๐๑๕ ๐๗/๑๐/๒๕๖๒
- ขออนุมัติโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    นร ๐๕๐๕/๓๓๙๔๘ ๑๕/๑๐/๒๕๖๒
- แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   นร ๐๕๐๗/๓๔๔๑๖ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๗/๔๒๒๕๐ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
- ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นร ๐๕๐๗/๔๒๒๕๒ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
- โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม     นร ๐๕๐๗/๔๒๒๔๖ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
- โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงพลังงาน    นร ๐๕๐๗/๔๒๒๕๑ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
- มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนของกระทรวงคมนาคม   นร ๐๕๐๗/๔๒๒๔๗ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
- โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๗/๖๓ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓
 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓ ๘/๑/๒๕๖๒
- แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย     นร ๐๕๐๕/ว ๑๘ ๘/๑/๒๕๖๒
- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อยปาบึก ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงการคลัง  นร ๐๕๐๓/๑๐๕๐ ๘/๑/๒๕๖๒
- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑    นร ๐๕๐๕/๒๕๘๖ ๑๕/๑/๒๕๖๒
- การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒   นร ๐๕๐๕/๔๔๘๒ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒
- การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี     นร ๐๕๐๕/ว ๖๐ ๕/๒/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๖๘๘๖ ๑๘/๐๒/๒๕๖๒
- แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

๓๐/๐๔/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๒
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และเรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๖

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค)    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี     นร๐๕๐๕/ว ๒๐๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๒
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)  

นร๐๕๐๕/ว ๒๐๔

๒๑/๐๕/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๓ ๐๔/๐๖/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒
- ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๘๔

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

- มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ 

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๔๐

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง)     นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๙  

๑๖/๐๗/๒๕๖๒

 

- การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นร ๐๕๐๗/๒๓๙๕๙

๑๖/๐๗/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

- มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

- สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน    นร ๐๕๐๕/๒๕๑๕๕

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

- การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗ ๑๓/๐๘/๒๕๖๒
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

- การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๕ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  นร ๐๕๐๕/๓๐๙๘๔ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๐ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    นร ๐๕๐๕/๓๒๐๘๘ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๔ ๐๗/๑๐/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๐ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๙ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน     นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๘ ๐๖/๑๑/๒๕๖๒
- การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๘ ๑๒/๑๑/๒๕๖๒
- คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒   นร ๐๕๐๕/๓๙๖๓๗ /๑๒/๒๕๖๒
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     นร ๐๕๐๕/ว๕๑๑ ๑๑/๑๒/๒๕๖๒
- แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓) ให้แก่ประชาชน     นร ๐๕๐๗/ว ๕๒๑ ๑๗/๑๒/๒๕๖๒
- การปรับปรุงการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการ (Call center) และสายด่วน (Hotline) ต่าง ๆ  นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๗ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
- แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗)   นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๓ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
 

๔. การแต่งตั้ง

 - การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช)  นร ๐๕๐๘/๒๘๔๑๗  ๐๓/๐๙/๒๕๖๒
- คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงการต่่างประเทศ) นร ๐๕๐๘/๓๒๙๕๙ ๐๗/๑๐/๒๕๖๒
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี) นร ๐๕๐๘/๓๕๕๑๗ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
- การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     นร ๐๕๐๓/๔๑๔๔๓ ๑๗/๑๒/๒๕๖๒
 

๕. รายงาน

 

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๔๑ ๒/๑/๒๕๖๒
- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน นร ๐๕๐๕/ว(ร)๓๒ ๑๕/๑/๒๕๖๒
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี ๒๕๖๐  

นร ๐๕๐๕/๓๑๓๗

๒๒/๑/๒๕๖๒

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑     นร ๐๕๐๕/ว ๔๕ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒
- การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี   นร ๐๕๐๕/๕๑๔๘ ๕/๒/๒๕๖๒
- ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒   นร ๐๕๐๕/๖๘๙๕ ๑๘/๐๒/๒๕๖๒
- สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา   นร ๐๕๐๗/๗๓๔๖ ๒๖/๐๒/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๖/๐๒/๒๕๖๒

- ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๒๔ - ๒๖ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๘๓๕๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562     นร๐๕๐๕/ว ๑๐๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๒
- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๑๐๒๗๑ ๑๙/๐๓/๒๕๖๒
- ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๙๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

- รายงานผลการจัดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)  

นร ๐๕๐๗/๑๐๒๖๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

- สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน    นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๑๒

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

- กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๐

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

- ก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔ ๐๙/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๓/๑๓๘๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒)

นร ๐๕๐๗/๑๓๘๙๑

๑๗/๐๔/๒๕๖๒

- การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย และการกำจัด สมัยที่ ๑๔ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๙ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๙

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๔๕

๒๔/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB๑๙๓A ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  นร ๐๕๐๕/๑๕๕๕๕ ๓๐/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  นร ๐๕๐๓/๑๖๒๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๒
- รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   นร ๐๕๐๕/๑๗๔๒๒ ๑๔/๐๕/๒๕๖๒
- ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒  นร๐๕๐๕/๑๘๐๖๒ ๒๑/๐๕/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2562    นร๐๕๐๕/ว ๒๐๖ ๒๑/๐๕/๒๕๖๒
- ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นร๐๕๐๕/๑๘๘๙๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) นร๐๕๐๗/๑๘๘๕๐ 
๒๘/๐๕/๒๕๖๒ 
- รายงานผลการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑  นร ๐๕๐๗/๑๙๖๕๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๒
- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) และครั้งที่ ๕๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (ครั้งที่ ๕๑)   นร ๐๕๐๗/๑๙๖๔๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒
- การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 นร ๐๕๐๕/๒๐๗๐๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒
- ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ ๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   นร ๐๕๐๕/๒๑๑๗๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
- รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)    นร ๐๕๐๕/๒๑๘๘๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๒
- รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๒๒๑๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๒
- สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง Oceans Meeting 2019   นร ๐๕๐๕/๒๒๘๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เรื่อง การให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลไทยในโครงการอาเซียนโปแตช (ประเทศไทย)    นร ๐๕๐๕/๒๒๘๑๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
- สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการเจรจา RCEP ณ กรุงเทพฯ  นร ๐๕๐๕/๒๓๑๖๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒
- การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗ ๓๐/๐๗/๒๕๖๒
- สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข    นร ๐๕๐๕/๒๕๓๒๐ ๓๐/๐๗/๒๕๖๒
- รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘ ๑๓/๐๘/๒๕๖๒
- ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒  นร ๐๕๐๕/๒๖๗๓๕ ๒๐/๐๘/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๘  ๐๓/๐๙/๒๕๖๒
- ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)     นร ๐๕๐๕/๒๖๓๘๕ ๑๐/๐๙/๒๕๖๒
- ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเร่งรัดการปฏิบัติการสำหรับรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก  นร ๐๕๐๕/๓๐๒๙๔ ๑๗/๐๙/๒๕๖๒
- ผลการประชุมด้านกลไกการปฏิรูปกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี นร ๐๕๐๓/๓๐๐๕๖ ๑๗/๐๙/๒๕๖๒
- ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2562 นร ๐๕๐๕/๓๐๓๑๖ ๑๗/๐๙/๒๕๖๒
- แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   นร ๐๕๐๕/๓๑๐๑๐ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- รายงานผลการหารือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ นร ๐๕๐๕/๓๑๗๗๘ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๓๗๓๑ ๑๕/๑๐/๒๕๖๒
- รายงานสรุปผลการประชุมระดับผู้บริหารหน่วยงานภาคีตามโครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย - ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดการฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce Storm)  นร ๐๕๐๕/๓๓๖๗๒ ๑๕/๑๐/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๗ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- รายงานการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่บผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒   นร ๐๕๐๕/๓๔๔๗๔ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM)    นร ๐๕๐๗/๓๕๓๐๓ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
- การรับรองแผนแม่บทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน    นร ๐๕๐๕/๓๕๖๐๖ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
- ผลการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (The ASEAN High-level Meeting on Human Capital Development) นร ๐๕๐๕/๓๕๔๕๖ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
- สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF ปี 2019 - 2020  นร ๐๕๐๕/๓๖๒๓๗ ๐๖/๑๑/๒๕๖๒
- การรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพ : การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขง และร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ ๑๑  นร ๐๕๐๕/๓๗๒๖๘ ๑๒/๑๑/๒๕๖๒
- รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   นร ๐๕๐๕/๓๗๔๙๐ ๑๒/๑๑/๒๕๖๒
- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand Road Show to Nordic & Baltic 2019 และการจัดงาน Amazing Thai Night 2019    นร ๐๕๐๕/๓๙๖๓๙ ๓/๑๒/๒๕๖๒
- ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๑๘ และการประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP Summit) ครั้งที่ ๓   นร ๐๕๐๕/๔๐๗๗๑ ๑๑/๑๒/๒๕๖๒
- รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๔๐๗๕๐ ๑๑/๑๒/๒๕๖๒
- รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค     นร ๐๕๐๕/๔๐๗๕๒ ๑๑/๑๒/๒๕๖๒
- ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๖๒   นร ๐๕๐๗/๔๑๘๕๑ ๑๗/๑๒/๒๕๖๒
- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๔๒๕๒๘ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๒ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
 

๖. อื่น ๆ

- กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒  นร ๐๕๐๕/ว ๔๗ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒
- การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๔๓๐๐

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

 - แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐     นร ๐๕๐๕/๘๗๕๖

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 

นร ๐๕๐๗/๘๓๔๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

- การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

นร ๐๕๐๗/๑๐๓๑๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

- แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)  นร ๐๕๐๕/๑๒๕๔๘ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ   นร ๐๕๐๗/๑๓๐๕๖ ๐๙/๐๔/๒๕๖๒
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นร ๐๕๐๕/๑๓๙๗๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๒
- รายชื่อประเทศคู่เจรจาของไทยเพื่อการเจรจาจัดทำหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทย และการเจรจาจัดทำหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนผ่านช่องทางการทูต  

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๐๒

๒๔/๐๔/๒๕๖๒
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน   นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๕ ๓๐/๐๔/๒๕๖๒
- กำหนดวันหยุดราชการประจำปี   นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๑ ๑๔/๐๕/๒๕๖๒
- ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๘ นร ๐๕๐๕/๑๙๙๓๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๒
- การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)  นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
- การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) นร ๐๕๐๕/๒๒๑๙๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๒
- ร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล  นร ๐๕๐๕/๒๓๓๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  นร ๐๕๐๗/๒๘๓๐๗  ๐๓/๐๙/๒๕๖๒
- มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"    นร ๐๕๐๕/๒๙๕๐๗ ๑๐/๐๙/๒๕๖๒
- บทบาทของประเทศไทยกับการเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ  นร ๐๕๐๕/๓๐๙๔๔ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์   นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๕ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย" สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๒๒๐๘ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- ข้อเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   นร ๐๕๐๕/๓๒๑๗๓ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง    นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๖ ๑๕/๑๐/๒๕๖๒
- การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  นร ๐๕๐๕/๓๔๖๕๑ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒) นร ๐๕๐๗/ว ๔๔๘ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
- กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก     นร ๐๕๐๕/๓๗๔๗๑ ๑๒/๑๑/๒๕๖๒
- มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" นร ๐๕๐๕/๓๗๒๖๓ ๑๒/๑๑/๒๕๖๒
- การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจำปี 2562   นร ๐๕๐๕/๓๙๘๗๐ ๓/๑๒/๒๕๖๒
- การเข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย     นร ๐๕๐๕/๓๙๗๕๗ ๓/๑๒/๒๕๖๒
- ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   นร ๐๕๐๕/๔๐๕๕๔ ๑๑/๑๒/๒๕๖๒
- การจัดกิจกรรม "ความสุขแบบวิถีไทย" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๗/๔๑๔๓๖ ๑๗/๑๒/๒๕๖๒
- การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ฉบับ นร ๐๕๐๗/๔๒๒๔๕ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
- เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓  นร ๐๕๐๕/๔๒๓๓๖ ๒๔/๑๒/๒๕๖๒
- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๗/๑๔๒ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓
 
 

 ปี ๒๕๖๑  

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๕ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๒ ๑๓/๑๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  

นร ๐๕๐๕/๓๖๘๓๕

๒๐/๑๑/๒๕๖๑
- โครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๕๙

๒๐/๑๑/๒๕๖๑
       

๒. โครงการสำคัญ

 

- บ้านตนไทย

นร ๐๕๐๕/๘๒๑ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน นร ๐๕๐๕/๒๓๔๓ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
 
- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก นร ๐๕๐๕/๒๙๙๑ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    นร ๐๕๐๕/๓๘๘๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 

 

- ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๓๘๕๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

 

- ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นร ๐๕๐๕/๔๘๒๕

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๔๘๓๘

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นร ๐๕๐๕/๔๗๔๗

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) นร ๐๕๐๕/๕๔๓๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อ "โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)" นร ๐๕๐๕/๖๘๖๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๗๕๑๗

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๗๔๑๙

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารออมสิน นร ๐๕๐๕/๘๕๔๔

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง นร ๐๕๐๗/๘๔๕๙

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นร ๐๕๐๕/๙๑๗๘

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการกำหนด "พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๙๑๘๗

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นร ๐๕๐๕/๑๐๐๔๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/๑๐๗๔๙

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๐๗๓๕

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลองสอง) นร ๐๕๐๕/๑๑๑๙๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๒๗๔๔

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๑๓๔๒๑

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล นร ๐๕๐๕/๑๔๑๘๙

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ แหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) นร ๐๕๐๕/๑๕๒๒๐

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- ร่างยุทธศาสตร์ชาติ นร ๐๕๐๕/๑๕๐๙๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นร ๐๕๐๕/๑๖๘๔๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ นร ๐๕๐๕/๑๗๐๘๒

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔๙

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- ร่างยุทธศาสตร์ชาติ นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๑

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๑๘๔๑๔

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๘๕๘๘

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability) นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน "โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑" นร ๐๕๐๕/๒๐๑๒๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๒๐๔๓๕

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๒๑๑๒๔

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๒๑๗๖๑

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๒๑๘๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) นร ๐๕๐๕/๒๑๙๗๙

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑,๓๕๓.๖๐ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๒๓๒๗๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- ขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๗๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๖๘

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย นร ๐๕๐๕/๒๕๐๑๑

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ นร ๐๕๐๕/๒๔๙๔๙

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ นร ๐๕๐๕/๒๕๖๓๖

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๙

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) นร ๐๕๐๕/๒๘๑๘๕

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ นร ๐๕๐๕/๒๘๔๒๕ ๑๑/๐๙/๒๕๖๑
- การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
นร ๐๕๐๕/๒๙๑๕๓

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ นร ๐๕๐๕/๒๙๐๕๙

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลักฤดูทำนา

นร ๐๕๐๕/๓๐๔๓๕
 
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
 
- แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๐๓๗๗ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
 
- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) นร ๐๕๐๕/๓๐๖๐๑ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
- ความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย    นร ๐๕๐๕/๓๐๙๗๔ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
 
- ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) นร ๐๕๐๕/๓๒๓๙๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- ขออนุมัติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ (โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง) นร ๐๕๐๕/๓๔๓๑๐ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑
- การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร นร ๐๕๐๗/๓๕๓๓๒

๐๖/๑๑/๒๕๖๑

- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง นร ๐๕๐๕/๓๗๒๗๗ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑
- การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป     นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๕ ๒๖/๑๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย    นร ๐๕๐๕/๔๐๐๖๒ ๔/๑๒/๒๕๖๑ 
- การแก้ไขปัญหากรณีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต    นร ๐๕๐๕/๓๙๘๗๕ ๔/๑๒/๒๕๖๑
- แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒) ให้แก่ประชาชน   นร ๐๕๐๕/๔๐๔๒๗

 

๑๓/๑๒/๒๕๖๑
- การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป     นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๔ ๑๓/๑๒/๒๕๖๑
- การขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย     นร ๐๕๐๕/๔๑๗๕๖ ๑๘/๑๒/๑๕๖๑
       

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๖ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ   นร ๐๕๐๕/ว ๑๒ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

- ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง    นร ๐๕๐๕/ว ๒๒
 
๐๙/๐๑/๒๕๖๑
 
- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔

๑๖/๐๑/๒๕๖๑
 

- วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๙

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๐ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
- จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นร ๐๕๐๕/ว ๕๑ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
- การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๖๓ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓ นร ๐๕๐๕/ว ๖๒ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน   นร ๐๕๐๕/ว ๖๖ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๔ นร ๐๕๐๕/ว ๙๘

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ นร ๐๕๐๕/๑๒๖๕๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๙๙/๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๗

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๙

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นร ๐๕๐๕/๑๕๗๑๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๑

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐

๙/๐๖/๒๕๖๑

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๗/ว ๓๐๙

๙/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ นร ๐๕๐๕/๒๐๒๐๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๘๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า นร ๐๕๐๕/๒๑๙๑๓

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๑

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นร ๐๕๐๕/๒๒๖๒๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ นร ๐๕๐๕/๒๓๖๑๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย นร ๐๕๐๕/๒๓๕๗๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๒๕๕๒๐

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๕

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๒) นร ๐๕๐๕/๒๖๔๔๗

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๓

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒
 
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
 
- มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓
 
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
 
- การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑      นร ๐๕๐๘/๓๐๕๑๔

 
๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๕

๐๖/๑๑/๒๕๖๑
- ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม)

นร ๐๕๐๕/๓๕๙๗๐

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

- มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ     นร ๐๕๐๕/๓๖๘๔๐ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑
- การปรับปรุงแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๙๖๖๖ ๔/๑๒/๒๕๖๑
- มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ   นร ๐๕๐๕/๔๐๐๖๙ ๔/๑๒/๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ    นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒ ๔/๑๒/๒๕๖๑
- การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ปี ๒๕๖๒)  นร ๐๕๐๗/๔๒๔๖๗ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑
       

๔. การแต่งตั้ง

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์) นร ๐๕๐๘/๘๖ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร) นร ๐๕๐๘/๑๔๗ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)   นร ๐๕๐๘/๖๗๓ ๐๙/๐๑/๒๕๖๑
- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) นร ๐๕๐๘/๑๕๑๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์)   นร ๐๕๐๘/๑๔๑๖ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
 
- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) นร ๐๕๐๘/๒๑๘๑

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 

- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)  นร ๐๕๐๘/๒๑๗๐

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี)   นร ๐๕๐๘/๓๗๕๕

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมชาย เสียงหลาย) [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)] นร ๐๕๐๘/๗๓๓๐

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ นฤมล สอาดโฉม) นร ๐๕๐๘/๙๗๘๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล) นร ๐๕๐๘/๑๐๕๔๗

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสันติ กีระนันทน์) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๔๑

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๕

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี) (นายสนธยา คุณปลื้ม) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- แต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี) นร ๐๕๐๘/๒๐๗๕๐

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)] นร ๐๕๐๘/๒๗๙๔๙

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีชา สุนทรานันท์)] นร ๐๕๐๘/๒๙๕๖๙ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)] นร ๐๕๐๘/๓๒๒๐๔ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม     นร ๐๕๐๕/๔๒๕๕๔ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร) นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒๙ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑
       

๕. รายงาน

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๓/๔๔ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)   นร ๐๕๐๓/๓๐๙ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
-- ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ   นร ๐๕๐๕/๖๙๘
 

๐๙/๐๑/๒๕๖๑
 

-- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๔๑๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   นร ๐๕๐๕/๑๘๐๘ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๐๕๘ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
 
-- ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑๗ - ๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๒๘๘๒ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) นร ๐๕๐๕/๒๘๗๗ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
-  เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ  นร ๐๕๐๕/๓๗๑๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

- ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๓๙๑๑

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

- ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕๓๘๙๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

-  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๔๔๒๖

๑๓/๐๒/๒๕๖๑
 

- การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

 

- การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ นร ๐๕๐๕/๔๕๗๓

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๕๐๙๑

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๕๒๗๕

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี นร ๐๕๐๕/๖๑๕๐

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) นร ๐๕๐๕/๗๐๐๓

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ : การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) สถาบันการเงินชุมชนกองทุนยุติธรรมและเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นร ๐๕๐๗/๖๗๔๘

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) นร ๐๕๐๗/๗๒๙๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๗๖๐๑

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๗๕๘๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๘๙๙๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ ตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย นร ๐๕๐๕/๘๘๕๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๙๘๘๓

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๙๘๒๑

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๐๖๙๐

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๐๙๗๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นร ๐๕๐๕/๑๑๗๐๖

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๔

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๗

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- ข้อเสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๑๒๙๑๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ นร ๐๕๐๕/๑๓๔๖๖

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๑๓๔๖๔

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional Country Review : Thailand's MDCR) นร ๐๕๐๕/๑๓๙๗๘

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๑๔๓๐๓

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดิน กรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รัยบผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ นร ๐๕๐๕/๑๔๒๙๒

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๓/๑๔๗๔๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๑๕๑๔๑

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ /๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๔๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๑๖๖๙๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๗๖๕

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๑๗๖๖๕

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๑๗๘๘๒

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๑๙๒๑๙

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย นร ๐๕๐๕/๑๙๔๓๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ" ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๓/๑๙๘๓๘

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๕

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีและผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๓

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๑๔๓๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๒๑๗๘๗

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๒๒๕๕๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๒๓๑๘๕

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นร ๐๕๐๕/ว ๓๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๒๓๘๐๐

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต นร ๐๕๐๕/๒๔๕๐๒

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๒๔๕๕๕

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

 รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/ว ๔๐๖ ๑๔/๐๘/๒๕๖๑
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๑

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๒๖๒๒๐

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- รายงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาความยากจนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture: CAPSA) และข้อมติของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) สมัยที่ ๗๔ เกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของ CAPSA นร ๐๕๐๕/๒๗๑๕๕

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

- ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๗๕๔๙

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๗๔๘๗

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

- ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ ๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นร ๐๕๐๕/๒๗๘๙๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ นร ๐๕๐๗/ว(ล)๒๘๕๓๘

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ นร ๐๕๐๗/๒๙๕๕๙ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นร ๐๕๐๕/๒๙๙๓๑ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๑๑

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๓๒

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประเด็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๓๐๓๗๐

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๓๐๔๘๘

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

- ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO นร ๐๕๐๕/๓๐๙๔๗

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

- รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้ และมาตรการเยียวยา "การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน และสิทธิหลักประกัน" นร ๐๕๐๕/๓๑๔๗๐ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
- รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๖๑๐ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๓๒๓๕๐ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๒๖๒๗ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๓๓๒๔๙ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
- สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๕ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
- ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา นร ๐๕๐๕/๓๓๕๘๓ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
-  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒     นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๑ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑ 
- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒     นร ๐๕๐๕/๓๔๓๐๘ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑
- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒    นร ๐๕๐๕/๓๔๔๒๐ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑
- การส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และการใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ : ผลการดำเนินงานกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๓๔๑๗๑

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑   นร ๐๕๐๗/๓๔๙๙๓

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   นร ๐๕๐๗/๓๕๐๙๘

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

- สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการปฏิรูปประเทศ     นร ๐๕๐๕/๓๔๙๙๑

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑