ปี ๒๕๖๒                

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

 - (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)     นร ๐๕๐๕/๒๘๓๐๓  ๐๓/๐๙/๒๕๖๒
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๒,๒๘๒.๙๘ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน ๒๔ จังหวัด) ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท    นร ๐๕๐๕/๓๒๑๕๔ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๒๗๙๒ ๐๗/๑๐/๒๕๖๒
 

๒. โครงการสำคัญ

- ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒

๘/๑/๒๕๖๒
- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    นร ๐๕๐๕/๓๔๓๕ ๒๒/๑/๒๕๖๒
- การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  นร ๐๕๐๕/๓๖๒๖ ๒๒/๑/๒๕๖๒
- โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ)  นร ๐๕๐๕/๔๒๙๓ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒
 - ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย      นร ๐๕๐๕/๘๗๖๔   ๐๕/๐๓/๒๕๖๒
- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย     นร ๐๕๐๕/๙๕๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๒
- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ๒๕๖๑/๖๒ นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗๗ ๑๙/๐๓/๒๕๖๒
- การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒
- ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ  นร ๐๕๐๕/๑๕๑๔๓ ๒๔/๐๔/๒๕๖๒
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๑๕

๒๔/๐๔/๒๕๖๒

- แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน และคำของบประมาณของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   นร ๐๕๐๕/๑๕๖๖๓ ๓๐/๐๔/๒๕๖๒
- การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ โครงการที่ ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๗๔)   

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๐๒

๐๗/๐๕/๒๕๖๒

- (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  นร ๐๕๐๕/๒๑๔๕๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
- การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๔ โครงการ จากวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๙

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

- การขออนุมัติงบประมาณสำหรับสมทบในกองทุน ACMECS ระยะ ๕ ปี ภายในกรอบวงเงิน ๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๑

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

- การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง    นร ๐๕๐๕/๒๒๑๑๘ ๒๕/๐๖/๒๕๖๒
- ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย ระยะที่ ๒ (ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)    นร ๐๕๐๕/๒๒๗๑๔ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
- การดำเนินโครงการปฏิรูปกฎหมายและบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดีในการตรากฎหมายภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)     นร ๐๕๐๕/๒๓๒๙๖ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒
- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๖ ๑๓/๐๘/๒๕๖๒
- ขอเพิ่มเติมแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๙ ๒๐/๐๘/๒๕๖๒
- ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๖๗๙๓ ๒๐/๐๘/๒๕๖๒
- (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์     นร ๐๕๐๕/๒๗๗๙๒ ๒๗/๐๘/๒๕๖๒
- การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด  นร ๐๕๐๕/๒๗๙๑๑ ๒๗/๐๘/๒๕๖๒
- การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   นร ๐๕๐๕/๓๐๐๗๓ ๑๗/๐๙/๒๕๖๒
- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง นร ๐๕๐๕/๓๐๒๖๗

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

- ขออนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง     นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๖ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และรายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)     นร ๐๕๐๕/๓๓๐๑๕ ๐๗/๑๐/๒๕๖๒
- ขออนุมัติโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    นร ๐๕๐๕/๓๓๙๔๘ ๑๕/๑๐/๒๕๖๒
- แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   นร ๐๕๐๗/๓๔๔๑๖ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓ ๘/๑/๒๕๖๒
- แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย     นร ๐๕๐๕/ว ๑๘ ๘/๑/๒๕๖๒
- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อยปาบึก ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงการคลัง  นร ๐๕๐๓/๑๐๕๐ ๘/๑/๒๕๖๒
- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑    นร ๐๕๐๕/๒๕๘๖ ๑๕/๑/๒๕๖๒
- การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒   นร ๐๕๐๕/๔๔๘๒ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒
- การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี     นร ๐๕๐๕/ว ๖๐ ๕/๒/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๖๘๘๖ ๑๘/๐๒/๒๕๖๒
- แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

๓๐/๐๔/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕ ๑๔/๐๕/๒๕๖๒
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และเรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๖

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค)    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี     นร๐๕๐๕/ว ๒๐๙ ๒๑/๐๕/๒๕๖๒
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)  

นร๐๕๐๕/ว ๒๐๔

๒๑/๐๕/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๓ ๐๔/๐๖/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒
- ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๘๔

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

- มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ 

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๔๐

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง)     นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๙  

๑๖/๐๗/๒๕๖๒

 

- การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นร ๐๕๐๗/๒๓๙๕๙

๑๖/๐๗/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

- มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

- สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี 2562 ระยะเร่งด่วน    นร ๐๕๐๕/๒๕๑๕๕

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

- การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗ ๑๓/๐๘/๒๕๖๒
- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี    

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

- การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๕ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  นร ๐๕๐๕/๓๐๙๘๔ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๐ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    นร ๐๕๐๕/๓๒๐๘๘ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๔ ๐๗/๑๐/๒๕๖๒
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๐ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๙ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
 

๔. การแต่งตั้ง

 - การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช)  นร ๐๕๐๘/๒๘๔๑๗  ๐๓/๐๙/๒๕๖๒
- คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงการต่่างประเทศ) นร ๐๕๐๘/๓๒๙๕๙ ๐๗/๑๐/๒๕๖๒
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี) นร ๐๕๐๘/๓๕๕๑๗ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
 

๕. รายงาน

 

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๔๑ ๒/๑/๒๕๖๒
- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน นร ๐๕๐๕/ว(ร)๓๒ ๑๕/๑/๒๕๖๒
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี ๒๕๖๐  

นร ๐๕๐๕/๓๑๓๗

๒๒/๑/๒๕๖๒

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑     นร ๐๕๐๕/ว ๔๕ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒
- การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี   นร ๐๕๐๕/๕๑๔๘ ๕/๒/๒๕๖๒
- ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒   นร ๐๕๐๕/๖๘๙๕ ๑๘/๐๒/๒๕๖๒
- สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา   นร ๐๕๐๗/๗๓๔๖ ๒๖/๐๒/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๖/๐๒/๒๕๖๒

- ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๒๔ - ๒๖ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๘๓๕๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562     นร๐๕๐๕/ว ๑๐๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๒
- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๑๐๒๗๑ ๑๙/๐๓/๒๕๖๒
- ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๙๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

- รายงานผลการจัดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)  

นร ๐๕๐๗/๑๐๒๖๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

- สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน    นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๐ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๑๒

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

- กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๐

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

- ก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔ ๐๙/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๓/๑๓๘๓๗ ๑๗/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒)

นร ๐๕๐๗/๑๓๘๙๑

๑๗/๐๔/๒๕๖๒

- การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย และการกำจัด สมัยที่ ๑๔ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๙ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๙

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๔๕

๒๔/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB๑๙๓A ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  นร ๐๕๐๕/๑๕๕๕๕ ๓๐/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  นร ๐๕๐๓/๑๖๒๓๙ ๐๗/๐๕/๒๕๖๒
- รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   นร ๐๕๐๕/๑๗๔๒๒ ๑๔/๐๕/๒๕๖๒
- ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒  นร๐๕๐๕/๑๘๐๖๒ ๒๑/๐๕/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2562    นร๐๕๐๕/ว ๒๐๖ ๒๑/๐๕/๒๕๖๒
- ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นร๐๕๐๕/๑๘๘๙๒ ๒๘/๐๕/๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) นร๐๕๐๗/๑๘๘๕๐ 
๒๘/๐๕/๒๕๖๒ 
- รายงานผลการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑  นร ๐๕๐๗/๑๙๖๕๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๒
- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) และครั้งที่ ๕๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (ครั้งที่ ๕๑)   นร ๐๕๐๗/๑๙๖๔๖ ๐๔/๐๖/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๑ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒
- การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 4 นร ๐๕๐๕/๒๐๗๐๔ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒
- ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ ๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   นร ๐๕๐๕/๒๑๑๗๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
- รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)    นร ๐๕๐๕/๒๑๘๘๖ ๒๕/๐๖/๒๕๖๒
- รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๒๒๑๒๔ ๒๕/๐๖/๒๕๖๒
- สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง Oceans Meeting 2019   นร ๐๕๐๕/๒๒๘๒๕ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เรื่อง การให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลไทยในโครงการอาเซียนโปแตช (ประเทศไทย)    นร ๐๕๐๕/๒๒๘๑๘ ๐๒/๐๗/๒๕๖๒
- สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการเจรจา RCEP ณ กรุงเทพฯ  นร ๐๕๐๕/๒๓๑๖๔ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒
- การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗ ๓๐/๐๗/๒๕๖๒
- สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข    นร ๐๕๐๕/๒๕๓๒๐ ๓๐/๐๗/๒๕๖๒
- รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘ ๑๓/๐๘/๒๕๖๒
- ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒  นร ๐๕๐๕/๒๖๗๓๕ ๒๐/๐๘/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๘  ๐๓/๐๙/๒๕๖๒
- ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)     นร ๐๕๐๕/๒๖๓๘๕ ๑๐/๐๙/๒๕๖๒
- ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเร่งรัดการปฏิบัติการสำหรับรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก  นร ๐๕๐๕/๓๐๒๙๔ ๑๗/๐๙/๒๕๖๒
- ผลการประชุมด้านกลไกการปฏิรูปกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี นร ๐๕๐๓/๓๐๐๕๖ ๑๗/๐๙/๒๕๖๒
- ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2562 นร ๐๕๐๕/๓๐๓๑๖ ๑๗/๐๙/๒๕๖๒
- แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   นร ๐๕๐๕/๓๑๐๑๐ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- รายงานผลการหารือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ นร ๐๕๐๕/๓๑๗๗๘ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๓๗๓๑ ๑๕/๑๐/๒๕๖๒
- รายงานสรุปผลการประชุมระดับผู้บริหารหน่วยงานภาคีตามโครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย - ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดการฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce Storm)  นร ๐๕๐๕/๓๓๖๗๒ ๑๕/๑๐/๒๕๖๒
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๗ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- รายงานการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่บผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒   นร ๐๕๐๕/๓๔๔๗๔ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM)    นร ๐๕๐๗/๓๕๓๐๓ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
- การรับรองแผนแม่บทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน    นร ๐๕๐๕/๓๕๖๐๖ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
- ผลการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (The ASEAN High-level Meeting on Human Capital Development) นร ๐๕๐๕/๓๕๔๕๖ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
 

๖. อื่น ๆ

- กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒  นร ๐๕๐๕/ว ๔๗ ๒๙/๐๑/๒๕๖๒
- การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๔๓๐๐

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

 - แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐     นร ๐๕๐๕/๘๗๕๖

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 

นร ๐๕๐๗/๘๓๔๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

- การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

นร ๐๕๐๗/๑๐๓๑๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

- แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)  นร ๐๕๐๕/๑๒๕๔๘ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ   นร ๐๕๐๗/๑๓๐๕๖ ๐๙/๐๔/๒๕๖๒
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นร ๐๕๐๕/๑๓๙๗๘ ๑๗/๐๔/๒๕๖๒
- รายชื่อประเทศคู่เจรจาของไทยเพื่อการเจรจาจัดทำหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทย และการเจรจาจัดทำหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนผ่านช่องทางการทูต  

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๐๒

๒๔/๐๔/๒๕๖๒
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน   นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๕ ๓๐/๐๔/๒๕๖๒
- กำหนดวันหยุดราชการประจำปี   นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๑ ๑๔/๐๕/๒๕๖๒
- ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๘ นร ๐๕๐๕/๑๙๙๓๐ ๐๔/๐๖/๒๕๖๒
- การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)  นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
- การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) นร ๐๕๐๕/๒๒๑๙๑ ๒๕/๐๖/๒๕๖๒
- ร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล  นร ๐๕๐๕/๒๓๓๓๐ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  นร ๐๕๐๗/๒๘๓๐๗  ๐๓/๐๙/๒๕๖๒
- มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"    นร ๐๕๐๕/๒๙๕๐๗ ๑๐/๐๙/๒๕๖๒
- บทบาทของประเทศไทยกับการเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ  นร ๐๕๐๕/๓๐๙๔๔ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์   นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๕ ๒๔/๐๙/๒๕๖๒
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย" สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๒๒๐๘ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- ข้อเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   นร ๐๕๐๕/๓๒๑๗๓ ๑/๑๐/๒๕๖๒
- การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง    นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๖ ๑๕/๑๐/๒๕๖๒
- การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  นร ๐๕๐๕/๓๔๖๕๑ ๒๒/๑๐/๒๕๖๒
- การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒) นร ๐๕๐๗/ว ๔๔๘ ๒๙/๑๐/๒๕๖๒
 
 

 ปี ๒๕๖๑  

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๕ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๒ ๑๓/๑๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  

นร ๐๕๐๕/๓๖๘๓๕

๒๐/๑๑/๒๕๖๑
- โครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๕๙

๒๐/๑๑/๒๕๖๑
       

๒. โครงการสำคัญ

 

- บ้านตนไทย

นร ๐๕๐๕/๘๒๑ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน นร ๐๕๐๕/๒๓๔๓ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
 
- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก นร ๐๕๐๕/๒๙๙๑ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    นร ๐๕๐๕/๓๘๘๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 

 

- ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๓๘๕๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

 

- ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นร ๐๕๐๕/๔๘๒๕

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๔๘๓๘

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นร ๐๕๐๕/๔๗๔๗

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) นร ๐๕๐๕/๕๔๓๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อ "โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)" นร ๐๕๐๕/๖๘๖๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๗๕๑๗

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๗๔๑๙

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารออมสิน นร ๐๕๐๕/๘๕๔๔

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง นร ๐๕๐๗/๘๔๕๙

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นร ๐๕๐๕/๙๑๗๘

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการกำหนด "พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๙๑๘๗

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นร ๐๕๐๕/๑๐๐๔๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/๑๐๗๔๙

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๐๗๓๕

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลองสอง) นร ๐๕๐๕/๑๑๑๙๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๒๗๔๔

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๑๓๔๒๑

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล นร ๐๕๐๕/๑๔๑๘๙

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ แหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) นร ๐๕๐๕/๑๕๒๒๐

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- ร่างยุทธศาสตร์ชาติ นร ๐๕๐๕/๑๕๐๙๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นร ๐๕๐๕/๑๖๘๔๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ นร ๐๕๐๕/๑๗๐๘๒

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔๙

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- ร่างยุทธศาสตร์ชาติ นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๑

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๑๘๔๑๔

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๘๕๘๘

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability) นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน "โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑" นร ๐๕๐๕/๒๐๑๒๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๒๐๔๓๕

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๒๑๑๒๔

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๒๑๗๖๑

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๒๑๘๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) นร ๐๕๐๕/๒๑๙๗๙

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑,๓๕๓.๖๐ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๒๓๒๗๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- ขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๗๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๖๘

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย นร ๐๕๐๕/๒๕๐๑๑

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ นร ๐๕๐๕/๒๔๙๔๙

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ นร ๐๕๐๕/๒๕๖๓๖

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๙

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) นร ๐๕๐๕/๒๘๑๘๕

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ นร ๐๕๐๕/๒๘๔๒๕ ๑๑/๐๙/๒๕๖๑
- การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
นร ๐๕๐๕/๒๙๑๕๓

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ นร ๐๕๐๕/๒๙๐๕๙

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลักฤดูทำนา

นร ๐๕๐๕/๓๐๔๓๕
 
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
 
- แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๐๓๗๗ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
 
- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) นร ๐๕๐๕/๓๐๖๐๑ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
- ความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย    นร ๐๕๐๕/๓๐๙๗๔ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
 
- ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) นร ๐๕๐๕/๓๒๓๙๑ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- ขออนุมัติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ (โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง) นร ๐๕๐๕/๓๔๓๑๐ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑
- การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร นร ๐๕๐๗/๓๕๓๓๒

๐๖/๑๑/๒๕๖๑

- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง นร ๐๕๐๕/๓๗๒๗๗ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑
- การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป     นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๕ ๒๖/๑๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย    นร ๐๕๐๕/๔๐๐๖๒ ๔/๑๒/๒๕๖๑ 
- การแก้ไขปัญหากรณีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต    นร ๐๕๐๕/๓๙๘๗๕ ๔/๑๒/๒๕๖๑
- แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒) ให้แก่ประชาชน   นร ๐๕๐๕/๔๐๔๒๗

 

๑๓/๑๒/๒๕๖๑
- การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป     นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๔ ๑๓/๑๒/๒๕๖๑
- การขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย     นร ๐๕๐๕/๔๑๗๕๖ ๑๘/๑๒/๑๕๖๑
       

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๖ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ   นร ๐๕๐๕/ว ๑๒ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

- ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง    นร ๐๕๐๕/ว ๒๒
 
๐๙/๐๑/๒๕๖๑
 
- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔

๑๖/๐๑/๒๕๖๑
 

- วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๙

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๐ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
- จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นร ๐๕๐๕/ว ๕๑ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
- การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๖๓ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓ นร ๐๕๐๕/ว ๖๒ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน   นร ๐๕๐๕/ว ๖๖ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๔ นร ๐๕๐๕/ว ๙๘

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ นร ๐๕๐๕/๑๒๖๕๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๙๙/๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๗

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๙

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นร ๐๕๐๕/๑๕๗๑๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๑

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐

๙/๐๖/๒๕๖๑

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๗/ว ๓๐๙

๙/๐๖/๒๕๖๑

- แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ นร ๐๕๐๕/๒๐๒๐๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๘๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า นร ๐๕๐๕/๒๑๙๑๓

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๑

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นร ๐๕๐๕/๒๒๖๒๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ นร ๐๕๐๕/๒๓๖๑๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย นร ๐๕๐๕/๒๓๕๗๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๒๕๕๒๐

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๕

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๒) นร ๐๕๐๕/๒๖๔๔๗

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๓

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒
 
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
 
- มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓
 
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
 
- การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑      นร ๐๕๐๘/๓๐๕๑๔

 
๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๕

๐๖/๑๑/๒๕๖๑
- ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม)

นร ๐๕๐๕/๓๕๙๗๐

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

- มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ     นร ๐๕๐๕/๓๖๘๔๐ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑
- การปรับปรุงแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๙๖๖๖ ๔/๑๒/๒๕๖๑
- มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ   นร ๐๕๐๕/๔๐๐๖๙ ๔/๑๒/๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ    นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒ ๔/๑๒/๒๕๖๑
- การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ปี ๒๕๖๒)  นร ๐๕๐๗/๔๒๔๖๗ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑
       

๔. การแต่งตั้ง

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์) นร ๐๕๐๘/๘๖ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร) นร ๐๕๐๘/๑๔๗ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)   นร ๐๕๐๘/๖๗๓ ๐๙/๐๑/๒๕๖๑
- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) นร ๐๕๐๘/๑๕๑๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์)   นร ๐๕๐๘/๑๔๑๖ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
 
- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) นร ๐๕๐๘/๒๑๘๑

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 

- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)  นร ๐๕๐๘/๒๑๗๐

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี)   นร ๐๕๐๘/๓๗๕๕

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมชาย เสียงหลาย) [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)] นร ๐๕๐๘/๗๓๓๐

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ นฤมล สอาดโฉม) นร ๐๕๐๘/๙๗๘๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล) นร ๐๕๐๘/๑๐๕๔๗

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสันติ กีระนันทน์) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๔๑

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๕

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี) (นายสนธยา คุณปลื้ม) นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- แต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี) นร ๐๕๐๘/๒๐๗๕๐

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)] นร ๐๕๐๘/๒๗๙๔๙

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีชา สุนทรานันท์)] นร ๐๕๐๘/๒๙๕๖๙ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)] นร ๐๕๐๘/๓๒๒๐๔ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม     นร ๐๕๐๕/๔๒๕๕๔ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร) นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒๙ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑
       

๕. รายงาน

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๓/๔๔ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)   นร ๐๕๐๓/๓๐๙ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
-- ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ   นร ๐๕๐๕/๖๙๘
 

๐๙/๐๑/๒๕๖๑
 

-- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๔๑๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   นร ๐๕๐๕/๑๘๐๘ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๐๕๘ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
 
-- ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑๗ - ๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๒๘๘๒ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) นร ๐๕๐๕/๒๘๗๗ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
-  เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ  นร ๐๕๐๕/๓๗๑๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

- ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๓๙๑๑

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

- ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕๓๘๙๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

-  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๔๔๒๖

๑๓/๐๒/๒๕๖๑
 

- การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

 

- การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ นร ๐๕๐๕/๔๕๗๓

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๕๐๙๑

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๕๒๗๕

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี นร ๐๕๐๕/๖๑๕๐

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) นร ๐๕๐๕/๗๐๐๓

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ : การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) สถาบันการเงินชุมชนกองทุนยุติธรรมและเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นร ๐๕๐๗/๖๗๔๘

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) นร ๐๕๐๗/๗๒๙๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๗๖๐๑

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๗๕๘๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๘๙๙๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ ตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย นร ๐๕๐๕/๘๘๕๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๙๘๘๓

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๙๘๒๑

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๐๖๙๐

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๐๙๗๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

- การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นร ๐๕๐๕/๑๑๗๐๖

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๔

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

- รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๗

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- ข้อเสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๑๒๙๑๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ นร ๐๕๐๕/๑๓๔๖๖

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๑๓๔๖๔

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional Country Review : Thailand's MDCR) นร ๐๕๐๕/๑๓๙๗๘

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๑๔๓๐๓

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดิน กรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รัยบผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ นร ๐๕๐๕/๑๔๒๙๒

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๓/๑๔๗๔๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๑๕๑๔๑

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

- สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ /๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๔๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๑๖๖๙๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๗๖๕

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๑๗๖๖๕

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๑๗๘๘๒

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๑๙๒๑๙

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย นร ๐๕๐๕/๑๙๔๓๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ" ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๓/๑๙๘๓๘

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ - ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๕

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีและผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๓

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๑๔๓๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๗/๒๑๗๘๗

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

- สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๒๒๕๕๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๒๓๑๘๕

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นร ๐๕๐๕/ว ๓๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๒๓๘๐๐

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต นร ๐๕๐๕/๒๔๕๐๒

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๗/๒๔๕๕๕

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

 รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/ว ๔๐๖ ๑๔/๐๘/๒๕๖๑
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๑

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๒๖๒๒๐

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

- รายงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาความยากจนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture: CAPSA) และข้อมติของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) สมัยที่ ๗๔ เกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของ CAPSA นร ๐๕๐๕/๒๗๑๕๕

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

- ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๗๕๔๙

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๗๔๘๗

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

- ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ ๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นร ๐๕๐๕/๒๗๘๙๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ นร ๐๕๐๗/ว(ล)๒๘๕๓๘

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ นร ๐๕๐๗/๒๙๕๕๙ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นร ๐๕๐๕/๒๙๙๓๑ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๑๑

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๓๒

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประเด็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๓๐๓๗๐

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๓๐๔๘๘

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

- ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO นร ๐๕๐๕/๓๐๙๔๗

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

- รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้ และมาตรการเยียวยา "การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน และสิทธิหลักประกัน" นร ๐๕๐๕/๓๑๔๗๐ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
- รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๖๑๐ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑
- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๓๒๓๕๐ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๒๖๒๗ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๓๓๒๔๙ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
- สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๕ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
- ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา นร ๐๕๐๕/๓๓๕๘๓ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
-  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒     นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๑ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑ 
- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒     นร ๐๕๐๕/๓๔๓๐๘ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑
- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒    นร ๐๕๐๕/๓๔๔๒๐ ๓๐/๑๐/๒๕๖๑
- การส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และการใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ : ผลการดำเนินงานกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๓๔๑๗๑

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑   นร ๐๕๐๗/๓๔๙๙๓

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   นร ๐๕๐๗/๓๕๐๙๘

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

- สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการปฏิรูปประเทศ     นร ๐๕๐๕/๓๔๙๙๑

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๗/๓๕๙๕๒ ๑๓/๑๑/๒๕๖๑
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๕๙๖๕

๑๓/๑๑/๒๕๖๑
- รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑)   นร ๐๕๐๗/๓๖๖๔๖ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   นร ๐๕๐๗/๓๖๖๕๕ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑
- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๙ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑
- การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่    นร ๐๕๐๕/๓๘๑๐๘ ๒๖/๑๑/๒๕๖๑
- ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) นร ๐๕๐๕/๓๘๒๗๕ ๒๖/๑๑/๒๕๖๑
- รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๙๑๘๖ ๔/๑๒/๒๕๖๑
- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นร ๐๕๐๕/๔๐๗๔๕ ๑๓/๑๒/๒๕๖๑
- ายงานความคืบหน้าการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

นร ๐๕๐๕/๔๐๔๙๙

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)    

นร ๐๕๐๗/๔๐๙๖๖

 ๑๘/๑๒/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ    นร ๐๕๐๗/๔๒๙๔๑ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑

 

       

๖. อื่น ๆ

- สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum     นร ๐๕๐๓/๓๑๗ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง นร ๐๕๐๕/๘๒๙ ๐๙/๐๑/๒๕๖๑

 
- การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๖๓๓ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
- ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ) นร ๐๕๐๕/๑๔๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑


 
- การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....) นร ๐๕๐๓/๕๒๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/ว ๑๒๒

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นร ๐๕๐๕/๖๙๒๐

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- การขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย" นร ๐๕๐๕/๖๙๐๗

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๘๘๓๒

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว นร ๐๕๐๕/๘๘๓๘

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

- แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) นร ๐๕๐๕/๙๘๗๒

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

- แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๖

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

- อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks) นร ๐๕๐๕/๑๒๖๕๓

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

- การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นร ๐๕๐๕/๑๓๕๐๘

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

- การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๕๘๔๐ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑
- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ นร ๐๕๐๕/๑๗๖๓๙

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

- รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ นร ๐๕๐๗/๑๘๑๘๐

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

- ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๙๒๒๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

- ผลการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum) นร ๐๕๐๕/๑๙๘๖๐

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 นร ๐๕๐๕/๒๐๒๙๗

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๗

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

- โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" นร ๐๕๐๕/๒๑๘๖๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

- ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและเมืองสรรคบุรี นร ๐๕๐๕/๒๓๓๐๗

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ความร่วมมือกองทัพบก - มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) นร ๐๕๐๕/๒๓๒๐๙

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

- การให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ นร ๐๕๐๕/๒๔๓๓๕

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน.. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๒๔๗๗๓

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน นร ๐๕๐๕/๒๔๘๕๐

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

- การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน นร ๐๕๐๕/๒๕๕๖๐

 

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

 
- การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) นร ๐๕๐๕/๒๘๑๒๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา นร ๐๕๐๕/๒๘๕๐๗

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

- การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand ๔.๐ นร ๐๕๐๕/๓๐๒๑๗ ๒๕/๐๙/๒๕๖๑
- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๒ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 
- มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๕ ๐๒/๑๐/๒๕๖๑
 
- การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๓๒๓๘๕ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑
- การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นร ๐๕๐๕/๓๓๔๖๒ ๒๔/๑๐/๒๕๖๑
- ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ ๖ และการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๔๖

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  

นร ๐๕๐๗/๓๗๖๙๕

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

- การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

นร ๐๕๐๕/๓๙๔๕๙

๔/๑๒/๒๕๖๑

- แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๕๘๐

๔/๑๒/๒๕๖๑

- การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย    

นร ๐๕๐๕/๔๑๖๑๐

๑๘/๑๒/๒๕๖๑
- การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๕๓

๑๘/๑๒/๒๕๖๑
       
 

                 ปี ๒๕๖๐                   

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- โครงการดำเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ "Thailand ๔.๐" โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นร ๐๕๐๕/๒๘๗

๐๔/๐๑/๒๕๖๐


 

- การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) 

นร ๐๕๐๕/๒๙๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๑๑๐๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น - น้ำพอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/๑๘๖๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๓๑๘๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๙๒๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๗๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๔๒๙๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

- แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (CBT Thailand)

นร ๐๕๐๕/๔๔๑๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๓๑๒

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- ขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๒๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๖ ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

นร ๐๕๐๕/๕๑๙๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

- ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นร ๐๕๐๕/๕๒๑๘

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๒๒ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๒๔ + ๘๗๕.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (ช่วง ๗), ช่วง กม.๒๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ช่วง ๙), ช่วง กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๐), ช่วง กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ (ช่วง ๑๒), ช่วง กม.๕๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕ ), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ - ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ กม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ช่วง ๑๗), ช่วง กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๗๗ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๙) นร ๐๕๐๕/๕๙๒๖

 

๑๔/๐๒/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี รวม ๑๑ ช่วง (ช่วง กม. ๐ + ๔๐๐.๐๐๐ - กม. ๔ + ๑๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๒), ช่วง กม. ๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๑๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง และช่วง กม. ๒๔ + ๘๗๕.๐ (ช่วง ๘ ) นร ๐๕๐๕/๙๒๔ 

๑๔/๐๒/๒๕๖๐


 

 

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๕๙๑๔

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ จังหวัดนครราชสีมา นร ๐๕๐๕/๖๓๙๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๐


 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

นร ๐๕๐๕/๖๓๑๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ - กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (ช่วง ๑๓) นร ๐๕๐๕/๗๙๙๙ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมรายการค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ เป็นค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าจ้างศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นร ๐๕๐๕/๘๒๗๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน   - สระบุรี - นครราชสีมา รวม ๑๒ ช่วง

นร ๐๕๐๕/๘๘๙๖

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

 

- (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๒๗

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

นร ๐๕๐๕/๙๗๙๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐


 
-การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๗๐

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔       

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๖๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข       

นร ๐๕๐๕/๑๒๒๔๙

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา      

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม.๕ + ๔๗๐.๖๗๓ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) (ช่วง ๒)       

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๗

๑๑/๐๔/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓)     

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๓๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๓๗๑๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๕๔๓๔

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๑๕๕๖๑

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๑๖๘๑๐ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐


 
- ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๖๕ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐
- การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ นร ๐๕๐๕/๑๖๘๒๔ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐
 
- ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย นร ๐๕๐๕/๑๗๕๕๔ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

 
- ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่ อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ๑๘ จังหวัด นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐

 
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นร ๐๕๐๕/๑๘๑๙๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

 

- ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ นร ๐๕๐๕/๑๘๔๗๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

 

 

- ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๑๘๖๔๒

๓๐/๐๕/๒๕๖๐
 

 

- ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๖

๐๖/๐๖/๒๕๖๐


 

- ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

 

- แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔    นร ๐๕๐๕/๑๙๓๔๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

- การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๓๗

๑๓/๐๖/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน นร ๐๕๐๕/๒๐๔๖๘

๑๓/๐๖/๒๕๖๐
 

- โครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๕

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

- ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๒๑๑๑๖

๒๐/๐๖/๒๕๖๐
 

 

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๐
 

- โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑  นร ๐๕๐๕/๒๒๙๒๗

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

- ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"   นร ๐๕๐๕/๒๒๗๕๖

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

 

- การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๕

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) นร ๐๕๐๕/๒๓๖๒๓

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕/๒๔๓๗๖

๑๘/๐๗/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๒๕๗๕๐

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) ปรับปรุงใหม่ นร ๐๕๐๕/๒๕๗๔๓

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๖๔๑๒ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

 
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔ ๒๒/๐๘/๒๕๖๐


 
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๐ + ๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ช่วง ๑),ช่วง กม.๔ + ๑๐๐.๐๐๐ - กม.๙ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓),ช่วง กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ - กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ช่วง ๑๑) และช่วงกม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ - กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๘) นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๒๘๓๖๔ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นร ๐๕๐๕/๒๘๓๘๐ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ ๑) นร ๐๕๐๕/๒๙๕๐๗ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

 
- ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นร ๐๕๐๕/๒๙๒๖๕ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐
 
- แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๐๑๗๓ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) นร ๐๕๐๕/๓๐๒๓๗ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐

 
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)] นร ๐๕๐๕/๓๐๒๔๑ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐

 
- ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๓๐๒๒๙ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
 
- ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๐๔๐ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐
 
- แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๑๔๒๐ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
 
- การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 นร ๐๕๐๕/๓๑๖๙๔ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
 
- ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย นร ๐๕๐๕/๓๔๕๙๓ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
- มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)    นร ๐๕๐๕/๓๕๖๗

๓๑/๑๐/๒๕๖๐
 

- อความเห็นชอบโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม    นร ๐๕๐๕/๓๕๘๒

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

 

- การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด นร ๐๕๐๕/๓๖๔๒๑ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
- ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) นร ๐๕๐๕/๓๗๔๒๘ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นร ๐๕๐๕/๓๗๑๔๙ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)   นร ๐๕๐๕/๓๘๓๑๖

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

 

- ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒   นร ๐๕๐๕/๓๘๒๐๒

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

- ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๓๙๖๘๑


 

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

 

 

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จำนวน เส้นทาง   นร ๐๕๐๕/๔๑๐๕๒ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
 
- ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม