ปี ๒๕๖๐                   

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- โครงการดำเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ "Thailand ๔.๐" โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นร ๐๕๐๕/๒๘๗

๐๔/๐๑/๒๕๖๐


 

- การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) 

นร ๐๕๐๕/๒๙๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๑๑๐๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น - น้ำพอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/๑๘๖๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๓๑๘๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๙๒๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๗๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๔๒๙๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

- แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (CBT Thailand)

นร ๐๕๐๕/๔๔๑๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๓๑๒

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- ขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๒๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

 

- ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๖ ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

นร ๐๕๐๕/๕๑๙๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

- ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นร ๐๕๐๕/๕๒๑๘

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๒๒ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๒๔ + ๘๗๕.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (ช่วง ๗), ช่วง กม.๒๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ช่วง ๙), ช่วง กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๐), ช่วง กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ (ช่วง ๑๒), ช่วง กม.๕๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕ ), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ - ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ กม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ช่วง ๑๗), ช่วง กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๗๗ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๙) นร ๐๕๐๕/๕๙๒๖ 

๑๔/๐๒/๒๕๖๐
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี รวม ๑๑ ช่วง (ช่วง กม. ๐ + ๔๐๐.๐๐๐ - กม. ๔ + ๑๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๒), ช่วง กม. ๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๑๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง และช่วง กม. ๒๔ + ๘๗๕.๐ (ช่วง ๘ ) นร ๐๕๐๕/๙๒๔ 

๑๔/๐๒/๒๕๖๐


 

 

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๕๙๑๔

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ จังหวัดนครราชสีมา นร ๐๕๐๕/๖๓๙๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๐


 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

นร ๐๕๐๕/๖๓๑๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ - กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (ช่วง ๑๓) นร ๐๕๐๕/๗๙๙๙ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมรายการค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ เป็นค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าจ้างศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นร ๐๕๐๕/๘๒๗๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน   - สระบุรี - นครราชสีมา รวม ๑๒ ช่วง

นร ๐๕๐๕/๘๘๙๖

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

 

- (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๒๗

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

นร ๐๕๐๕/๙๗๙๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐


 
-การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว    

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๗๐

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔       

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๖๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข       

นร ๐๕๐๕/๑๒๒๔๙

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา      

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม.๕ + ๔๗๐.๖๗๓ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) (ช่วง ๒)       

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๗

๑๑/๐๔/๒๕๖๐


 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓)     

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๓๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

 

 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๓๗๑๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๕๔๓๔

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๑๕๕๖๑

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 

       

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (กระทรวงกลาโหม)

นร ๐๕๐๕/๓๑๓

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)  

นร ๐๕๐๕/๓๓๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  

นร ๐๕๐๕/๕๐๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ ๒๖

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด

นร ๐๕๐๕/ ๒๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

นร ๐๕๐๓/ ๔๖

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

- การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ

นร ๐๕๐๕/ ๗๘

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

- การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๖๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

-  การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan    

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๗

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต    

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๓

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

- แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

 

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 

นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐

- การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๓

๑๘/๐๔/๒๕๖๐
- การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐
 
- การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 
       

๓. การแต่งตั้ง

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) (รองศาสตราจารย์กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์)]  นร ๐๕๐๘/๙๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐


 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ และ นายสุพจน์ มัฆวิบูลย์)    นร ๐๕๐๘/๑๐๑

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์)]

นร ๐๕๐๘/๒๓๐๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวศิรินารถ ใจมั่น)]

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย)

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอารักษ์ พรหมณี)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๒

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายชัยพร ชยานุรักษ์)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)

นร ๐๕๐๘/๔๓๔๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายคณิต วัลยะเพ็ชร์) นร ๐๕๐๘/๖๕๒๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์) นร ๐๕๐๘/๖๕๓๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- ขอแจ้งรายชื่อโฆษกและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ นร ๐๕๐๕/๑๕๑๗๑ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐
- การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๐

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

       

๔. รายงาน

- รายงานตามข้อสั่งการผลการดำเนินการกำกับดูแลราคาสินค้าเพื่อมิให้มีผู้แสวงหาโอกาสจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล ในปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๑๖

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๘๖๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปในเรื่อง การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ นร ๐๕๐๕/๘๕๙

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

 

 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๑๘๖๓

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ นร ๐๕๐๕/๒๙๑๐

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นร ๐๕๐๕/๔๑๕๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และแนวโน้ม ปี ๒๕๖๐ และภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๘๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปลดสิทธิกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิที่เคยได้รับสิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒๐๒,๑๓๙ คน นร ๐๕๐๕/๔๒๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๖๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- รายงานผลการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง พื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและสนามหลวง นร ๐๕๐๕/๕๕๙๗

๑๔/๐๒/๒๕๖๐
 

- สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน นร ๐๕๐๕/๕๗๔๒

๑๔/๐๒/๒๕๖๐
 

- การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ นร ๐๕๐๕/๖๘๖๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางในการปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตภายในประเทศ นร ๐๕๐๕/๖๕๔๓

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

 

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษามาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณาไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และจากการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นร ๐๕๐๓/๘๐๐๒ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ป นร ๐๕๐๕/๘๒๑๗ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๘๙๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- การรายงานผลการดำเนินโครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" และการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๘๙๑๓

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- ผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐    

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๑๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 
- การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐     

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๒

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

- รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย    

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐       

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๕๖

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๕๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐
 

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๓๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐
 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๐๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

 

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ" ของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๕๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

 

- รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๙

๐๙/๐๕/๒๕๖๐
 

- สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๒๕

๐๙/๐๕/๒๕๖๐
 

       

๕. อื่น ๆ

 

- แถลงการณ์ร่วมการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๑๘๙๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ระยะที่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕/๓๑๖๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- การพิจารณากำหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย" นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ขออนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน    

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๙๕

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

 

- แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย) 

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๔

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)      นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๓๖๕๕ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐
- การพิจารณาอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ     นร ๐๕๐๕/๑๔๕๘๙ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

 
       
 

                 ปี ๒๕๕๙                   

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นร ๐๕๐๕/ว ๒

 

๐๕/๐๑/๒๕๕๙
- ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๑๕๙๕

 

๑๒/๐๑/๒๕๕๙ 

- แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๑๕๘๖

๑๒/๐๑/๒๕๕๙
 

- การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๒๙

๑๒/๐๑/๒๕๕๙ 

- ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นร ๐๕๐๕/๒๓๖๔

๑๙/๐๑/๒๕๕๙
 

 

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๗ ปี นร ๐๕๐๕/๒๒๗๗

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

 

- โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ นร ๐๕๐๕/๒๑๕๕

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

- โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท นร ๐๕๐๕/๓๒๐๓

๒๖/๐๑/๒๕๕๙
 

- โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๗

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

- การอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียในส่วนของประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๓๐๑๓

๒๖/๐๑/๒๕๕๙
 

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๑

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ครั้งที่ นร ๐๕๐๕/๔๐๕๔

๐๒/๐๒/๒๕๕๙


 

- ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน นร ๐๕๐๕/๔๙๘๘

๐๙/๐๒/๒๕๕๙


 

- ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) นร ๐๕๐๕/๔๙๒๙

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

- โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นร ๐๕๐๕/๔๙๐๗

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

- ขอความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (Thailand Global Health Strategic Framework 2016 - 2020) นร ๐๕๐๕/๕๘๔๙

๑๖/๐๒/๒๕๕๙


 

- แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน     นร ๐๕๐๕/๖๗๘๖ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๖๗๓๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๘๖๐๙

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

- โครงการบ้านประชารัฐ  นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗๗

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  นร ๐๕๐๕/๑๐๕๙๔

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

- ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๕๓

๒๙/๐๓/๒๕๕๙
 
- โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๒๔๘๘

๐๕/๐๔/๒๕๕๙
 
- การเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge: ZHC) ของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๗๑

๑๒/๐๔/๒๕๕๙
 

- โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๑๕

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

- โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒๙

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

- โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นร ๐๕๐๗/๑๓๖๐๐

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

- แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๓๘๕๒

๑๙/๐๔/๒๕๕๙
 

- ขอความเห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และขออนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๓๘๐๖

๑๙/๐๔/๒๕๕๙
 

 

- โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๕๓

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๒๑

๒๖/๐๔/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑.๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสาย นย. ๓๐๐๑ แยก ทล. ๓๐๕ - บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา

นร ๐๕๐๕/๑๔๖๙๑

๒๖/๐๔/๒๕๕๙ 

- ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๒๒

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

- ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๑๗

๐๓/๐๕/๒๕๕๙


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS1, ตอน NS2, ตอน NS3 และตอน CD Road

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๕๗

๐๓/๐๕/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย ชุมพร - ระนอง ตอน ๔ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๒๑

๐๓/๐๕/๒๕๕๙ 

- การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๕๒

๑๐/๐๕/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสายแยก ทล.๑๐๙๘ - ทล.๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๗๗

๑๐/๐๕/๒๕๕๙


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก) กับทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จังหวัดนนทบุรี

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๖๙

๑๐/๐๕/๒๕๕๙ 

- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๒๑

๑๖/๐๕/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๓๙

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

นร ๐๕๐๕/๑๘๙๒๕

๒๔/๐๕/๒๕๕๙ 

- เพื่อทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง

นร ๐๕๐๕/๑๘๘๘๓

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

 

 

- ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) นร ๐๕๐๕/๑๘๖๙๓

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

 

- การขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับการชำระเงินทุนงวดแรกในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย และการสงวนสิทธิไม่ยกเว้นภาษีจากคนชาติในส่วนของประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๘๖๖๘

๒๔/๐๕/๒๕๕๙


 

- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๙๘๕๓

๓๑/๐๕/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก - อำเภอแม่สอด ตอน ๔ จังหวัดตาก

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๑๒

๓๑/๐๕/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายกาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ.นาไคร้) ตอน ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๑๙๔๐๙

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ สายตราด - หาดเล็ก ตอน ๓ จังหวัดตราด นร ๐๕๐๕/๑๙๔๐๖

๓๑/๐๕/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วงที่ ๗ ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี นร ๐๕๐๕/๒๐๔๒๕

๐๗/๐๖/๒๕๕๙


 

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน นร ๐๕๐๕/๒๑๖๕๓

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

 

 

- แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๒๑๕๙๘

๑๔/๐๖/๒๕๕๙
 

- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๓

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

- ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน นร ๐๕๐๕/๒๒๖๙๑

๒๑/๐๖/๒๕๕๙
 

 

- ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ นร ๐๕๐๕/๒๒๕๖๔

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

 

- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) นร ๐๕๐๕/๒๓๗๕๕

๒๘/๐๖/๒๕๕๙
 

- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นร ๐๕๐๕/๒๓๔๙๓

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

 

- ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมและขอความเห็นชอบจ่ายเงินกู้และขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๔๖๘๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

 
- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร นร ๐๕๐๕/๒๔๖๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
 
- การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง การติดตามประเมินผลนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว นร ๐๕๐๕/๒๔๒๔๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙


 
 - การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) นร ๐๕๐๕/๒๕๕๙๖

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

 

 - โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ นร ๐๕๐๕/๒๗๒๘๐

๒๖/๐๗/๒๕๕๙
 

 

 - การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม. ๒๗ + ๕๐๐.๐๐ - กม. ๓๗ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับหินกอง) (ช่วงที่ ๖), ช่วง กม. ๔๗ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม. ๕๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วงที่ ๑๓) และช่วง กม. ๕๓ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๖๕ + ๓๐๐.๐๐๐ (รวมงานก่อสร้างต่างระดับแก่งคอย) (ช่วงที่ ๑๔) นร ๐๕๐๕/๒๘๓๗๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙
 

 

- การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมด นร ๐๕๐๕/๒๘๒๙๗

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

- แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา นร ๐๕๐๕/๒๘๔๓๔

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินโครงการก่อสร้างเรือนจำโครงสร้างเบา (SOFT Prison) นร ๐๕๐๕/๒๙๒๒๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

 

 - ขอความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗) และขออนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ของการเคหะแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๓๐๕๒๓

๑๗/๐๘/๒๕๕๙


 

- ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร) นร ๐๕๐๕/๓๐๓๒๑

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

 


 

- ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๓๐๕๐๔

๑๗/๐๘/๒๕๕๙
 

- ร่างแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ นร ๐๕๐๕/๓๐๔๐๒

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

- แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๓๐๘๕๖

๒๓/๐๘/๒๕๕๙
 

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อการสรรหาตุลาการ ศาลปกครองและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๖

๒๓/๐๘/๒๕๕๙


 

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน นร ๐๕๐๕/๓๒๓๕๘

๓๐/๐๘/๒๕๕๙ 

 

- แผนปฏิรูปภารกิจที่สำคัญในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังที่จะดำเนินการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๒๐๗๖

๓๐/๐๘/๒๕๕๙
 

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๐.๐๐ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕.๑๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ - ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๓๓๔๓๒

๐๖/๐๙/๒๕๕๙
 

 

- ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพื่อการดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นร ๐๕๐๕/๓๓๓๒๓

๐๖/๐๙/๒๕๕๙


 

- ร่างยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ระยะ ๒๐ ปี (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/๓๓๐๐๓

๐๖/๐๙/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร นร ๐๕๐๕/๓๓๙๓๓

๑๓/๐๙/๒๕๕๙
 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่น ๆ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา และรายการค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ลานจอด เครื่องบินและอื่น ๆ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา นร ๐๕๐๕/๓๕๔๓๒

๒๐/๐๙/๒๕๕๙


 

 

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๘๑๒.๕๑๐๘ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๓๕๒๖๒

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

 

 

- แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๓๕๒๔๙

๒๐/๐๙/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมาฯ (รวม ๑๗ ช่วง) [การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม. ๔๑+ ๓๐๐.๐๐๐ - กม. ๔๒ + ๔๙๗.๘๕๘ (ช่วง ๘) , ช่วง กม. ๔๒ + ๔๙๗.๘๕๘ - กม. ๔๓ + ๗๗๒.๘๕๘ (ช่วง ๙) , ช่วง กม. ๔๓ + ๗๗๒.๘๕๘ - กม. ๔๕ + ๐๒๒.๘๕๘ (ช่วง ๑๐), ช่วง กม. ๔๕ + ๐๒๒.๘๕๘ - กม. ๔๖ + ๒๗๔.๘๒๘ (ช่วง ๑๑) , ช่วง กม. ๔๖ + ๒๗๔.๘๒๘ - กม. ๔๗ + ๖๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๒) และช่วง กม. ๑๒๘ + ๐๙๕.๐๐๐ - กม. ๑๒๙ + ๗๑๕.๐๐๐ (ช่วง ๒๗)] นร ๐๕๐๕/๓๕๙๘๘

๒๗/๐๙/๒๕๕๙
 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี รวม ๙ ช่วง [การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๑๓ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๑๗+ ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๕), ช่วง กม.๑๗ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๒๒ + ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๖), ช่วง กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๕๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๔), และช่วง กม.๗๗+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๘๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (ช่วง ๒๐)] นร ๐๕๐๕/๓๕๙

๒๗/๐๙/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช นร ๐๕๐๕/๓๕๙๘๒

๒๗/๐๙/๒๕๕๙

 

 

- แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห้วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๖๕๐๙

๒๗/๐๙/๒๕๕๙
 

 

- แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ นร ๐๕๐๕/๓๘๖๔๘

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) นร ๐๕๐๕/๓๘๓๙๖

๑๑/๑๐/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง ๒๖ ช่วง ๓๐ ช่วง ๓๑ และช่วง ๓๒ (รวม ๔ ช่วง) (การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๑๒๖ + ๔๗๕.๐๐๐ - กม. ๑๒๘ + ๐๙๕.๐๐๐ (ช่วง ๒๖), ช่วง กม. ๑๓๒ + ๙๕๕.๐๐๐ - กม. ๑๓๕ + ๑๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๓๐)ช่วง กม.๑๓๕ + ๑๕๐.๐๐๐ - กม. ๑๓๖ + ๙๒๐.๐๐๐ (ช่วง ๓๑) และช่วง กม. ๑๓๖ + ๙๒๐.๐๐๐ - กม. ๑๓๘ + ๖๙๐.๐๐๐ (ช่วง ๓๒)) นร ๐๕๐๕/๓๙๘๗๙

๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

 

- โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๐๓๓๙

๒๕/๑๐/๒๕๕๙
 

- ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ นร ๐๕๐๕/๔๑๒๓๘

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

- ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๑๐๓๕

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

 

- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๐๔๐

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

- ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๑๓๖

๐๘/๑๑/๒๕๕๙
 

 

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน นร ๐๕๐๕/๔๒๓๑๑

๐๘/๑๑/๒๕๕๙


 

 

- ขอความเห็นชอบทบทวนโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๔๓๒๘๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

 
- ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นร ๐๕๐๕/๔๔๐๗๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (เพิ่มเติม) นร ๐๕๐๕/๔๔๑๐๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๕/๔๔๐๘๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำประมงไทยก้าวไกลสู่สากล นร ๐๕๐๕/๔๔๘๙๐

๒๙/๑๑/๒๕๕๙
 

- โครงการจัดหารถจักรยานยนต์งานสายตรวจ ขนาด ๒๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน ๑๕,๐๑๕ คัน นร ๐๕๐๕/๔๖๐๖๑ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙
- แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๐ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นร ๐๕๐๕/๔๖๖๓๓

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

 

- โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

นร ๐๕๐๕/๔๖๖๖๔

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

 

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   นร ๐๕๐๕/๔๖๖๖๒

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ สาย อำเภอหว้านใหญ่ - อำเภอธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม นร ๐๕๐๕/๔๗๒๙๓


 

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ สาย อำเภอแก้งคร้อ - อำเภอชุมแพ ตอนอำเภอแก้งคร้อ - อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นร ๐๕๐๕/๔๘๔๓๐

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

 

 

- ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ    

นร ๐๕๐๘/๔๘๔๖๖

๒๗/๑๒/๒๕๕๙


 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

นร ๐๕๐๘/๔๘๒๑๙

๒๗/๑๒/๒๕๕๙
 

       

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๓/๗๗๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙
- ขออนุมัติกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราเป็นกรณีเร่งด่วน นร ๐๕๐๕/๑๔๕๙

๑๒/๐๑/๒๕๕๙
 

- สรุปความต้องการใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ นร ๐๕๐๕/๑๕๐๗

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

- ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ นร ๐๕๐๕/๒๓๒๔

๑๙/๐๑/๒๕๕๙
 

 

- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕

๑๙/๐๑/๒๕๕๙
 

- หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด - ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ นร ๐๕๐๕/๓๐๒๕

๒๖/๐๑/๒๕๕๙
 

- การสื่อสารด้วยภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) นร ๐๕๐๕/ว ๒๘

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

- วงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖

๐๒/๐๒/๒๕๕๙
 

- มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) นร ๐๕๐๕/๕๐๐๐

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

- แนวทางการปฏิรูปการจัดทำงบประมาณ นร ๐๕๐๓/ว ๔๓

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

- แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง นร ๐๕๐๕/ว ๕๔

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

- กรอบระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล นร ๐๕๐๓/ว ๕๙ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
- การขยายระยะเวลาการจัดทำรายละเอียดวงเงินและส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๕๗ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
 
- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่

นร ๐๕๐๕/๗๖๓๕

๐๑/๐๓/๒๕๕๙
 

- แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๗๕๒๐

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๗๑

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

- ประมาณการการก่อหนี้และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๗๕

๐๘/๐๓/๒๕๕๙
                               

- หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๘๖๕๙

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

- การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๘๓๘๕

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

- การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง ความคืบหน้าการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพารา และความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำ นร ๐๕๐๕/๘๒๗๖

๐๘/๐๓/๒๕๕๙
 

 

- แนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๘๓

๑๕/๐๓/๒๕๕๙
 

- การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

นร ๐๕๐๕/ว ๘๐

๑๕/๐๓/๒๕๕๙

- แนวทางการขอรับจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป

นร ๐๕๐๕/ว ๘๖

๒๒/๐๓/๒๕๕๙


 

- การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๙๒

๒๙/๐๓/๒๕๕๙
 
- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๗๐

๒๙/๐๓/๒๕๕๙ 

- ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๖๓

๒๙/๐๓/๒๕๕๙


 

- โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๒)

นร ๐๕๐๕/๑๑๕๗๗

๒๙/๐๓/๒๕๕๙
- แนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า)

นร ๐๕๐๕/๑๑๒๑๒

๒๙/๐๓/๒๕๕๙
 
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็น ๕ กลุ่ม

นร ๐๕๐๕/ว ๙๘

๒๙/๐๓/๒๕๕๙
 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๐

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

- การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๘๕

๑๒/๐๔/๒๕๕๙
 

- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของทุนหมุนเวียน นร ๐๕๐๕/๑๓๘๒๓

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

- การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๒

๒๖/๐๔/๒๕๕๙
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๓

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

- ขออนุมัติหลักการในการดำเนินงานตามแผนงานฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดและขออนุมัติงบกลาง ปี ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนระยะเร่งด่วน นร ๐๕๐๕/๑๔๘๓๖

๒๖/๐๔/๒๕๕๙


 

- การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด นร ๐๕๐๕/๑๔๘๑๐

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

- แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย กรณีการนำเรือออกนอกระบบ นร ๐๕๐๕/๑๖๐๒๖

๐๓/๐๕/๒๕๕๙
 

- แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ตุลาคม ๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๑

๐๓/๐๕/๒๕๕๙


 

- ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๓๙

๑๐/๐๕/๒๕๕๙


 

- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๗

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

- มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๐

๒๔/๐๕/๒๕๕๙
 

- แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๑๘๙๙๐

๒๔/๐๕/๒๕๕๙
 

- มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต นร ๐๕๐๕/๒๐๐๔๐

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป นร ๐๕๐๕/๑๙๔๔๘

๓๑/๐๕/๒๕๕๙
 

 

- ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ถือเป็นวันลา นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๖

๓๑/๐๕/๒๕๕๙


 

 

- การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๐

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

- มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด นร ๐๕๐๕/๒๑๘๑๕

๑๔/๐๖/๒๕๕๙
 

- การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

 

 

- มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นร ๐๕๐๕/๒๒๗๔๓

๒๑/๐๖/๒๕๕๙
 

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ ตามแนวทางปฏิรูป นร ๐๕๐๕/๒๒๕๐๑

๒๑/๐๖/๒๕๕๙
 

 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๑

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๒

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

- แนวทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๒๓๘๕๖

๒๘/๐๖/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล. ๓๑๔ - ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ (สัญญาที่ ๑) และ (สัญญาที่ ๒) นร ๐๕๐๕/๒๓๒๒๕

๒๘/๐๖/๒๕๕๙ 

- หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข นร ๐๕๐๕/๒๔๖๕๐ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นร ๐๕๐๕/๒๔๖๒๖ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
- แผนดำเนินการและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๕๖๖๗

๑๒/๐๗/๒๕๕๙
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว๒๒๕

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

- มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) นร ๐๕๐๓/๒๕๓๐๙

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

- มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นร ๐๕๐๕/๒๗๐๓๗

๒๖/๐๗/๒๕๕๙

 

- มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต [ร่างกฎกระทวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร] นร ๐๕๐๓/๒๖๘๒๕

๒๖/๐๗/๒๕๕๙
 

 

- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ นร ๐๕๐๕/๒๘๓๗๗

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

- มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ] นร ๐๕๐๓/๒๗๙๖๗

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

 

- มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม ๔ ฉบับ) นร ๐๕๐๓/๒๙๑๕๘

๐๙/๐๘/๒๕๕๙
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๔

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๒

๒๓/๐๘/๒๕๕๙
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๑

๒๓/๐๘/๒๕๕๙

- การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๙

๓๐/๐๘/๒๕๕๙
 

- แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำและป่า ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นร ๐๕๐๕/๓๑๘๙๘

๓๐/๐๘/๒๕๕๙
 

- การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒

๓๐/๐๘/๒๕๕๙
 

 

- แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๒๓๔๘

๓๐/๐๘/๒๕๕๙

- มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ นร ๐๕๐๕/๓๓๑๔๖

๐๖/๐๙/๒๕๕๙

- การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒

๐๖/๐๙/๒๕๕๙

 

 

- หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล นร ๐๕๐๕/๓๔๑๓๑

๑๓/๐๙/๒๕๕๙

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๔

๑๓/๐๙/๒๕๕๙

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๔

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

- แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ นร ๐๕๐๕/๓๗๓๓๗

๐๔/๑๐/๒๕๕๙

- ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ นร ๐๕๐๘/ว ๓๑๒

๐๔/๑๐/๒๕๕๙
 

 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘

๐๔/๑๐/๒๕๕๙

- แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓

๐๔/๑๐/๒๕๕๙
 

- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๔

๑๑/๑๐/๒๕๕๙
 

- การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๕

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙
 
- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๗

๒๕/๑๐/๒๕๕๙
 

- ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔

๒๕/๑๐/๒๕๕๙


 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๒๕/๑๐/๒๕๕๙

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๖

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

- การตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและหลักเกณฑ์ในการโอนเงินภายใต้มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย) นร ๐๕๐๕/๔๐๙๙๙

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

 

- การเร่งรัดร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล (เพิ่มเติม) และการยกร่างกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔

๐๘/๑๑/๒๕๕๙
 

 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๘

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

- การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๔ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙
 
- การจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙
 
- แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๗ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๑

๒๙/๑๑/๒๕๕๙
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๙ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๗

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

- คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๙/๒๕๕๙, ๓๑๐/๒๕๕๙, ๓๑๑/๒๕๕๙, ๓๑๒/๒๕๕๙ และ ๓๑๕/๒๕๕๙)  

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๗

๒๗/๑๒/๒๕๕๙
 

       

๓. การแต่งตั้ง

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) นร ๐๕๐๘/๑๖๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กระทรวงพาณิชย์) (นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล) นร ๐๕๐๘/๑๑๓๗ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙
- การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม (จำนวน ๕ ราย) นร ๐๕๐๗/๑๒๕๒ ๐๒/๐๑/๒๕๕๙
- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมานะ เหมจินดา) นร ๐๕๐๘/๘๔๒๖

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) (พลตรี ธนิส พิพิธวณิชการ) นร ๐๕๐๘/๑๐๑๙๔

๒๒/๐๓/๒๕๕๙
 

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายวิทยา ผิวผ่อง) นร ๐๕๐๘/๑๐๖๑๐

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางรัตนา ศรีเหรัญ) นร ๐๕๐๘/๑๗๕๔๙

๑๖/๐๕/๒๕๕๙
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวสิริพร พิทยโสภณ) นร ๐๕๐๘/๑๘๕๓๘

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

- การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายชัยยงค์ พัวพงศกร) นร ๐๕๐๓/๒๗๙๔๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นร ๐๕๐๘/๓๔๓๙๐

๑๓/๐๙/๒๕๕๙
 

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายสมชาติ สร้อยทอง) นร ๐๕๐๘/๓๖๒๕๙

๒๗/๐๙/๒๕๕๙
 

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๖ คน) ๑. พลโท โกศล ประทุมชาติ ฯลฯ]     นร ๐๕๐๘/๔๘๒๐๑

๒๗/๑๒/๒๕๕๙
 

       

๔. รายงาน

 

- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นร ๐๕๐๗/๑๔๙ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙
- รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นร ๐๕๐๓/๑๔๒ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙
- รายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๑๑๘๗ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙
 
- การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ การใช้ยางพาราในการทำถนนหรือด้านการกีฬา และการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ นร ๐๕๐๕/๑๑๘๙ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙

 
- แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมวีดิทัศน์สรุปแผนปฏิบัติการ ฯ และผลการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นร ๐๕๐๕/๒๓๐๑

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

 

 

 

 

 

- รายงานผลการเข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) วาระปี ๒๕๕๙ อย่างเป็นทางการ นร ๐๕๐๕/๒๓๐๖

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

 

- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปิโตรเลียมของไทย นร ๐๕๐๕/๒๒๘๓

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

- โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม นร ๐๕๐๕/๓๑๖๐

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

- ทางจักรยาน (Bike Lane) นร ๐๕๐๕/๓๐๖๙

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

- สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙ นร ๐๕๐๕/๒๙๐๔

๒๖/๐๑/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/ว ๓๗

๐๒/๐๒/๒๕๕๙

- ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๓๖๘๗

๐๒/๐๒/๒๕๕๙
 

- ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Govermment Application Center : GAC) และระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G - News) นร ๐๕๐๕/๔๙๖๖

๐๙/๐๒/๒๕๕๙
 

- ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๔๗๖๑

๐๙/๐๒/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - รัสเซีย นร ๐๕๐๕/๕๙๑๘

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

- การดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด "ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน" ในปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงวัฒนธรรม นร ๐๕๐๕/๕๘๔๓

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

 

- ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๖๘๖๒ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
- โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ นร ๐๕๐๕/๖๗๓๓ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยตามนโยบายรัฐบาล นร ๐๕๐๕/๖๖๓๘ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการร่วมลงทุนตามรายการโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (Project Pipeline) ของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๖๖๕๗ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙


 
- รายงานการแก้ไขปัญหากรณีโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ขัดข้อง ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - แบริ่ง และสนามกีฬา - บางหว้า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๗๕๔๕

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

 

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๗๔๐๑

๐๑/๐๓/๒๕๕๙
 

- รายงานสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนและมาตรการในการลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบ นร ๐๕๐๕/๗๔๑๖

๐๑/๐๓/๒๕๕๙
 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก - หล่มสัก นร ๐๕๐๕/๘๔๐๘

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๘๒๘๗

๐๘/๐๓/๒๕๕๙
 

 

- ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต นร ๐๕๐๕/๙๖๓๘

๑๕/๐๓/๒๕๕๙


 

- โครงการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางของกระทรวงพาณิชย์ นร ๐๕๐๕/๙๕๑๑

๑๕/๐๓/๒๕๕๙

- ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๘ และเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๑๐๑๗๘

๒๒/๐๓/๒๕๕๙


 

- โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง นร ๐๕๐๕/๑๑๕๐๓ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙
- รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) และระบบติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๑ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙

 

- รายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า (กระทรวงพลังงาน) นร ๐๕๐๕/๑๒๕๑๑ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ" ของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๑๒๓๗๓ ๐๕/๐๔/๒๕๕๙
 

 

- รายงานการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน นร ๐๕๐๕/๑๓๐๙๘

๑๒/๐๔/๒๕๕๙
 

- ผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๕๙ และท่าทีประเทศไทยสำหรับเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหา ยาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ นร ๐๕๐๕/๑๓๑๘๗

๑๒/๐๔/๒๕๕๙


 

- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ สัญญาที่ ๓ และสัญญาที่ ๔ โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา นร ๐๕๐๕/๑๔๕๙๖

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

 

- แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri - Map) นร ๐๕๐๕/๑๔๘๔๓

๒๖/๐๔/๒๕๕๙
 

- การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ นร ๐๕๐๕/๑๖๑๔๖

๐๓/๐๕/๒๕๕๙
 

- สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "นพรัชบรมราชจักรีวงศ์" (กระทรวงวัฒนธรรม) นร ๐๕๐๕/๑๖๐๖๑

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

- การขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

นร ๐๕๐๕/๑๖๐๓๙

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

- ศักยภาพไทยกับพลังงานทดแทน นร ๐๕๐๕/๑๖๖๒๓

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

- รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๗

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

 

- รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๗๘๓๖

๑๖/๐๕/๒๕๕๙
 

- โครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" นร ๐๕๐๕/๑๘๘๗๐

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

- รายงานผลการดำเนินการในประเด็นสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๑๘๓๒๗

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

 

- รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ นร ๐๕๐๕/๑๙๙๑๗

๓๑/๐๕/๒๕๕๙
 

- รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๒๐๔๖๔

๐๗/๐๖/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๕๖

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

- การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๑๓๓๐

๑๔/๐๖/๒๕๕๙
 

 

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘

๒๑/๐๖/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" นร ๐๕๐๕/๒๓๗๐๘

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

- แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๗/๒๓๒๕๘

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

 

- รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕

๒๘/๐๖/๒๕๕๙
 

 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช นร ๐๕๐๕/๒๔๖๖๔ /๐๗/๒๕๕๙
- ผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๒๕๒๖๓

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

 

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/ว๒๒๒

๑๒/๐๗/๒๕๕๙
 

- การนำเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน นร ๐๕๐๕/๒๖๕๗๓

๒๖/๐๗/๒๕๕๙

 

- รายงานผลการดำเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ "โรงเรียนประชารัฐ"

นร ๐๕๐๕/๒๖๕๒๗

๒๖/๐๗/๒๕๕๙

 

- รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๒๗๗๘๔

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐ จัดโครงสร้างการบริหารส่วนราชการด้านการท่องเที่ยว ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๗๗๙๑

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

- รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๓/๒๘๙๔๓

๐๙/๐๘/๒๕๕๙
 

- ผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นร ๐๕๐๕/๒๙๙๓๖

๑๗/๐๘/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ของการเคหะแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๒๙๙๒๕

๑๗/๐๘/๒๕๕๙
 

- มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๓๐๘๕๓

๒๓/๐๘/๒๕๕๙

- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๓๑๙๕๐

๓๐/๐๘/๒๕๕๙
 

- รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๓๒๙๖๗

๐๖/๐๙/๒๕๕๙
 

- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) นร ๐๕๐๕/๓๓๙๔๐

๑๓/๐๙/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... นร ๐๕๐๓/๓๔๙๓๗

๒๐/๐๙/๒๕๕๙


 

 

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ห้วง ๖ เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๓๖๗๑๐

๒๗/๐๙/๒๕๕๙
 

 

- ผลการดำเนินการตามรายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การเชื่อมโยงแผนการคมนาคมขนส่งของประเทศกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๓๗๑๙๑

๐๔/๑๐/๒๕๕๙

 

 

- รายงานสรุปผลการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑

๑๑/๑๐/๒๕๕๙


 

- รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

นร ๐๕๐๕/๓๘๓๒๘

๑๑/๑๐/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ) นร ๐๕๐๕/๓๙๑๒๐ ๑๘/๑๐/๒๕๕๙

 
- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๒๑ และครั้งที่ ๒๒ นร ๐๕๐๗/๓๙๘๗๗

๒๕/๑๐/๒๕๕๙
 

- การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา นร ๐๕๐๗/๔๐๒๖๑

๒๕/๑๐/๒๕๕๙
 

- สรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๓

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

- รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๔๐๘๒๙

๐๑/๑๑/๒๕๕๙
 

 

- รายงานผลการดำเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ "โรงเรียนประชารัฐ" นร ๐๕๐๕/๔๑๗๔๔

๐๘/๑๑/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ และการเสนอวีดิทัศน์รายงานผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๔๒๐๙๔

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

 

 

- รายงานผลการเข้าร่วมงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นร ๐๕๐๕/๔๒๖๗๐ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙
 
 - การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ นร ๐๕๐๕/๔๓๘๘๑ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น นร ๐๕๐๕/๔๔๕๖๑

๒๙/๑๑/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๔๔๕๘๗

๒๙/๑๑/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง

นร ๐๕๐๕/๔๕๘๓๒

๐๗/๑๒/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จำนวน ๔๗๘ ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)    นร ๐๕๐๕/๔๖๖๔๒

 

๑๓/๑๒/๒๕๕๙
 

 

- รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   นร ๐๕๐๕/๗๔๖๓

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

 

- สรุปผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ และ การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘    นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๕

๒๐/๑๒/๒๕๕๙
 

- รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๔๘๑๖๒

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

       

๕. อื่น ๆ

- ข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) นร ๐๕๐๕/๕๔๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๗/๑๑๑๓ ๑๒/๐๑/๒๕๕๙
 
- ความคืบหน้าการสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 นร ๐๕๐๕/๔๐๔๗

๐๒/๐๒/๒๕๕๙
 

- ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Mega Dive) ระดมความคิดเห็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย นร ๐๕๐๕/๔๗๕๙

๐๙/๐๒/๒๕๕๙
 

- การแก้ไขปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศ นร ๐๕๐๕/๕๘๗๑

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

- การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO นร ๐๕๐๕/๕๙๒๔

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๘๖๔๒

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

 

 

- การรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) สำหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕

นร ๐๕๐๕/๙๑๘๙

๑๕/๐๓/๒๕๕๙

 

- โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นร ๐๕๐๕/๑๑๒๗๕ ๒๙/๐๓/๒๕๕๙
 
- ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ นร ๐๕๐๕/๑๓๕๘๙

๑๙/๐๔/๒๕๕๙
 

- การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ โครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ นร ๐๕๐๕/๑๖๖๕๒

๑๐/๐๕/๒๕๕๙
 

- รายงานการเข้าร่วมการประชุม 16th World Travel & Tourism Council Global Summit นร ๐๕๐๕/๑๗๗๙๙

๑๖/๐๕/๒๕๕๙
 

- วีดิทัศน์เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ "English Boot Camp" นร ๐๕๐๕/๒๐๙๔๐

๐๗/๐๖/๒๕๕๙
 

- การจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๒๐๖๖๐

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

 

- รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๗" และ "Cross Over Night at the Royal Thai Embassy" และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ณ ประเทศญี่ปุ่น นร ๐๕๐๕/๒๑๓๒๘

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

 

 

- ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๒๒๘๘๕

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๖๙

๒๑/๐๖/๒๕๕๙
 

- การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้นๆ (ขอถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย) นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓

๒๘/๐๖/๒๕๕๙
 

 

- ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทยกับมาเลเซีย นร ๐๕๐๕/๒๙๑๙๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

- การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๓๑๒๓๖

๒๓/๐๘/๒๕๕๙
 

- การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย นร ๐๕๐๕/๓๕๑๕๗

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

- การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ นร ๐๕๐๕/๓๘๖๐๔

๑๑/๑๐/๒๕๕๙
 

 

- การรับรองร่างปฏิญญาแอดิเลด 3R ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ก้าวไปสู่สังคมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (Adelaide 3R Declaration towards the Promotion of Circular Economy in Achieving the Resource Efficient Societies in Asia and the Pacific under the 2030 Agenda for Sustainable Development) นร ๐๕๐๕/๔๑๑๘๔

๐๑/๑๑/๒๕๕๙
 

 

- โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นร ๐๕๐๕/๔๑๘๗๕

๐๘/๑๑/๒๕๕๙
 

 

- ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๒๑๐๓

๐๘/๑๑/๒๕๕๙
 

 

- ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนและอียู ในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม (ASEAN Regional Integration Support from the EU: ARISE Plus) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ความคุ้มครองในอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน (Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN: SUPA) นร ๐๕๐๕/๔๓๑๑๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙ 
- วันหยุดราชการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๓ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๖ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- การแต่งกายไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๓

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

- การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย นร ๐๕๐๕/๔๖๐๔๙

๐๗/๑๒/๒๕๕๙

- การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๔

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

- การเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐  นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๖

๒๐/๑๒/๒๕๕๙
 

- เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐     นร ๐๕๐๕/๔๗๕๗๕

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

- แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐     นร ๐๕๐๕/๔๘๔๑๘

๒๗/๑๒/๒๕๕๙
 

- แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม   นร ๐๕๐๕/๘๔๒๐

๒๗/๑๒/๒๕๕๙
 

       
 

                 ปี ๒๕๕๘                   

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๐ ๒๗/๐๑/๒๕๕๘
- โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นร ๐๕๐๕/๓๕๐ ๐๖/๐๑/๒๕๕๘
- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล นร ๐๕๐๕/๓๙๔๘ ๐๓/๐๒/๒๕๕๘
- ผลการพิจารณาติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

นร ๐๕๐๖/๕๓๓๓

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

- ขออนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งขอความเห็นขอบแนวทางการดำเนินงาน นร ๐๕๐๕/๕๗๐๘

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

 

- โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร นร ๐๕๐๖/๖๘๑๖ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘
- แผนการเข้าร่วมประชุมและการนำมิติทางวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลกของกระทรวงวัฒนธรรม นร ๐๕๐๕/๙๑๔๗ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘
- แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง นร ๐๕๐๖/ว ๖๗ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘
- ขออนุมัติโครงการและการกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ นร ๐๕๐๖/๙๘๘๖ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘
- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) นร ๐๕๐๖/ว ๖๓ ๑๗/๐๓/๒๕๕๘
- ขอเสนอโครงการตามแผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง นร ๐๕๐๖/๑๑๗๕๓

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

 

- แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๖/๑๑๘๓๐

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นร ๐๕๐๕/๑๑๓๑๖

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

- การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ นร ๐๕๐๖/๑๒๕๓๐

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

- โครงการพุทธอุทยานโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา นร ๐๕๐๕/๑๓๕๙๗ ๒๐/๐๔/๒๕๕๘
- โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ นร ๐๕๐๓/๑๕๙๒๖ ๐๗/๐๔/๒๕๕๘
- ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราชอาณาจักรในนามรัฐบาลไทย

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๔๔

๐๗/๐๔/๒๕๕๘
- ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๒๖

๗/๐๔/๒๕๕๘
- โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นร ๐๕๐๕/๑๖๖๔๒ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘
- การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๑๖๕๕๒ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘
- ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ฝายราษีไศล
นร ๐๕๐๕/๑๖๖๘๘ ๑๒/๐๕/๒๕๕๘
- โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) นร ๐๕๐๕/๑๗๔๐๐ ๑๙/๐๕/๒๕๕๘
- การดำเนินงานโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมของกรมการขนส่งทางบก นร ๐๕๐๕/๑๘๖๕๕ ๒๖/๐๕/๒๕๕๘
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการจ้างเหมาทำการก่อสร้างสาย อ. กบินทร์บุรี - อ. วังน้ำเขียว ตอน ๓ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๑๙๐๔๑

 

๐๒/๐๖/๒๕๕๘

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง นร ๐๕๐๕/๒๐๐๕๔

๐๙/๐๖/๒๕๕๘

- ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๔ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๒๐๑๗๗

๐๙/๐๖/๒๕๕๘

 

 

 

- ขอความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก (Strengthening Capacity and Incentives for Wildlife Conservation in the Western Forest Complex) นร ๐๕๐๕/๒๑๓๕๒

 

๑๖/๐๖/๒๕๕๘

 

- โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นร ๐๕๐๕/๒๑๑๘๕

๑๖/๐๖/๒๕๕๘

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน นร ๐๕๐๕/๒๑๗๕๓

๒๓/๐๖/๒๕๕๘

- การลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานกับกองทุนโลก (The Global Fund) สำหรับโครงการยุติปัญหาเอดส์และหยุดยั้งวัณโรค พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๒๘๑๕

 

๓๐/๐๖/๒๕๕๘

 

- ผลการพิจารณาต่อรองราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่าง ๆ งานสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๒๒๗๖๕

 

๓๐/๐๖/๒๕๕๘

 

 

- การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๐

๓๐/๐๖/๒๕๕๘

- โครงการตลาด กทม. กระตุ้นเศรษฐกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาล นร ๐๕๐๕/๒๓๔๙๑

๐๗/๐๗/๒๕๕๘

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖

๐๗/๐๗/๒๕๕๘

- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า นร ๐๕๐๕/๒๔๖๘๐

 

 

๑๔/๐๗/๒๕๕๘

 

 

- ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๒๔๖๐๓

๑๔/๐๗/๒๕๕๘

 

- ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๒๔๕๗๗

๑๔/๐๗/๒๕๕๘

 

- ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๒๔๖๑๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๘
 
- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งขออนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน นร ๐๕๐๕/๒๕๒๒๒

๒๑/๐๗/๒๕๕๘

- การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๒๕๓๑๓ ๒๑/๐๗/๒๕๕๘
- แจ้งผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รายการก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการพร้อมระบบสาธารณูปการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นร ๐๕๐๕/๒๖๒๔๗

๒๘/๐๗/๒๕๕๘

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง นร ๐๕๐๕/๒๖๑๘๗ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘