ปี ๒๕๖๑  

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

 

- บ้านตนไทย

นร ๐๕๐๕/๘๒๑ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน นร ๐๕๐๕/๒๓๔๓ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
 
- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก นร ๐๕๐๕/๒๙๙๑ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    นร ๐๕๐๕/๓๘๘๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 

 

- ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๓๘๕๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

 

- ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นร ๐๕๐๕/๔๘๒๕

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๔๘๓๘

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นร ๐๕๐๕/๔๗๔๗

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) นร ๐๕๐๕/๕๔๓๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อ "โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)" นร ๐๕๐๕/๖๘๖๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

       

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๖ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ   นร ๐๕๐๕/ว ๑๒ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

- ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง    นร ๐๕๐๕/ว ๒๒
 
๐๙/๐๑/๒๕๖๑
 
- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔

๑๖/๐๑/๒๕๖๑
 

- วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๙

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๐ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
- จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นร ๐๕๐๕/ว ๕๑ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
- การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๖๓ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓ นร ๐๕๐๕/ว ๖๒ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน   นร ๐๕๐๕/ว ๖๖ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
- แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๔ นร ๐๕๐๕/ว ๙๘

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

       

๓. การแต่งตั้ง

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์) นร ๐๕๐๘/๘๖ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร) นร ๐๕๐๘/๑๔๗ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)   นร ๐๕๐๘/๖๗๓ ๐๙/๐๑/๒๕๖๑
- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์) นร ๐๕๐๘/๑๕๑๕ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์)   นร ๐๕๐๘/๑๔๑๖ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
 
- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) นร ๐๕๐๘/๒๑๘๑

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 

- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)  นร ๐๕๐๘/๒๑๗๐

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี)   นร ๐๕๐๘/๓๗๕๕

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 

       

๔. รายงาน

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๓/๔๔ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)   นร ๐๕๐๓/๓๐๙ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
-- ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ   นร ๐๕๐๕/๖๙๘
 

๐๙/๐๑/๒๕๖๑
 

-- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๔๑๐ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   นร ๐๕๐๕/๑๘๐๘ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๐๕๘ ๒๓/๐๑/๒๕๖๑
 
-- ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ ๑๗ - ๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๒๘๘๒ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
-- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017) นร ๐๕๐๕/๒๘๗๗ ๓๐/๐๑/๒๕๖๑
-  เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ  นร ๐๕๐๕/๓๗๑๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

- ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๓๙๑๑

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

- ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕๓๘๙๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑
 

-  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๔๔๒๖

๑๓/๐๒/๒๕๖๑
 

- การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

 

- การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ นร ๐๕๐๕/๔๕๗๓

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๕๐๙๑

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๕๒๗๕

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี นร ๐๕๐๕/๖๑๕๐

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

- รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

       

๕. อื่น ๆ

- สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum     นร ๐๕๐๓/๓๑๗ ๐๓/๐๑/๒๕๖๑
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง นร ๐๕๐๕/๘๒๙ ๐๙/๐๑/๒๕๖๑

 
- การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๖๓๓ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
- ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ) นร ๐๕๐๕/๑๔๐๔ ๑๖/๐๑/๒๕๖๑


 
- การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....) นร ๐๕๐๓/๕๒๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/ว ๑๒๒

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

       
 

                 ปี ๒๕๖๐                   

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- โครงการดำเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ "Thailand ๔.๐" โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นร ๐๕๐๕/๒๘๗

๐๔/๐๑/๒๕๖๐


 

- การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) 

นร ๐๕๐๕/๒๙๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๑๑๐๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น - น้ำพอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/๑๘๖๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๓๑๘๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๙๒๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๗๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๔๒๙๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

- แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (CBT Thailand)

นร ๐๕๐๕/๔๔๑๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๓๑๒

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- ขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๒๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

 

- ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๖ ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

นร ๐๕๐๕/๕๑๙๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

- ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นร ๐๕๐๕/๕๒๑๘

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๒๒ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๒๔ + ๘๗๕.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (ช่วง ๗), ช่วง กม.๒๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ช่วง ๙), ช่วง กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๐), ช่วง กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ - กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ (ช่วง ๑๒), ช่วง กม.๕๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕ ), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ - ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ กม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ช่วง ๑๗), ช่วง กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๗๗ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๙) นร ๐๕๐๕/๕๙๒๖ 

๑๔/๐๒/๒๕๖๐
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี รวม ๑๑ ช่วง (ช่วง กม. ๐ + ๔๐๐.๐๐๐ - กม. ๔ + ๑๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๒), ช่วง กม. ๙ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๑๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง และช่วง กม. ๒๔ + ๘๗๕.๐ (ช่วง ๘ ) นร ๐๕๐๕/๙๒๔ 

๑๔/๐๒/๒๕๖๐


 

 

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๕๙๑๔

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ จังหวัดนครราชสีมา นร ๐๕๐๕/๖๓๙๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๐


 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

นร ๐๕๐๕/๖๓๑๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ - กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (ช่วง ๑๓) นร ๐๕๐๕/๗๙๙๙ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมรายการค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ เป็นค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าจ้างศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นร ๐๕๐๕/๘๒๗๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน   - สระบุรี - นครราชสีมา รวม ๑๒ ช่วง

นร ๐๕๐๕/๘๘๙๖

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

 

- (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๒๗

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

นร ๐๕๐๕/๙๗๙๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐


 
-การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๗๐

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔       

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๖๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข       

นร ๐๕๐๕/๑๒๒๔๙

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา      

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม.๕ + ๔๗๐.๖๗๓ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) (ช่วง ๒)       

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๗

๑๑/๐๔/๒๕๖๐


 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓)     

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๓๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

 

 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๓๗๑๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๕๔๓๔

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๑๕๕๖๑

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๑๖๘๑๐ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐


 
- ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๖๕ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐
- การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ นร ๐๕๐๕/๑๖๘๒๔ ๑๖/๐๕/๒๕๖๐
- ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย นร ๐๕๐๕/๑๗๕๕๔ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐


 
- ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่ อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ๑๘ จังหวัด นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๙ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐


 
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นร ๐๕๐๕/๑๘๑๙๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

 

 

- ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ นร ๐๕๐๕/๑๘๔๗๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

 

 

- ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๑๘๖๔๒

๓๐/๐๕/๒๕๖๐
 

 

- ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๖

๐๖/๐๖/๒๕๖๐


 

- ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

 

- แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔    นร ๐๕๐๕/๑๙๓๔๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

- การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๓๗

๑๓/๐๖/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน นร ๐๕๐๕/๒๐๔๖๘

๑๓/๐๖/๒๕๖๐
 

- โครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๕

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

- ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร ๐๕๐๕/๒๑๑๑๖

๒๐/๐๖/๒๕๖๐
 

 

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๐
 

 

- โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑  นร ๐๕๐๕/๒๒๙๒๗

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

- ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"   นร ๐๕๐๕/๒๒๗๕๖

๐๔/๐๗/๒๕๖๐


 

- การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๕

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) นร ๐๕๐๕/๒๓๖๒๓

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕/๒๔๓๗๖

๑๘/๐๗/๒๕๖๐
 

- ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม นร ๐๕๐๕/๒๕๗๕๐

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) ปรับปรุงใหม่ นร ๐๕๐๕/๒๕๗๔๓

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๖๔๑๒ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

 
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔ ๒๒/๐๘/๒๕๖๐


 
- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๐ + ๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ช่วง ๑),ช่วง กม.๔ + ๑๐๐.๐๐๐ - กม.๙ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓),ช่วง กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ - กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ช่วง ๑๑) และช่วงกม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ - กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๘) นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐

 
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๒๘๓๖๔ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐

 
- ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นร ๐๕๐๕/๒๘๓๘๐ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐

 
- การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ ๑) นร ๐๕๐๕/๒๙๕๐๗ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

 
- ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นร ๐๕๐๕/๒๙๒๖๕ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

 
- แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๐๑๗๓ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) นร ๐๕๐๕/๓๐๒๓๗ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐

 
- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)] นร ๐๕๐๕/๓๐๒๔๑ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐


 
- ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๓๐๒๒๙ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
 
- ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๑๐๔๐ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐

 
- แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๓๑๔๒๐ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
 
- การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 นร ๐๕๐๕/๓๑๖๙๔ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
 
- ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย นร ๐๕๐๕/๓๔๕๙๓ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
- มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)    นร ๐๕๐๕/๓๕๖๗

๓๑/๑๐/๒๕๖๐
 

- อความเห็นชอบโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม    นร ๐๕๐๕/๓๕๘๒

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

 

- การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด นร ๐๕๐๕/๓๖๔๒๑ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
- ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) นร ๐๕๐๕/๓๗๔๒๘ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นร ๐๕๐๕/๓๗๑๔๙ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)   นร ๐๕๐๕/๓๘๓๑๖

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

 

- ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒   นร ๐๕๐๕/๓๘๒๐๒

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

- ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๓๙๖๘๑


 

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

 

 

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จำนวน เส้นทาง   นร ๐๕๐๕/๔๑๐๕๒ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
 
- ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม   นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๘

๒๖/๑๒/๒๕๖๐
 

       

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (กระทรวงกลาโหม)

นร ๐๕๐๕/๓๑๓

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)  

นร ๐๕๐๕/๓๓๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  

นร ๐๕๐๕/๕๐๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ ๒๖

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด

นร ๐๕๐๕/ ๒๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

นร ๐๕๐๓/ ๔๖

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

- การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ

นร ๐๕๐๕/ ๗๘

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

- การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๖๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

-  การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan    

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๗

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต    

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๓

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

- แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐
 

- การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 

นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐

- การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๓

๑๘/๐๔/๒๕๖๐
- การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐
 
- การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘

๐๒/๐๕/๒๕๖๐
 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๒

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๔ ๒๓/๐๕/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๖

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

- มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ     นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๐

๑๓/๐๖/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๓

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

- การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

- มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย  นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

- การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ)  นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๙

๑๘/๐๗/๒๕๖๐
 

- แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๑

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

- การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของบุคลากรภาครัฐ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๖

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๓ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐
- ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๒ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐
 
- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๐ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐

 
- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
 
- แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ และการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๙๘๑๕ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
 
- เรื่องเกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพที่เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี (การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร) นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๘ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐

 
- การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๙ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๘ ๐๓/๑๐/๒๕๖๐
-  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๙ ๐๓/๑๐/๒๕๖๐
 
- ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นร ๐๕๐๘/ว ๕๑๙ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐
 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๒ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐
- แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๕ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
 
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๘ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
- การเข้าร่วมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขององค์พระประมุข ราชวงศ์ และผู้นำต่างประเทศ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๒ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐

 
-  แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๐/๖๑    นร ๐๕๐๕/๓๕๘๑๗ ๓๑/๑๐/๒๕๖๐
-  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๓ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
-  นวทางการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ นร ๐๕๐๕/๓๖๔๗๐ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๕ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
- มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ นร ๐๕๐๕/๓๗๓๕๓ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ (คำสั่ง นร ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ - ๓๒๕/๒๕๖๐) [คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (การมอบอหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)] นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๓

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

 

 

- แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

- หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๒

๐๔/๑๒/๒๕๖๐
 

- แนวทางการบริหารจัดการน้ำมัปาล์มดิบล้นสต็อก  นร ๐๕๐๕/๔๑๑๖๓ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
- แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๖๔๓

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

       

๓. การแต่งตั้ง

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) (รองศาสตราจารย์กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์)]  นร ๐๕๐๘/๙๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐


 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ และ นายสุพจน์ มัฆวิบูลย์)    นร ๐๕๐๘/๑๐๑

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์)]

นร ๐๕๐๘/๒๓๐๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวศิรินารถ ใจมั่น)]

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย)

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

- แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอารักษ์ พรหมณี)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๒

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายชัยพร ชยานุรักษ์)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)

นร ๐๕๐๘/๔๓๔๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายคณิต วัลยะเพ็ชร์) นร ๐๕๐๘/๖๕๒๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์) นร ๐๕๐๘/๖๕๓๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- ขอแจ้งรายชื่อโฆษกและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ นร ๐๕๐๕/๑๕๑๗๑ ๐๒/๐๕/๒๕๖๐
- การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๐

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

- การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นร ๐๕๐๕/๒๖๔๕๘ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอดิสัย ธรรมคุปต์)] นร ๐๕๐๘/๓๓๒๐๒ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐
 
- การแต่งตั้งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (นายคุรุจิต นาครทรรพ) นร ๐๕๐๕/๓๓๓๐๘ ๑๐/๑๐/๒๕๖๐
 
- ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย ๑. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ (คค.)  ๒. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ (กค.)     นร ๐๕๐๕/๓๗๗๖๐

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

 

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล และพลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์) นร ๐๕๐๘/๓๙๔๔๔

๐๔/๑๒/๒๕๖๐
 

- แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๓ ราย พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ , หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และนางจินตนา ชัยยวรรณาการ) นร ๐๕๐๘/๓๙๓๔๗

๐๔/๑๒/๒๕๖๐
 

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดวงพร รอดพยาธิ์ และนายวรวุฒิ โปษกานนท์)   นร ๐๕๐๘/๔๐๙๑๙ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
 
       

๔. รายงาน

- รายงานตามข้อสั่งการผลการดำเนินการกำกับดูแลราคาสินค้าเพื่อมิให้มีผู้แสวงหาโอกาสจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล ในปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๑๖

๐๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๘๖๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปในเรื่อง การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ นร ๐๕๐๕/๘๕๙

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

 

 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

- งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นร ๐๕๐๕/๑๘๖๓

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ นร ๐๕๐๕/๒๙๑๐

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นร ๐๕๐๕/๔๑๕๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และแนวโน้ม ปี ๒๕๖๐ และภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๘๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐
 

- สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปลดสิทธิกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิที่เคยได้รับสิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒๐๒,๑๓๙ คน นร ๐๕๐๕/๔๒๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐ 

 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๖๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

- รายงานผลการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง พื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและสนามหลวง นร ๐๕๐๕/๕๕๙๗

๑๔/๐๒/๒๕๖๐
 

- สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน นร ๐๕๐๕/๕๗๔๒

๑๔/๐๒/๒๕๖๐
 

- การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ นร ๐๕๐๕/๖๘๖๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

- รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางในการปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตภายในประเทศ นร ๐๕๐๕/๖๕๔๓

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

 

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษามาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณาไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และจากการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นร ๐๕๐๓/๘๐๐๒ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ป นร ๐๕๐๕/๘๒๑๗ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๘๙๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- การรายงานผลการดำเนินโครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" และการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๘๙๑๓

๑๔/๐๓/๒๕๖๐
 

- ผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐    

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๑๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐
 
- การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐     

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๒

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

- รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย    

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐
 

- รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐       

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๕๖

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๕๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐
 

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๓๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐
 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๐๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

 

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ" ของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๕๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

 

- รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๙

๐๙/๐๕/๒๕๖๐
 

- สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๒๕

๐๙/๐๕/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๖๘๓

๑๖/๐๕/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย นร ๐๕๐๕/๑๗๓๘๐

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

 

- ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๑๗๓๙๗

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๑๘๑๗๘

๓๐/๐๕/๒๕๖๐
 

 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๕๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

- ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐     นร ๐๕๐๕/๑๙๔๔๕

๐๖/๐๖/๒๕๖๐
 

- ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี ๒๕๖๐      นร ๐๕๐๕/๑๙๙๙๔

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

- สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๐๔๒๐

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

- รายงานผลการจัดงานสัมมนา "ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - ฮ่องกง - เซี่ยงไฮ้ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง: Thailand - Hong Kong - Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road"         นร ๐๕๐๕/๑๙๙๖๖

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

 

 

- รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๒๐๘๘๙

๒๐/๐๖/๒๕๖๐
 

- สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย     นร ๐๕๐๕/๒๑๓๗๐

๒๐/๐๖/๒๕๖๐ 

- ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฎิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐         นร ๐๕๐๕/๒๑๔๙๗

๒๐/๐๖/๒๕๖๐
 

- รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๑๙๓๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

- รายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๓๐๒๓

๐๔/๐๗/๒๕๖๐
 

- การรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ นร ๐๕๐๕/๒๓๒๔๙

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นร ๐๕๐๕/๒๓๓๔๒

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) นร ๐๕๐๕/๒๔๑๑๑

๑๘/๐๗/๒๕๖๐


 

- ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๔๓๕๗

๑๘/๐๗/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน นร ๐๕๐๕/๒๔๗๕๑

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

- ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๔๗๒๓

๒๕/๐๗/๒๕๖๐
 

 

- ผลการดำเนินการตามรายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๓/๒๔๗๒๐

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

 

 

- ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๕๔๓๐

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นร ๐๕๐๗/๒๕๕๗๑

๐๑/๐๘/๒๕๖๐


 

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านที่ดินความขัดแย้งที่ดิน - ป่าไม้ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านที่ดิน One map ระบบยุติธรรมชุมชน และการปฏิรูปการเงินฐานราก : การพัฒนาการจัดการการเงินชุมชน นร ๐๕๐๗/๒๖๒๗๑ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐ 
- รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๒๖๔๒๕ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐

 
- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๙) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๒๖๗๖๑ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐ 
- รายงานผลการดำเนินงานกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ นร ๐๕๐๗/๒๖๗๕๕ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐
 
- ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครั้งที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๒๗๕๓๑ ๒๒/๐๘/๒๕๖๐
 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๒๗๕๓๓ ๒๒/๐๘/๒๕๖๐

 
- รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๘๑๔๒ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน นร ๐๕๐๕/๒๘๑๔๐ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐
 
- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๘๙๔๒ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐
 
- ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๘๙๑๐ ๐๕/๐๙/๒๕๖๐

 
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๓๕ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจผู้สูงวัย เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และการปฏิรูประบบบริหารราชการ : ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม นร ๐๕๐๗/๒๙๙๓๙ ๑๒/๐๙/๒๕๖๐
 
- ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง นร ๐๕๐๕/๓๐๙๗๗ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐
 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๓๐๗๘๑ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐
 
- รายงานการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๗ ๑๙/๐๙/๒๕๖๐
 
- รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๓/๓๑๔๓๔ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
- สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐) ตามปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) นร ๐๕๐๕/๓๑๖๒๔ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐

 
- การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๓๒๔๒๘ ๐๓/๑๐/๒๕๖๐


 
- การดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย นร ๐๕๐๗/๓๒๔๑๓ ๐๓/๑๐/๒๕๖๐
 
- รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง นร ๐๕๐๕/๓๓๙๘๒ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
- ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๔๒๐๕ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐
 
- รายงานผลการดำเนินการจัดระเบียบและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนขอทาน นร ๐๕๐๕/๓๔๗๘๑  
- เอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่สำหรับคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Terms of Reference for the Joint Working Group on Cross Border Economic Cooperation under Mekong - Lancang Cooperation) นร ๐๕๐๕/๓๔๘๐๗ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐

 

 

- การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นร ๐๕๐๕/๓๕๖๙๖ ๓๑/๑๐/๒๕๖๐
- ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๕๖๖๑ ๓๑/๑๐/๒๕๖๐
- การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐   นร ๐๕๐๕/๓๕๔๔๓ ๓๑/๑๐/๒๕๖๐

 
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ /๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และโครงการยกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดโลก  นร ๐๕๐๕/๓๖๒๙๕ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐


 
- ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทย นร ๐๕๐๕/๓๖๕๓๓ ๐๗/๑๑/๒๕๖๐
 
- รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๗๓๓๓ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๕๓๔ ๑๔/๑๑/๒๕๖๐
- ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐     นร ๐๕๐๕/๓๘๘๘๗

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

- ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๐และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑    นร ๐๕๐๕/๓๗๘๙๓

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

- ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง - ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ (9th Mekong - Japan Economic Ministers Meeting)   นร ๐๕๐๕/๓๗๗๘๗

๒๑/๑๑/๒๕๖๐
 

 

- ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ นร ๐๕๐๕/๓๙๔๗๘

๐๔/๑๒/๒๕๖๐
 

- รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๙๗๐๖

๐๔/๑๒/๒๕๖๐
 

- การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐    นร ๐๕๐๕/๔๐๙๕๗ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
 
- รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ครั้งที่ ๑     นร ๐๕๐๕/๔๑๐๒๔ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 

- เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/๔๑๐๔๕ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
- ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๔

๒๖/๑๒/๒๕๖๐
 

- รายงานความสำเร็จการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ)    นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๖

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

 

 

       

๕. อื่น ๆ

 

- แถลงการณ์ร่วมการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในภูมิภาค นร ๐๕๐๕/๑๘๙๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๐
 

- ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ระยะที่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕/๓๑๖๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐
 

- การพิจารณากำหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย" นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒ ๐๗/๐๓/๒๕๖๐
- ขออนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน    

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๙๕

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

 

- แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย) 

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๔

๐๔/๐๔/๒๕๖๐


 

- โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)      นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๓๖๕๕ ๑๘/๐๔/๒๕๖๐
- การพิจารณาอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ     นร ๐๕๐๕/๑๔๕๘๙ ๒๕/๐๔/๒๕๖๐

 
- การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๖๘๓๔

๑๖/๐๕/๒๕๖๐
 

- การเข้าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ของ OECD ในฐานะ Associate Country ภายใต้ Inclusive Framework

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๘๙

๑๖/๐๕/๒๕๖๐


 

- การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๑

๒๓/๐๕/๒๕๖๐
 

- การเสนอกรอบท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก นร ๐๕๐๕/๒๑๓๑๔

๒๐/๐๖/๒๕๖๐
 

- ขอยกเว้นให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล นร ๐๕๐๕/๒๒๒๖๘

๒๗/๐๖/๒๕๖๐,
 

 

- การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย   นร ๐๕๐๕/๒๒๘๖๖

๐๔/๐๗/๒๕๖๐


 

- ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation) นร ๐๕๐๕/๒๓๔๐๓

๑๑/๐๗/๒๕๖๐
 

- ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘ ๑๘/๐๗/๒๕๖๐
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นร ๐๕๐๕/๒๕๕๓๘

๐๑/๐๘/๒๕๖๐
 

- โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๓

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

- การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๘ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐
 
- การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏาน) นร ๐๕๐๕/๒๖๔๖๘ ๐๘/๐๘/๒๕๖๐
 
- ผลการจัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017 และกิจกรรมคู่ขนาน" นร ๐๕๐๕/๒๖๗๖๖ ๑๕/๐๘/๒๕๖๐
 
- ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง นร ๐๕๐๕/๒๘๔๖๑ ๒๙/๐๘/๒๕๖๐

 
- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี นร ๐๕๐๗/๓๑๘๒๖ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐
 
- การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๔ ๒๖/๐๙/๒๕๖๐

 
- สรุปผลการเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการโลก International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน นร ๐๕๐๕/๓๒๔๑๐ ๐๓/๑๐/๒๕๖๐

 
- รายงานการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Session of The UNWTO General Assembly) ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน นร ๐๕๐๕/๓๓๙๘๘ ๑๗/๑๐/๒๕๖๐

 
- ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม) นร ๐๕๐๕/๓๕๔๓๙

 
๓๑/๑๐/๒๕๖๐

 
- แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐ นร ๐๕๐๓/๓๙๓๓๘

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

- หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/๓๙๖๗๔

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  นร ๐๕๐๕/๔๐๗๕๓ ๑๙/๑๒/๒๕๖๐
       
 

                 ปี ๒๕๕๙                   

   
ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นร ๐๕๐๕/ว ๒

 

๐๕/๐๑/๒๕๕๙
- ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙) นร ๐๕๐๕/๑๕๙๕

 

๑๒/๐๑/๒๕๕๙ 

- แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๑๕๘๖

๑๒/๐๑/๒๕๕๙
 

- การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๒๙

๑๒/๐๑/๒๕๕๙ 

- ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นร ๐๕๐๕/๒๓๖๔

๑๙/๐๑/๒๕๕๙
 

 

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๗ ปี นร ๐๕๐๕/๒๒๗๗

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

 

- โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ นร ๐๕๐๕/๒๑๕๕

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

- โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท นร ๐๕๐๕/๓๒๐๓

๒๖/๐๑/๒๕๕๙
 

- โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๗

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

- การอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียในส่วนของประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๓๐๑๓

๒๖/๐๑/๒๕๕๙
 

- โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์ นร ๐๕๐๕/๓๐๐๑

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ครั้งที่ นร ๐๕๐๕/๔๐๕๔

๐๒/๐๒/๒๕๕๙


 

- ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน นร ๐๕๐๕/๔๙๘๘

๐๙/๐๒/๒๕๕๙


 

- ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) นร ๐๕๐๕/๔๙๒๙

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

- โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นร ๐๕๐๕/๔๙๐๗

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

- ขอความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (Thailand Global Health Strategic Framework 2016 - 2020) นร ๐๕๐๕/๕๘๔๙

๑๖/๐๒/๒๕๕๙


 

- แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน     นร ๐๕๐๕/๖๗๘๖ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
- ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๖๗๓๕ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๘๖๐๙

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

- โครงการบ้านประชารัฐ  นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗๗

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  นร ๐๕๐๕/๑๐๕๙๔

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

- ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๕๓

๒๙/๐๓/๒๕๕๙
 
- โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๒๔๘๘

๐๕/๐๔/๒๕๕๙
 
- การเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge: ZHC) ของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๗๑

๑๒/๐๔/๒๕๕๙
 

- โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๑๕

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

- โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒๙

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

- โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นร ๐๕๐๗/๑๓๖๐๐

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

- แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๓๘๕๒

๑๙/๐๔/๒๕๕๙
 

- ขอความเห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และขออนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๓๘๐๖

๑๙/๐๔/๒๕๕๙
 

 

- โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๕๓

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๒๑

๒๖/๐๔/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑.๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสาย นย. ๓๐๐๑ แยก ทล. ๓๐๕ - บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา

นร ๐๕๐๕/๑๔๖๙๑

๒๖/๐๔/๒๕๕๙ 

- ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๒๒

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

- ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๑๗

๐๓/๐๕/๒๕๕๙


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS1, ตอน NS2, ตอน NS3 และตอน CD Road

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๕๗

๐๓/๐๕/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย ชุมพร - ระนอง ตอน ๔ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๒๑

๐๓/๐๕/๒๕๕๙ 

- การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๕๒

๑๐/๐๕/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสายแยก ทล.๑๐๙๘ - ทล.๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๗๗

๑๐/๐๕/๒๕๕๙


 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก) กับทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จังหวัดนนทบุรี

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๖๙

๑๐/๐๕/๒๕๕๙ 

- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๒๑

๑๖/๐๕/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๓๙

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

นร ๐๕๐๕/๑๘๙๒๕

๒๔/๐๕/๒๕๕๙ 

- เพื่อทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง

นร ๐๕๐๕/๑๘๘๘๓

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

 

 

- ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) นร ๐๕๐๕/๑๘๖๙๓

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

 

- การขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับการชำระเงินทุนงวดแรกในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย และการสงวนสิทธิไม่ยกเว้นภาษีจากคนชาติในส่วนของประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๘๖๖๘

๒๔/๐๕/๒๕๕๙


 

- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๙๘๕๓

๓๑/๐๕/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก - อำเภอแม่สอด ตอน ๔ จังหวัดตาก

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๑๒

๓๑/๐๕/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายกาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ.นาไคร้) ตอน ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ นร ๐๕๐๕/๑๙๔๐๙

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ สายตราด - หาดเล็ก ตอน ๓ จังหวัดตราด นร ๐๕๐๕/๑๙๔๐๖

๓๑/๐๕/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วงที่ ๗ ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี นร ๐๕๐๕/๒๐๔๒๕

๐๗/๐๖/๒๕๕๙


 

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน นร ๐๕๐๕/๒๑๖๕๓

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

 

 

- แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ นร ๐๕๐๕/๒๑๕๙๘

๑๔/๐๖/๒๕๕๙
 

- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๓

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

- ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน นร ๐๕๐๕/๒๒๖๙๑

๒๑/๐๖/๒๕๕๙
 

 

- ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ นร ๐๕๐๕/๒๒๕๖๔

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

 

- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) นร ๐๕๐๕/๒๓๗๕๕

๒๘/๐๖/๒๕๕๙
 

- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นร ๐๕๐๕/๒๓๔๙๓

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

 

- ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมและขอความเห็นชอบจ่ายเงินกู้และขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๔๖๘๑ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

 
- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร นร ๐๕๐๕/๒๔๖๓๕ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
 
- การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง การติดตามประเมินผลนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว นร ๐๕๐๕/๒๔๒๔๗ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙


 
 - การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) นร ๐๕๐๕/๒๕๕๙๖

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

 

 - โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ นร ๐๕๐๕/๒๗๒๘๐

๒๖/๐๗/๒๕๕๙
 

 

 - การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม. ๒๗ + ๕๐๐.๐๐ - กม. ๓๗ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับหินกอง) (ช่วงที่ ๖), ช่วง กม. ๔๗ + ๖๐๐.๐๐๐ - กม. ๕๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วงที่ ๑๓) และช่วง กม. ๕๓ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๖๕ + ๓๐๐.๐๐๐ (รวมงานก่อสร้างต่างระดับแก่งคอย) (ช่วงที่ ๑๔) นร ๐๕๐๕/๒๘๓๗๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙
 

 

- การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมด นร ๐๕๐๕/๒๘๒๙๗

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

- แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา นร ๐๕๐๕/๒๘๔๓๔

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินโครงการก่อสร้างเรือนจำโครงสร้างเบา (SOFT Prison) นร ๐๕๐๕/๒๙๒๒๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 

 

 - ขอความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗) และขออนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ของการเคหะแห่งชาติ นร ๐๕๐๕/๓๐๕๒๓

๑๗/๐๘/๒๕๕๙


 

- ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร) นร ๐๕๐๕/๓๐๓๒๑

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

 


 

- ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นร ๐๕๐๕/๓๐๕๐๔

๑๗/๐๘/๒๕๕๙
 

- ร่างแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ นร ๐๕๐๕/๓๐๔๐๒

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

- แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๓๐๘๕๖

๒๓/๐๘/๒๕๕๙
 

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อการสรรหาตุลาการ ศาลปกครองและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๖

๒๓/๐๘/๒๕๕๙


 

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน นร ๐๕๐๕/๓๒๓๕๘

๓๐/๐๘/๒๕๕๙ 

 

- แผนปฏิรูปภารกิจที่สำคัญในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังที่จะดำเนินการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๒๐๗๖

๓๐/๐๘/๒๕๕๙
 

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๐.๐๐ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕.๑๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ - ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๓๓๔๓๒

๐๖/๐๙/๒๕๕๙
 

 

- ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพื่อการดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นร ๐๕๐๕/๓๓๓๒๓

๐๖/๐๙/๒๕๕๙


 

- ร่างยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ระยะ ๒๐ ปี (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๙) นร ๐๕๐๕/๓๓๐๐๓

๐๖/๐๙/๒๕๕๙
 

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร นร ๐๕๐๕/๓๓๙๓๓

๑๓/๐๙/๒๕๕๙
 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่น ๆ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา และรายการค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ลานจอด เครื่องบินและอื่น ๆ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา นร ๐๕๐๕/๓๕๔๓๒

๒๐/๐๙/๒๕๕๙


 

 

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๘๑๒.๕๑๐๘ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ของกรมทางหลวง นร ๐๕๐๕/๓๕๒๖๒

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

 

 

- แผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) นร ๐๕๐๕/๓๕๒๔๙

๒๐/๐๙/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมาฯ (รวม ๑๗ ช่วง) [การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม. ๔๑+ ๓๐๐.๐๐๐ - กม. ๔๒ + ๔๙๗.๘๕๘ (ช่วง ๘) , ช่วง กม. ๔๒ + ๔๙๗.๘๕๘ - กม. ๔๓ + ๗๗๒.๘๕๘ (ช่วง ๙) , ช่วง กม. ๔๓ + ๗๗๒.๘๕๘ - กม. ๔๕ + ๐๒๒.๘๕๘ (ช่วง ๑๐), ช่วง กม. ๔๕ + ๐๒๒.๘๕๘ - กม. ๔๖ + ๒๗๔.๘๒๘ (ช่วง ๑๑) , ช่วง กม. ๔๖ + ๒๗๔.๘๒๘ - กม. ๔๗ + ๖๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๒) และช่วง กม. ๑๒๘ + ๐๙๕.๐๐๐ - กม. ๑๒๙ + ๗๑๕.๐๐๐ (ช่วง ๒๗)] นร ๐๕๐๕/๓๕๙๘๘

๒๗/๐๙/๒๕๕๙
 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี รวม ๙ ช่วง [การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.๑๓ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๑๗+ ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๕), ช่วง กม.๑๗ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๒๒ + ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๖), ช่วง กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม.๕๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๔), และช่วง กม.๗๗+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๘๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (ช่วง ๒๐)] นร ๐๕๐๕/๓๕๙

๒๗/๐๙/๒๕๕๙ 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช นร ๐๕๐๕/๓๕๙๘๒

๒๗/๐๙/๒๕๕๙

 

 

- แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห้วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๖๕๐๙

๒๗/๐๙/๒๕๕๙
 

 

- แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ นร ๐๕๐๕/๓๘๖๔๘

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่) นร ๐๕๐๕/๓๘๓๙๖

๑๑/๑๐/๒๕๕๙
 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง ๒๖ ช่วง ๓๐ ช่วง ๓๑ และช่วง ๓๒ (รวม ๔ ช่วง) (การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๑๒๖ + ๔๗๕.๐๐๐ - กม. ๑๒๘ + ๐๙๕.๐๐๐ (ช่วง ๒๖), ช่วง กม. ๑๓๒ + ๙๕๕.๐๐๐ - กม. ๑๓๕ + ๑๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๓๐)ช่วง กม.๑๓๕ + ๑๕๐.๐๐๐ - กม. ๑๓๖ + ๙๒๐.๐๐๐ (ช่วง ๓๑) และช่วง กม. ๑๓๖ + ๙๒๐.๐๐๐ - กม. ๑๓๘ + ๖๙๐.๐๐๐ (ช่วง ๓๒)) นร ๐๕๐๕/๓๙๘๗๙

๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

 

- โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๐๓๓๙

๒๕/๑๐/๒๕๕๙
 

- ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ นร ๐๕๐๕/๔๑๒๓๘

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

- ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๑๐๓๕

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

 

- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๐๔๐

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

- ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ นร ๐๕๐๕/๔๒๑๓๖

๐๘/๑๑/๒๕๕๙
 

 

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน นร ๐๕๐๕/๔๒๓๑๑

๐๘/๑๑/๒๕๕๙


 

 

- ขอความเห็นชอบทบทวนโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ นร ๐๕๐๕/๔๓๒๘๓ ๑๕/๑๑/๒๕๕๙

 
- ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นร ๐๕๐๕/๔๔๐๗๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (เพิ่มเติม) นร ๐๕๐๕/๔๔๑๐๘ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ นร ๐๕๐๕/๔๔๐๘๒ ๒๒/๑๑/๒๕๕๙
- การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำประมงไทยก้าวไกลสู่สากล นร ๐๕๐๕/๔๔๘๙๐

๒๙/๑๑/๒๕๕๙
 

- โครงการจัดหารถจักรยานยนต์งานสายตรวจ ขนาด ๒๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน ๑๕,๐๑๕ คัน นร ๐๕๐๕/๔๖๐๖๑ ๐๗/๑๒/๒๕๕๙
- แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๐ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นร ๐๕๐๕/๔๖๖๓๓

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

 

- โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

นร ๐๕๐๕/๔๖๖๖๔

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

 

- ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   นร ๐๕๐๕/๔๖๖๖๒

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ สาย อำเภอหว้านใหญ่ - อำเภอธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม นร ๐๕๐๕/๔๗๒๙๓


 

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ สาย อำเภอแก้งคร้อ - อำเภอชุมแพ ตอนอำเภอแก้งคร้อ - อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นร ๐๕๐๕/๔๘๔๓๐

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

 

 

- ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ    

นร ๐๕๐๘/๔๘๔๖๖

๒๗/๑๒/๒๕๕๙


 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

นร ๐๕๐๘/๔๘๒๑๙

๒๗/๑๒/๒๕๕๙
 

       

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๓/๗๗๔ ๐๕/๐๑/๒๕๕๙
- ขออนุมัติกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราเป็นกรณีเร่งด่วน นร ๐๕๐๕/๑๔๕๙

๑๒/๐๑/๒๕๕๙
 

- สรุปความต้องการใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ นร ๐๕๐๕/๑๕๐๗

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

- ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ นร ๐๕๐๕/๒๓๒๔

๑๙/๐๑/๒๕๕๙
 

 

- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕

๑๙/๐๑/๒๕๕๙
 

- หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด - ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ นร ๐๕๐๕/๓๐๒๕

๒๖/๐๑/๒๕๕๙
 

- การสื่อสารด้วยภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) นร ๐๕๐๕/ว ๒๘

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

- วงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖

๐๒/๐๒/๒๕๕๙
 

- มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) นร ๐๕๐๕/๕๐๐๐

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

- แนวทางการปฏิรูปการจัดทำงบประมาณ นร ๐๕๐๓/ว ๔๓

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

- แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง นร ๐๕๐๕/ว ๕๔

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

- กรอบระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล นร ๐๕๐๓/ว ๕๙ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
- การขยายระยะเวลาการจัดทำรายละเอียดวงเงินและส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๕๗ ๒๓/๐๒/๒๕๕๙
 
- การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่

นร ๐๕๐๕/๗๖๓๕

๐๑/๐๓/๒๕๕๙
 

- แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๗๕๒๐

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๗๑

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

- ประมาณการการก่อหนี้และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๗๕

๐๘/๐๓/๒๕๕๙
                               

- หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๘๖๕๙

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

- การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๘๓๘๕

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

- การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง ความคืบหน้าการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพารา และความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำ นร ๐๕๐๕/๘๒๗๖

๐๘/๐๓/๒๕๕๙
 

 

- แนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๘๓

๑๕/๐๓/๒๕๕๙
 

- การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

นร ๐๕๐๕/ว ๘๐

๑๕/๐๓/๒๕๕๙

- แนวทางการขอรับจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป

นร ๐๕๐๕/ว ๘๖

๒๒/๐๓/๒๕๕๙


 

- การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๙๒

๒๙/๐๓/๒๕๕๙
 
- แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๗๐