การบริหารงานในปัจจุบันของสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดเป็นราชการส่วนกลางมีฐานะเป็นกระทรวง และมีฐานะ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่า "สำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามละประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ สำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือมิได้อยู่ภายในอำนาจ หน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ" การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในปัจจุบันสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยส่วนราชการ ที่มีฐานะเป็นกรมจำนวน ๑๑ ส่วนราชการ ซึ่งในจำนวนนี้มีส่วนราชการจำนวน ๘ ส่วนราชการ ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้อง กับนโยบายทีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หรืออนุมัติและรับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ กับมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบควบคุมราชการประจำ ในสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจ ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในฐานะผู้สอดส่อง ดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง และประจำเขตตรวจราชการ ในส่วนภูมิภาคอีก ๑๒ เขต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี