สีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องสีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ ก็มีที่มาในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมาย ราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวคือ ฝ่ายทหารนิยมใช้สีแดงเป็นเครื่องหมาย โดยถือว่า สีแดงเป็นสีของกษัตริย์ หรือขัตติยะคือนักรบ ส่วนฝ่ายพลเรือนซึ่งทำหน้าที่ในทางปกครองนั้น ถือเอาสีดำเป็นเครื่องหมายของฝ่ายพลเรือน ข้อสังเกตในเรื่องนี้จะเห็นได้จากเสื้อครุยปริญญา ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นั้น ใช้แถบสีดำติดเสื้อครุยปริญญา เมื่อสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสำนักงานของนายกรัฐมนตรี ผู้เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติราชการทั้ง ในเรื่องทาง การทหารและการปกครอง จึงได้กำหนดเอาสีแดงกับสีดำให้เป็นสีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีการแข่งขันกีฬาระหว่างกระทรวง เสื้อนักกีฬาของ สำนักนายกรัฐมนตรีใช้สีแดงกับดำ อนึ่ง เรื่องสีของสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ตามที่ปรากฎอยู่ในกระดาษแบบสมุดบันทึก ของสำนักนายกรัฐมนตรีปัจจุบันใช้สีเขียวใบไม้ ซึ่งสีเขียวใบไม้นี้เริ่มใช้ในสมัยท่านจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และใช้กันสืบต่อมาในกระดาษพิมพ์ของสำนักนายกรัฐมนตรี จนถึงทุกวันนี้ กล่าวกันว่า ที่ท่านจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ใช้สีเขียวใบไม้ก็เพราะตรงกับ สีประจำวันพุธ