ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563


(19/06/63) ประกาศราคากลางการจัดจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/06/63) ประกาศราคากลางการจัดจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/05/63) ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/05/63) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานตรวจพิสูจน์อักษร และตำแหน่งนิติกร

(23/04/63) ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

(23/04/63) ประกาศราคากลางการจัดจ้างสร้างสังวาลนพรัตน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    สำหรับถวายแด่พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

(23/04/63) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

(16/04/63) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13/04/63) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site)

(13/04/63) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site)
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(27/03/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ครั้งที่ 2)

(17/03/63) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/03/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และราคากลาง
    โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site)

(11/03/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

(11/03/63) ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

(02/03/63) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(02/03/63) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(02/03/63) ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site)
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17/02/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
    เพื่อทดแทนระบบเดิม

(17/02/63) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม

(17/02/63) ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดเเทนระบบเดิม
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13/02/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(13/02/63) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(13/02/63) ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(07/02/63) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(03/02/63) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(31/01/63) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(31/01/63) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(31/01/63) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(31/01/63) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site)
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(27/01/63) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/01/63) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(22/01/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(22/01/63) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม

(22/01/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
     เพื่อทดแทนระบบเดิม

(22/01/63) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(22/01/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(22/01/63) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site)

(22/01/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบ
     ศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site)

(22/01/63) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)

(22/01/63) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)

(25/12/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/12/62) ประกาศราคากลางสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/12/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/10/62) ประกาศราคากลางการจัดจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(30/10/62) ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดส่งหนังสือ A5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ FUJI จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังห้องประชุมอาคาร จปร. เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drum FujiXerox รุ่น DocuPrint P365 (จำนวน 10 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองสีขาวขยายข้างใหญ่ จำนวน 2,500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงม่านห้องรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี HP รุ่น Color LaserJet Pro M254dw จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษสำหรับทำจดหมายทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงานชั้น3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้งสำหรับไฟฉุกเฉิน จำนวน 24 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี จำนวน 13 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่จัดเเสดง ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานตรวจพิสูจน์อักษรและตำแหน่งนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติงาน
    ด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP รุ่น Color LaserJet จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 205 อัน และป้ายชื่อไม้ จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP Laser Jet P2055dn จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site DR Site)
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

(13/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่และหลังเดิม)
    และอาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉลากน้ำดื่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษครุฑนูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออาคาร สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และท่อประปาภายในอาคาร สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP Color LaserJet Pro M252n จำนวน 9 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(07/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างสังวาลนพรัตน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับถวายแด่พระพุทธอังคีรส
     วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint C5005d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษมติคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานตรวจพิสูจน์อักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตราสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองฝุ่นละเอียด จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์พริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005d จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่น DVD ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (วาระปกสีชมพู) จำนวน 2,000 ซอง
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP Color Laser Jet จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox จำนวน 32 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์หล่อลื่น ชนิดซิลิโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มผูกเชือกสีน้ำเงิน จำนวน 1,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่น DVD ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (สีชมพู) จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้อง CCTV Hikvion อาคารอนุรักษ์เอกสาร ลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrinter จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล และด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP รุ่น HP M254dw และ HP รุ่น M252n จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
     เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของ สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักเลขาธิการ
     คณะรัฐมนตรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น 11SP1200TN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP Color Laser จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP CE278AC (จำนวน 15 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าน้ำดื่มถัง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมหูฟัง (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP color Laserjet Pro M252n จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี HP รุ่น Color LaserJet pro M252n จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บของ และตู้ซิ้งค์ล้างจาน ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 5 ตึกบัญชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังฝาคู่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกขนาด A5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สียี่ห้อ HP Color รุ่น Pro M254 dw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สียี่ห้อ HP LaserJet Pro M452 dw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองชนิดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องสแกนภาพสี จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ HP color Laserjet Pro M252n จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษแข็งสำหรับรองพระราชสาส์นตราตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ LG จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ (ประจำเดือนธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์รุ่น DocuPrint CP 305d จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดนราธิวาส
    จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
    นอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 16 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (จำนวน 15 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช็ดปาก จำนวน 300 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองบรรจุแผ่น DVD ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (วาระปกสีชมพู จำนวน 1,000 ซอง)
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองบรรจุแผ่นซีดี สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (จำนวน 1,500 ซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่น DVD สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สีครีม (จำนวน 1,500 แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่น DVD ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (สีชมพู) จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
     นอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สียี่ห้อ HP จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (จำนวน 108 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ (จำนวน 60 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

(18/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

(18/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

(18/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

(17/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox P355d รหัส CT201937 (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานโล่ง 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม ทำปกแข็ง เดินทอง รวมเล่มหนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี A3 (Color Laser Printer) Ricoh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ (จำนวน 10 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะเข้าเล่มเอกสารและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากาว Fethocel F4m ขนาด 500 กรัม (จำนวน 30 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสา จำนวน 20 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก Printer ยี่ห้อ HP Laser Jet2055dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่น จำนวน 5 แบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ขนของอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน (จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้บริเวณสนามหญ้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ขนของอาคารอนุรักษ์ฯ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปกเอกสารลับ (ลับที่สุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มสีเขียว สลค. แบบสั้น - แบบยาว (จำนวน 10,000 แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร จปร. เดิม และห้องไฟราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อเนื่อง
     ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED CABINET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่อง FAX ยี่ห้อ Panasonic KX-2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
     ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8 เครื่อง
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี Toner HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษต่อพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P355d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox จำนวน 9 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแยกหมวดหมู่หมายเลขโทรศัพท์ภายในของระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ Interactive Voice Pesponse (IVR)
    ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser รุ่น M252 (จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเปิดใช้บริการชื่อโดเมน soc.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
    ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนและบุคคลที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้ใหญ่บริเวณรอบอาคาร สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลภาพ (Image) ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib Web) ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ต่อเนื่อง
    ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลด้านบริหารงานทั่วไป และด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลด้านอนุรักษ์ซ่อมต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี
    จัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์
    รวมทั้งเพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ 3 Phase/50 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/05/63) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(20/05/63) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(22/01/63) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

(24/12/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(30/10/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563