ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562


(27/09/62) ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องเเท็บเล็ต (M-VARA)

(27/09/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(26/09/62) ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(25/09/62) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ซ่อมต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรีจัดการฐานข้อมูล
    ระบบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(20/09/62) ประกาศราคากลางจ้างโครงการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ

(19/09/62) ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

(19/09/62) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

(19/09/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/09/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/09/62) ประกาศราคากลางสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(17/09/62) ประกาศราคากลางขอเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(17/09/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(17/09/62) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร

(13/09/62) ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

(13/09/62) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(12/09/62) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป

(12/09/62) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(12/09/62) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

(10/09/62) ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และระบบควบคุมพร้อมสื่อวิดีทัศน์-สื่อปฏิสัมพันธ์

(06/09/62) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(04/09/62) ประกาศราคากลางขอเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(30/08/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารอนุรักษ์เอกสารต่อเนื่อง
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/08/62) ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน

(27/08/62) ประกาศราคากลางการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) อาคารอนุรักษ์เอกสารสำคัญของ
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(15/08/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/08/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/07/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/62) ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารพร้อมค่าติดตั้งอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่
    จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศราคากลางสร้างสายสะพาย แพรแถบ ดุมและแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(04/07/62) ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมนิทรรศการทำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย

(11/06/62) ประกาศราคากลางโครงการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตร
    งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

(06/06/62) ประกาศราคากลางการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

(04/06/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างทำชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27/05/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(27/05/62) ประกาศราคากลางโครงการการจัดหาไมโครโฟนประชุมแบบอิสระห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

(22/05/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบข้อมูลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(16/05/62) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
    สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

(16/05/62) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

(14/05/62) ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมค่าติดตั้ง

(14/05/62) ประกาศราคากลางจ้างเปลี่ยนพรมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(04/04/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(29/03/62) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(07/03/62) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(07/03/62) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

(28/02/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/02/62) ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22/02/62) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการใช้เช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง
    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14/02/62) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและ
    ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center)

(12/02/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/02/62) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(01/02/62) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและ
    ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center)

(22/01/62) ประกาศราคากลาง การจัดจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(18/01/62) ประกาศราคากลาง การจัดจ้างสร้างพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมกล่องไม้สัก จำนวน 2 องค์

(11/01/62) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

(11/01/62) ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

(11/01/62) ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(11/01/62) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
    ทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

(11/01/62) ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

(03/01/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นและอุรหภูมิอัตโนมัติ ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอาคารอนุรักษ์เอกสาร
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกัลเครื่งราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงาน ต่อเนื่อง
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเเละระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตราสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชงกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมจั่วหลังคา พื้นกระเบื้องและพื้นปาร์เก้ไม้สัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น - ดูดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวอลล์เปเปอร์และผ้าม่าน ห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ากล้องวีดิโอพร้อมถ่ายวีดิทัศน์สำหรับการประชุมชี้เเจงข้าราชการการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และระบบควบคุมสื่อวีดิทัศน์-สื่อปฏิสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก-รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสูทพิธีการสำหรับพนักงานบริการจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำดื่มแบบขวด ขนาด 350 cc จำนวน 200 เเพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืือพิมพ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ชั้น 3 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองขาวสำหรับใส่ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและสัญญาบัตร
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP 85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา สำหรับรัฐบาลใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ
     จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพพระราชลัญจกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษแบงค์สีส้ม จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้า Module Ac Power Supply) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดโซฟาและเก้าอี้ อาคาร สลค. หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรคำถวายสัตย์ปฏิณาณของคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ Zeber GC420T (203 dpi) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสารและแผ่น CD/DVD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง แบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอภาพแสดงลำดับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ขนาด 24 นิ้ว (จำนวน 8 จอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมภายในอาคาร สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมภายในอาคาร สลค. และสโมสร สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและติดตั้งปรับแต่งค่าการใช้งานผ่านเครือข่ายมหาดไทย (MOI Network) และเครือข่าย Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 98 อัน และแผ่นป้ายพลาสติก จำนวน 2 แผ่นป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มพลาสติก (จำนวน 250 แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ POSTEX G-2000 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Cartridge 418 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Kyocera รุ่น TASKALFA 3500i (จำนวน 2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี HP Printer Laserjet Pro 200 Color M254dw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งป้ายชื่อตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและติดตั้งปรับแต่งค่าการใช้งานผ่านเครือข่ายมหาดไทย (MOI Network)
    และเครือข่าย Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
    อาคารอนุรักษ์เอกสารสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีคัดเลือก

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drum Fuji Xerox รุ่น ญ355d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A40 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่นซีดี ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (วาระปกสีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint CP305d จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดสูทพิธีการสำหรับพนักงานบริการจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint รุ่น CM 305 df จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(03/09/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint รุ่น Phaser7100 จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างคลุมปัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่น DVD ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (สีชมพู) (จำนวน 2,000 แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยประทับพระลัญจกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดพิมพ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา สำหรับรัฐบาลใหม่ ฉบับภาษาไทย
    จำนวน 7,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Pro 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser jet Pro m252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษความเห็นทราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจจับควันความไวสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดวางคีย์บอร์ดสำหรับติดโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบขวด ขนาด 350 cc จำนวน 200 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารพร้อมค่าติดตั้งอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ จำนวน 2 ชุด
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (External Hard Disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องหมายประดับแพรแถบย่อ และกล่องบรรจุแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างคลุมปัก (ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังชั้น 3 อาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างคลุมปัก (ตำแหน่งพระราชาคณะเจ้าคณะรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายชื่อรัฐมนตรีและป้ายชื่อประจำตำแหน่งรัฐมนตรี (จำนวน 37 ป้าย)
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Color Laser jet CM 2320 mfMFP จำนวน 10 กล่อง
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟลชไดรฟ์ ขนาด 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่อง Printer Toner HP M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP รุ่น CE278A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรูปแบบตัวอักษรรัตนโกสินทร์ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    สัญญาบัตรยศทหาร ตำรวจ กองรักษาดินแดน และสัญญาบัตรสมณศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(09/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา สำหรับรัฐบาลใหม่ (ฉบับภาษาไทย)
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังชั้น 3 อาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่อง Acid Free สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี HP รุ่น Color LaserJetPro MFP M477fnw จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint C5005d (จำนวน 5 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องแฟ็กซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Color Laser jet enterprise M553 จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมนิทรรศการทำเนียบนายกรัฐมนตรี โดยวิธีคัดเลือก

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร
    งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d รหัส CT201937 (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laserjet Pro MFP M477fnw และ
    HP Color Laserjet Pro M452dw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Printer Toner HP M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ และเหล็กลิ้นแฟ้ม (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเอกสาร PVC สีขาว สัน 1.5 นิ้ว ขนาด A4 (จำนวน 100 แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ถ่ายเอกสารสีเเละเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพพระราชลัญจกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี HP รุ่น Color Laserjet Pro M252n จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองชนิดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้วัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์กระดาษพระราชโองการกระดาษหน้าสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น HP Color Laserjet Pro MFP M277fnw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่
    และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารและกระดาษปกรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก-รัดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuRrint C5005d (จำนวน 6 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขคัทไรท์ (จำนวน 20 ลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 200 เเพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มปกเเข็งเดินทองหนังสือสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่
    และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เเท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)
    โดยวิธีคัดเลือก

(17/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเขียนแผ่น ซีดี หมายเลขครุภัณฑ์ 7440/010/1607/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายชื่อประจำตำแหน่งรัฐมนตรี จำนวน 46 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาไมโครโฟนประชุมแบบอิสระห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี และบัตรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดพิธีการสำหรับพนักงานบริการจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>

(14/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มคู่มือการทำงานของรัฐมนตรีพร้อมกระดาษคั่นเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 50 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากาว Methocel F4m ขนาด 500 กรัม (จำนวน 10 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉลากน้ำดื่่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษปกแข็งสำหรับทำการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่่ม จำนวน 200 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 800 VA จำนวน 44 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองใส่บัตรสีใสและคลิปติดพลาสติกสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Mouse จำนวน 50 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษสำหรับจัดทำกฎหมายทูลเกล้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียงห้องประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบข้อมูลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ
    ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักทำความสะอาดโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องลงเวลาด้วยลายน้ิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 91 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกผ้าไหมและกล่องผ้าไหมสำหรับบรรจุเล่มรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล
    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 1-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M252n จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคาร สลค. หลังใหม่ จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ห้องรับ - ส่ง สลธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสีและสันรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1.5 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint C5005d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี HP Color Laser Jet CP 3525dn จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่่ม จำนวน 600 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่น DVD ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Pro400 color M451nw จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี HP Color LaserJet Pro m252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปิ้นเตอร์ HP Color Laser รุ่น Pro M252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นวางพร้อมชาร์จไฟของ IPad โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่น DVD สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (สีครีม) จำนวน 1,500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม PRINTER HP OFFICEJET K8600 จำนวน 2 เครื่องหมายเลขครุภัณฑ์ 7440/015/166/52
    และ 7440/015/153/52 HP OFFICEJET K860 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี Fuji Xeror โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP Color Laser รุ่น Pro M252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวอลล์เปเปอร์เพดาน ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สลค. (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลูกกรงเหล็ก ลูกกรงราวบันได และผนังห้อง ชั้น 4 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มพลาสติกสันรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (e-bidding)

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบริการบำรุรักษาลิฟต์ขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่น DVD ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษมติคระรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกเล่มรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 1 - 4
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2562
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปากกาจาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษต่อพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลวดเย็บกระดาษใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษมติคณะรัฐมนตรี (มติหัวแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
    ณ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบเเพค จำนวน 600 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกเงา ชั้น 4 อาคารสำนักเลขาธิการ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP รุ่น CE278A (จำนวน 10 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี Fuji Xerox รุ่น docuprint C5005d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิพต์โดยสาร (ฝั่งห้องประชุมคณะรัฐมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองชนิดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวงกบหน้าต่างชั้น 4 และสันครอบหลังคาอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่ักโซฟาและเก้าอี้ ห้องรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบเเพ็ค จำนวน 650 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกลับ (รปภ.10) และปกลับมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมที่ประกอบอาหารด้านหลังสโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กพ่วงไฟฟ้า จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกดรัมแฟกส์ (Drum Unit) รุ่น KX-FA83 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกสโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อก รุ่น P355d รหัส CT201937 จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Toner HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร (ฝั่งราชกิจจา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟลชไดร์ฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำหญิง อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ติดผนังเก็บเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 2 อาคาร สลค. หลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไปภายในอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงม่านและวอลล์เปเปอร์ ห้องรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สลค. หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวอลล์เปเปอร์ ตึกแดงอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดวางคีย์บอร์ดแบบหนีบโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าซ่อมเครื่องพิมพฺ์Fuji Xerox Docuprint C5005D7440/015/389/61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิก
    แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์รุ่น HP Color Laserjet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี
    อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตีเบอร์และลวดเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายยูพร้อมแม่กุญเเจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PAPER BINDERS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บเอกสาร ชั้น 4 อาคาร สลค. (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างพระราชลัญจกรพระครุฑทองคำประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมกล่องไม้สัก
    จำนวน 2 องค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
    ด้วยเครื่องเเท็บเล็ต (M-VARA) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวนว 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดลำปาง
    จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี
    อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 60 อัน ป้ายพลาสติก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษความเห็นพิจารณา (แถบสีส้มด้านล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2132 (จำนวน 6 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกแฟกส์ Ricoh Aficio FX200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP M252W รหัส CF400A BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro200color M251nw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
(19/09/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(17/09/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(11/09/62) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(03/09/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(30/08/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(27/08/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(19/08/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(04/07/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(06/06/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(05/06/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(27/05/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(14/05/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(08/05/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(10/01/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(09/11/61) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(27/09/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(14/09/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(08/08/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


(12/06/62) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

(12/06/62) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

(12/06/62) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

(12/06/62) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

(12/06/62) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

(12/06/62) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562