ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562


(07/03/62) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(07/03/62) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

(28/02/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/02/62) ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22/02/62) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการใช้เช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง
    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14/02/62) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและ
    ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center)

(12/02/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/02/62) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(01/02/62) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและ
    ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center)

(22/01/62) ประกาศราคากลาง การจัดจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(18/01/62) ประกาศราคากลาง การจัดจ้างสร้างพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมกล่องไม้สัก จำนวน 2 องค์

(11/01/62) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

(11/01/62) ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

(11/01/62) ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(11/01/62) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
    ทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

(11/01/62) ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

(03/01/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบริการบำรุรักษาลิฟต์ขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่น DVD ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษมติคระรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกเล่มรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 1 - 4
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2562
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปากกาจาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษต่อพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลวดเย็บกระดาษใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษมติคณะรัฐมนตรี (มติหัวแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
    ณ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบเเพค จำนวน 600 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกเงา ชั้น 4 อาคารสำนักเลขาธิการ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP รุ่น CE278A (จำนวน 10 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี Fuji Xerox รุ่น docuprint C5005d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิพต์โดยสาร (ฝั่งห้องประชุมคณะรัฐมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองชนิดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวงกบหน้าต่างชั้น 4 และสันครอบหลังคาอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่ักโซฟาและเก้าอี้ ห้องรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบเเพ็ค จำนวน 650 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกลับ (รปภ.10) และปกลับมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมที่ประกอบอาหารด้านหลังสโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางปลั๊กพ่วงไฟฟ้า จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกดรัมแฟกส์ (Drum Unit) รุ่น KX-FA83 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกสโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อก รุ่น P355d รหัส CT201937 จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Toner HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร (ฝั่งราชกิจจา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟลชไดร์ฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำหญิง อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ติดผนังเก็บเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 2 อาคาร สลค. หลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไปภายในอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงม่านและวอลล์เปเปอร์ ห้องรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สลค. หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวอลล์เปเปอร์ ตึกแดงอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดวางคีย์บอร์ดแบบหนีบโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าซ่อมเครื่องพิมพฺ์Fuji Xerox Docuprint C5005D7440/015/389/61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิก
    แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์รุ่น HP Color Laserjet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินสำหรับการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี
    อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตีเบอร์และลวดเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายยูพร้อมแม่กุญเเจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PAPER BINDERS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บเอกสาร ชั้น 4 อาคาร สลค. (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างพระราชลัญจกรพระครุฑทองคำประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมกล่องไม้สัก
    จำนวน 2 องค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
    ด้วยเครื่องเเท็บเล็ต (M-VARA) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวนว 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดลำปาง
    จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี
    อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 60 อัน ป้ายพลาสติก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษความเห็นพิจารณา (แถบสีส้มด้านล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2132 (จำนวน 6 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกแฟกส์ Ricoh Aficio FX200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP M252W รหัส CF400A BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro200color M251nw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
(10/01/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562