ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562


(11/01/62) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

(11/01/62) ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

(11/01/62) ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(11/01/62) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
    ทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

(11/01/62) ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

(03/01/62) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกแฟกส์ Ricoh Aficio FX200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP M252W รหัส CF400A BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro200color M251nw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

(11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
(10/01/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562