ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560


(27/12/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
    ทดแทนระบบเดิม

(27/12/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม

(22/12/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมตู้จัดเก็บแบตเตอรี่

(22/12/2560) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

(21/12/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่

(21/12/2560) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัย

(20/12/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครั้งที่ 2)

(14/12/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(30/11/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(27/11/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(24/11/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(24/11/2560) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา

(16/11/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่
    ทดแทนระบบเดิม

(16/11/2560) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม

(16/11/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล
    (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม

(16/11/2560) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม

(14/11/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(14/11/2560) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(03/11/2560) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสำรองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/11/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

(16/10/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์กระดาษคั่นเอกสาร

(10/10/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป

(02/10/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกฏหมาย

(27/09/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(27/09/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(22/09/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(20/09/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างขนย้ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์

(18/09/2560) ประกาศราคากลางการเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(21/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

(21/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(21/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป

(21/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี

(18/08/2560) ประกาศราคากลางพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(18/08/2560) ประกาศราคากลางโครงการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

(18/08/2560) ประกาศราคากลางการสร้างสายสะพาย ดุม และแพรย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(17/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารอนุรักษ์เอกสาร

(17/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมผนังปูนภายนอก - ภายในอาคาร และครุภัณฑ์ ตึกพิพิธภัณฑ์ฯ

(17/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ด้านบริหารงานทั่วไป และระบบโสตทัศนูปกรณ์

(17/08/2560) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา

(16/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริหารงานทั่วไป

(16/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรีและจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด
    พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    และเครื่องแม่ข่าย ระบบสารบรรณอัตโนมัติ ต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ

(15/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างงานเดินท่อร้อยสายระบบเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังใหม่

(15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(11/08/2560) ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

(10/08/2560) ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(10/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างออกแบบและผลิตรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

(10/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(09/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ

(09/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

(09/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน

(09/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(09/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ อาคารอนุรักษ์เอกสาร

(08/08/2560) ประกาศราคากลางค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ

(08/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

(07/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

(07/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(03/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต

(03/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

(03/08/2560) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต

(03/08/2560) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

(03/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Elib Web

(02/08/2560) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร และฐานข้อมูลงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(02/08/2560) ประกาศราคากลางการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

(02/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

(31/07/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมพื้นไม้และตู้ติดผนัง และระบบระบายอากาศ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(31/07/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(27/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน

(27/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

(26/07/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านลิขิต

(26/07/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

(25/07/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต

(24/07/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

(24/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอาคารอนุรักษ์เอกสาร

(24/07/2560) ประกาศราคากลางบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(21/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย

(20/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

(18/07/2560) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(28/06/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า

(14/06/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างติดตั้งตู้เหล็กรางเลื่อน

(08/06/2560) ประกาศราคากลางพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

(08/06/2560) ประกาศราคากลางระบบพิมพ์เอกสารสำคัญของทางราชการ (ด้านงานอาลักษณ์)

(08/06/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารและพัสดุ จำนวน ๔๐๔ ตัว

(08/06/2560) ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาย้ายตำแหน่ง เดินท่อ ร้อยสาย และงานไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ Split Type อาคาร จปร. เดิม

(07/06/2560) ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ (Video Controller) และเครื่องทำสำเนาแผ่น CD/DVD (Duplicator)

(07/06/2560) ประกาศราคากลางการจ้างสร้างพระราชลัญจกร และพระสุพรรณบัฏ

(05/06/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(31/05/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมพื้นไม้ห้องทำงานและห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(22/05/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีท้าวแขนหุ้มเบาะหนัง

(19/05/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(19/05/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเก่าและหลังใหม่ และซ่อมแซมรางน้ำ

(18/05/2560) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(18/05/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(17/05/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2560

(24/04/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

(19/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

(19/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้อาสนะพระ

(19/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย

(19/04/2560) ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แฟ้มสมุดบัญชี

(12/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
    ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) เพิ่มเติม

(11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(05/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษเคลือบไขและกระดาษสา

(03/04/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน

(03/04/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

(03/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดเก้าอี้อาสนะพระ

(30/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ติดผนังห้องทำงาน ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(24/03/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

(23/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

(21/03/2560) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(17/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและตู้เก็บเอกสารติดผนังห้องผลิตสื่อ ชั้น 3

(17/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(13/03/2560) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา

(08/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(28/02/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้างพระราชลัญจกร พระสุพรรณบัฏ สุพรรณบัฏ และ หิรรัญบัฏ

(28/02/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่
    ราชกิจจานุเบกษา

(28/02/2560) ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา

(27/02/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

(24/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2559

(23/02/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทาน
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

(23/02/2560) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

(22/02/2560) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๐๒ รายการ

(22/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(20/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall

(16/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2560

(14/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(09/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(02/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/01/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่อง
    ราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

(27/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(26/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต์

(26/01/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องและตู้ติดผนังห้องทำงาน ชั้น ๑ และซ่อมผนังตกแห่งห้องรับรอง
    ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(24/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(24/01/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป
    จำนวน ๑ อัตรา

(24/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร

(23/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(18/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(16/01/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต

(06/01/2560) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(05/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(05/01/2560) ประกวดราคาการจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์
    เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์
    เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(27/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงานพร้อมชุดหูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกซิปใสใส่บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มใส่เอกสารสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึก Printer HP Laserjet Pro M 252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณ Cable, Computer, Accessory โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายชื่อไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานและติดตั้งอินเตอร์เน็ตเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    อาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

(06/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(01/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายยางขนาด 3/4 นิ้ว 6 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อปลั๊กไฟ 3 ขา 6 ขา เต้าเสียบ 6 สวิทซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


(20/02/2560) สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewallf

(26/01/2560) สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์


(27/12/2560) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(27/12/2560) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(27/12/2560) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


(27/09/2560) ประกาศแผนจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(27/09/2560) ประกาศแผนจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(27/09/2560) ประกาศแผนจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา