ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559


(30/12/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(28/12/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(28/12/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(27/12/2559) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
    และระบบเครือข่าย

(27/12/2559) ประกาศราคากลางค่าสร้างสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ ฝ่ายหน้า และ ฝ่ายใน

(23/12/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(23/12/2559) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทาน
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

(22/12/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(20/12/2559) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ งบประมาณประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

(02/12/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall

(01/12/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

(29/11/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์กระดาษพระราชโองการ กระดาษหน้าสอง (ต่อ ส.) พิมพ์ซองพระราชโองการ

(25/11/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(25/11/2559) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์

(24/11/2559) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2
    (วันที่ 12 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559)

(21/11/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์

(21/11/2559) ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

(14/11/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(14/11/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(14/11/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

(10/11/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(02/11/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(31/10/2559) ประกาศราคากลางการจ้างเคลื่อนย้ายตู้อุปกรณ์เครือข่าย (ตู้ RACK) และติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย

(27/10/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

(27/10/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

(27/10/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

(21/10/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระฯ

(18/10/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(17/10/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

(04/10/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

(03/10/2559) ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(29/09/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา

(28/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)

(28/09/2559) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    และเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ ต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ

(28/09/2559) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(27/09/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล บริหารงานทั่วไป และระบบโสตทัศนูปกรณ์

(23/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

(22/09/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(21/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

(20/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลยศทหาร ตำรวจ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงสู่ฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร

(20/09/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านลิขิต

(19/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

(16/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทำเบียนฐานันดร และฐานข้อมูลงานอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(16/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี และจัดการฐานข้อมูล
    ระบบงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(16/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป

(16/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

(16/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(15/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ

(15/09/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

(14/09/2559) ประกาศราคากลางจัดจ้างย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า

(14/09/2559) ประกาศราคากลางค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ

(14/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

(14/09/2559) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ

(13/09/2559) ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(12/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

(12/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib Web)

(12/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย

(12/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต

(12/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อกล้องและอุปกรณ์

(12/09/2559) ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

(09/09/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

(09/09/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(09/09/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(09/09/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อโทรทัศน์ ไมโครโฟน และเครื่องปรับแต่งเสียง

(07/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี

(07/09/2559) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

(05/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบไมโครโฟนและระบบเสียง

(02/09/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบภาพ

(26/08/2559) ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด ติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

(26/08/2559) ประกาศราคากลางการจ้างติดตั้งสัญญาณกันขโมยบริเวณพิพิธภัณฑ์อาคารที่ทำการ สลค. (อาคาร จปร. เดิม)

(25/08/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค.สาร

(23/08/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดทำโต๊ะประชุม

(19/08/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรตราตั้งกงสุล สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และพระราชสาส์น งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    (เพิ่มเติม)

(16/08/2559) ประกาศราคากลางจ้างทำระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

(10/08/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้

(05/08/2559) ประกาศราคากลางจ้างย้ายและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และห้องทำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย

(25/07/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(15/07/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/06/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/06/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(27/06/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(23/06/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(15/06/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

(15/06/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad)

(10/06/2559) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(30/05/2559) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(26/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(23/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(17/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(04/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(04/05/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)

(03/05/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(29/04/2559) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(28/04/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(26/04/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(20/04/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร

(12/04/2559) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(12/04/2559) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ
    และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(11/04/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(31/03/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(25/03/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(16/03/2559) ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(07/03/2559) ประกาศราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall

(04/03/2559) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)

(03/03/2559) ประกาศราคากลางจ้างจัดทำระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Auto Matic Transfer Switch) และระบบการส่งไฟฟ้า 3 Phase
    พร้อมระบบป้องกัน Over load โดยวิธีตกลงราคา

(29/02/2559) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(26/02/2559) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(25/02/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall

(17/02/2559) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

(12/02/2559) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

(12/02/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(09/02/2559) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในครัวสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี

(09/02/2559) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)

(03/02/2559) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ

(03/02/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(25/01/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(25/01/2559) ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

(21/01/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(19/01/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(13/01/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป

(11/01/2559) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(11/01/2559) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

(07/01/2559) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(07/01/2559) ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
    รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(07/01/2559) ประกาศราคากลางกค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(07/01/2559) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559

(04/01/2559) ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือ สลค. สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2558


(25/07/2559) สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(25/02/2559) สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

(12/01/2559) สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)
(27/07/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2559

(30/05/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2559

(01/05/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 - 15 เมษายน 2559

(23/06/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559

(19/02/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559 - 15 กุมภาพันธ์ 2559

(25/01/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 - 16 มกราคม 2559

(19/01/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558