ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558


(28/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(24/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(16/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมห้องทำงานอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

(14/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)

(14/12/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(14/12/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(09/12/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(04/12/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

(04/12/2558) ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
    รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(04/12/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในห้องเตรียมอาหารสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี

(04/12/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุกเบกษา

(01/12/2558) ประกาศราคากลางการการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบงานอินเทอร์เน็ต

(01/12/2558) สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต

(23/11/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559

(20/11/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559

(19/11/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(19/11/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(10/11/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(09/11/2558) ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
    รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(09/11/2558) ประกาศราคากลางโครงการการจัดหาระบบสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(05/11/2558) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(05/11/2558) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(03/11/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/10/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(28/10/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงาน

(28/10/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(22/10/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(16/10/2558) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร

(16/10/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

(15/10/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในครัวสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี

(14/10/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกและบริหารงานทั่วไป

(08/10/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
    ใหม่ทดแทนระบบเดิม ร่างประกวดราคาจ้างจัดการะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(08/10/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(08/10/2558) สรุปผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามประเด็นประชาพิจารณ์ (ระหว่างวันที่ 10 - 15 กันยายน 2558)

(30/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

(30/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

(30/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านงานช่างไฟฟ้า และด้านบันทึกข้อมูลและบริหารทั่วไป

(30/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

(29/09/2558) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ

(29/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

(29/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(29/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนของเดิม

(29/09/2558) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(29/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

(28/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิม

(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงาน และตู้เก็บเอกสาร

(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าใช้สถานที่ อาคารรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า

(25/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของสำนักเลขาธิการ
    คณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(23/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์

(23/09/2558) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(21/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โรงงาน และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(18/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ

(18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี และจัดการฐานข้อมูลระบบงาน
    ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

(18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริหารงานทั่วไป

(18/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่

(17/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย

(16/09/2558) ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

(16/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(16/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(14/09/2558) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ

(14/09/2558) ประกาศราคากลางการสร้างเหรียญราชการชายแดน

(14/09/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(10/09/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
    ใหม่ทดแทนระบบเดิม ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
    ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(10/09/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(08/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(04/09/2558)ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(02/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร

(02/09/2558) ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(31/08/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

(20/08/2558) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุ
    และเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

(19/08/2558) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)

(18/08/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร

(14/08/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสาร
    สำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    (e - bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

(14/08/2558) ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

(14/08/2558) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(13/08/2558) ประกาศราคากลางโครงการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(29/07/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและ
    เอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

(29/07/2558) ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์

(23/07/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักขาว พิมพ์ตัวเลขไทย ๑-๓๐ สีดา

(21/07/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

(30/06/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโยโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(30/06/2558) ประกาศประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(24/06/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา
    ความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(18/06/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา
    ความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(18/06/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(18/06/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร

(27/05/2558) ประกาศราคากลางการบันทึกภาพวีดีทัศน์และติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด

(14/05/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3

(07/05/2558) ประกาศราคากลางจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

(07/05/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

(07/05/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อรถจักรยานยนต์

(01/05/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3

(29/04/2558) ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
    ระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(29/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(29/04/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

(22/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(22/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(17/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(08/04/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(08/04/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

(03/04/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

(01/04/2558) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
    ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

(09/03/2558) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดประมูลให้เข่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    บริเวณตู้คอนเทนเนอร์และลานไม้บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)

(06/03/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และร่างเอกสารประกวดราคา
    เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

(06/03/2558) ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ คัน ระยะเวลา ๕ ปี

(06/03/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจานุเบกษา

(25/02/2558) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่

(20/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(16/02/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งาน
    บนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสาร
    และรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

(16/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(12/02/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่
    ทดแทนระบบเดิม และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(12/02/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม

(12/02/2558) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริการทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)

(12/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(11/02/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๕๗

(09/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(05/02/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่และร่างเอกสาร
    ประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่

(04/02/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(03/02/2558) ประกาศราคากลางการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

(30/01/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อลดเอกสาร
    และรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

(30/01/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
    ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

(30/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(27/01/2558) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบริการทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)

(27/01/2558) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงบริการทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
    โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)

(23/01/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

(23/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(23/01/2558) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

(19/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

(14/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(08/01/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา(16/10/2558) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(09/08/2558) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(25/12/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2558

(24/07/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 - 15 กรกฎาคม 2558

(23/06/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 - 15 มิถุนายน 2558

(21/04/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 - 15 เมษายน 2558

(13/03/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 - 15 มีนาคม 2558