ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557


(30/12/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค.สาร

(26/12/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอัตโนมัติ

(24/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(22/12/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(17/12/2557) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

(17/12/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

(17/12/2557) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่

(17/12/2557) ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่

(17/12/2557) ประกาศราคากลางจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

(17/12/2557) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(17/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(16/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(15/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(11/12/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร

(08/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(04/12/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(18/11/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(11/11/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(06/11/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(06/11/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(05/11/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบบริหารจัดการช่องทางการรับ-ส่งข้อมูล (bandwidth) บนอินเทอร์เน็ต

(27/10/2557) ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุไม่ใช้แล้ว

(20/10/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

(16/10/2557) ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติทดแทนของเดิม

(15/10/2557) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(29/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

(25/09/2557) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB Web

(25/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

(24/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป

(24/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี
    และจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(24/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

(24/09/2557) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริการ Co-location Server และบริการ CAT EtherNet

(23/09/2557) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณ CAT MPLS โครงการจัดการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
    แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)

(23/09/2557) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบงานอินทราเน็ตและระบบสารสนเทศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(22/09/2557) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(19/09/2557) ประกาศราคากลางค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(19/09/2557) ประกาศราคากลางการจัดประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง

(19/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(18/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)

(17/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (MIS)

(16/09/2557) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

(15/09/2557) ประกาศราคากลางค่าโปรแกรมสำหรับติดตั้งคอมพิวเตอร์ (Software) ชนิดหน่วยประมวลผลความเร็วสูง (MacBook Pro)

(15/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(12/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ

(12/09/2557) ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง

(10/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างจัดพิมพ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

(10/09/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย

(09/09/2557) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บสินค้า

(28/08/2557) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(28/08/2557) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยฉบับภาษาอังกฤษ

(26/08/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(25/08/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(20/08/2557) ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมภายในอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    (อาคารพิพิธภัณฑสถานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย หอวิวัฒนาการคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา)

(19/08/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์ สลค.สาร

(15/08/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๖

(14/08/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบพกพา ชนิดหน่วยประมวลผลความเร็วสูง MacBook Pro)

(13/08/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(29/07/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(28/07/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

(24/07/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(16/07/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษและสตรี

(10/07/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(04/07/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(26/06/2557) ประกาศจำหน่ายกระดาษและวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว

(26/06/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

(17/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(13/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(10/06/2557) ประกาศราคากลางค่าใช้สถานที่ อาคารรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า

(06/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(05/06/2557) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

(05/06/2557) ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์

(03/06/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

(03/06/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/05/2557) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมา

(30/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(23/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(23/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(22/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(19/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(19/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(14/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(01/05/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/04/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(30/04/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(28/04/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร

(25/04/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(22/04/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(11/04/2557) ประกาศราคากลางการบันทึกภาพวีดีทัศน์และติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด

(08/04/2557) ประกาศราคากลางการจ้างดำเนินการจัดอบรมตามโครงการต้นแบบเพิ่มทักษะการทำงาน และการร่วมแก้ไขปัญหาเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
    ของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

(01/04/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

(01/04/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

(31/03/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

(26/03/2557) ประกาศราคากลางการจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(26/03/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(25/03/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(25/03/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(25/03/2557) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่

(10/03/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(25/02/2557) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด

(24/02/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(24/02/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(24/02/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(18/02/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สอง รัฐบาล
    นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

(17/02/2557) ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์)

(07/02/2557) ประกาศราคากลางโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2555

(04/02/2557) ประกาศราคากลางค่าจ้างปรับปรุงเพิ่มเติมระบบและอุปกรณ์สำหรับระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต
    (M-VARA)

(30/01/2557) ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต (Proxy) โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(21/01/2557) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

(20/01/2557) ประกาศประกวดราคากลางโครงการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(17/01/2557) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(17/01/2557) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งานบนระบบและอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

(15/01/2557) ประกาศราคากลางการจัดซื้อสารดับเพลิง FM-200 พร้อมอุปกรณ์

(13/01/2557) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพนักงานโครงการจัดการฐานข้อมูลระบบห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    และโครงการอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี (ต่อเนื่อง)

(13/01/2557) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริการทั่วไป

(13/01/2557) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป

(06/01/2557) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


(18/11/2557) สอบราคาจ้างทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)

(15/10/2557) สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
(25/11/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

(28/10/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557

(17/09/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

(22/08/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

(17/07/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557