รายงานผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี
กรณีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

   

 

   

 

 

[ กลับหน้าแรก ]  [ ไปเว็บสภาที่ปรึกษาฯ ]  
ลำดับ ชื่อเรื่อง จำนวนหน้า เผยแพร่เมื่อ
 

                  ความเห็นสภาที่ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ปี  ๒๕๕๗                 

ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ๑๑ ๐๖/๐๕/๒๕๕๗
๒. แนวทางการรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ความผันผวนของค่าเงินบาทซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคการผลิต ๒๕/๐๔/๒๕๕๗
๓. แนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Destination) ๓๑/๐๓/๒๕๕๗
๔. การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ๓๑/๐๓/๒๕๕๗
 

                  ความเห็นสภาที่ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ปี  ๒๕๕๖                    

๑. ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย - กัมพูชา ๑๓ ๒๓/๑๒/๒๕๕๖
๒. การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ๒๒/๑๐/๒๕๕๖
. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗/๑๐/๒๕๕๖
๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน ๔๑ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานบริการและการส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ๑๑ ๑๐/๑๐/๒๕๕๖
๖. นโยบายการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ ๐๔/๑๐/๒๕๕๖
๗. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ ๓๐/๐๙/๒๕๕๖
๘. การกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๑๖ ๓๐/๐๙/๒๕๕๖
๙. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน/ท้องถิ่น ๒๓/๐๙/๒๕๕๖
๑๐. วิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด ๑๔ ๑๒/๐๙/๒๕๕๖
๑๑. การปฏิรูปครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ๐๙/๐๙/๒๕๕๖
๑๒. การจัดระบบประกันสังคมถ้วนหน้า ๒๖/๐๘/๒๕๕๖
๑๓. ตะกั่วในสีทาอาคาร ภัยที่ป้องกันได้ ๒๓/๐๘/๒๕๕๖
๑๔. บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมและประเทศชาติ ๐๑/๐๘/๒๕๕๖
๑๕. นโยบายแอลกอฮอล์ เพื่ออนาคตเยาวชนไทย ๓๐/๐๗/๒๕๕๖
๑๖. มาตรการเชิงรุก - เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๖/๐๗/๒๕๕๖
๑๗. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๑๗ ๑๒/๐๗/๒๕๕๖
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. .... ๑๑/๐๗/๒๕๕๖
๑๙. การปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๑๓ ๐๘/๐๗/๒๕๕๖
๒๐. แนวทางการแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อม : การทำแท้งไม่ปลอดภัย ๑๑ ๐๔/๐๗/๒๕๕๖
๒๑. ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๓ ๐๑/๐๗/๒๕๕๖
๒๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๑ ๒๘/๐๖/๒๕๕๖
๒๓. แนวทางการบรรเทาผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๑๐ ๒๐/๐๖/๒๕๕๖
๒๔. บทบาทขององค์การประชาสังคมในการพัฒนา ๓๑/๐๕/๒๕๕๖
๒๕. มาตรการเร่งด่วนในการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อเกิดวิกฤติภัย ๓๐/๐๕/๒๕๕๖
๒๖. แนวทางบรรเทาแก้ไขผลกระทบของคำสั่ง กสทช. ต่อการดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง ๐๓/๐๕/๒๕๕๖
๒๗. ความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ๒๖/๐๔/๒๕๕๖
๒๘. การจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปที่จะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยา ๐๙/๐๔/๒๕๕๖
๒๙. การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ๐๕/๐๔/๒๕๕๖
๓๐. แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ๐๔/๐๔/๒๕๕๖
๓๑. แนวทางการแก้ไขปัญหากรณี FATF ขึ้นบัญชีดำประเทศไทย ๒๘/๐๓/๒๕๕๖
๓๒. ผังเมืองในหัวเมืองภูมิภาค กรณีหาดใหญ่ ๒๒/๐๓/๒๕๕๖
๓๓. แนวทางการรับมือเศรษฐกิจไทยจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ๑๔ ๑๔/๐๓/๒๕๕๖
๓๔. การพัฒนานันทนาการของประเทศไทย ๑๘/๐๒/๒๕๕๖
๓๕. ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อความยั่งยืน ๐๕/๐๒๒๕๕๖
๓๖. การเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติด้านบริการรักษาพยาบาล ๐๑/๐๒/๒๕๕๖
๓๗. การใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ๑๐ ๓๑/๐๑/๒๕๕๖
๓๘. การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่เพื่อสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างมีคุณค่า คุณประโยชน์ และคุณธรรม ๑๔ ๒๓/๐๑/๒๕๕๖
๓๙. การบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของรัฐ ๑๒ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖
๔๐. บทบาทของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการพัฒนาเยาวชน ๑๑ ๑๘/๐๑/๒๕๕๖
๔๑. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ๑๑ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๔๒. การบริหารจัดการระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติสึนามิ ๑๕/๐๑/๒๕๕๖
๔๓. การพัฒนาระบบขนส่งทางราง ๑๖ ๑๔/๐๑/๒๕๕๖
๔๔. การพัฒนาฐานข้อมูลสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางยาเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาและความมั่นคงทางยา ๐๓/๐๑/๒๕๕๖
 

                   ความเห็นสภาที่ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ปี  ๕๕๕                     

๑. พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศไทย ๒๘/๑๒/๒๕๕๕
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพื่อสู่ประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๙/๑๒/๒๕๕๕        
๓. การสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : กรณีศึกษาการพิจารณาความเหมาะสมในการเรียกเก็บค่าบริการร่วม ๓๐ บาท ณ จุดบริการด้านสุขภาพในระบบหลักประกัน ๑๗/๑๒/๒๕๕๕
๔. วาระเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ๑๓/๑๒/๒๕๕๕
๕. การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ๑๔ ๐๘/๑๑/๒๕๕๕
๖. บทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๙/๑๐/๒๕๕๕
๗. การจัดการปัญหาสารบีพีเอในขวดนมและภาชนะบรรจุอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ๑๒/๑๐/๒๕๕๕
๘. แนวทางการบรรเทาอุทกภัยในปี ๒๕๕๕ ในระยะเร่งด่วน ๒๐ ๒๔/๐๙/๒๕๕๕
๙. การบริหารจัดการระบบสัญญาณเตือนจากอัคคีภัยและไฟป่า ๑๐ ๒๔/๐๙/๒๕๕๕
๑๐. ผังเมืองกรุงเทพฯ : เมืองน่าอยู่ ๒๔ ๐๗/๐๙/๒๕๕๕
๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ๐๕/๐๙/๒๕๕๕
๑๒. การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๗ ๐๖/๐๘/๒๕๕๕
๑๓. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ๒๗/๐๗/๒๕๕๕
๑๔. การทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศาสนาประจำชาติไทย ๐๒/๐๗/๒๕๕๕
๑๕. การพัฒนากีฬามวลชนของประเทศไทย ๑๑/๐๖/๒๕๕๕
๑๖. การจัดการอันตรายจากแร่ใยหินไครโซไทล์เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ๑๗/๐๕/๒๕๕๕
๑๗. หนึ่งชุมชนหนึ่งพลังงานทดแทน ๑๗/๐๕/๒๕๕๕
๑๘. การสร้างโอกาสการมีงานทำของผู้สูงอายุ ๑๔ ๐๒/๐๕/๒๕๕๕
๑๙. การบริหารจัดการดาวเทียมไทย ๐๒/๐๕/๒๕๕๕
๒๐. การบริหารจัดการปัญหาลุ่มน้ำภาคกลางแบบบูรณาการ ๑๓ ๒๗/๐๔/๒๕๕๕
๒๑. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย ดินถล่ม หินถล่ม กรณีศึกษาภาคใต้ ๑๐ ๒๗/๐๔/๒๕๕๕
๒๒. สังคมเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง ๒๗/๐๔/๒๕๕๕
๒๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาหลังภัยพิบัติอุทกภัย ๑๔ ๒๖/๐๔/๒๕๕๕
๒๔. กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด ๐๒/๐๔/๒๕๕๕
๒๕. การมุ่งเน้นอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ๒๘/๐๓/๒๕๕๕
๒๖. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์การทำสวนยาง (Cess) ต่อขีดความสามารถการค้ายางพาราของประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ๒๖/๐๓/๒๕๕๕
๒๗. การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของประเทศไทย ๑๓/๐๓/๒๕๕๕
๒๘. การศึกษาการสูญค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตการเกษตร : กรณีกรีดยางไม่ได้ขนาด ๑๓/๐๓/๒๕๕๕
๒๙. การฟื้นฟูการพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๑๖/๐๒/๒๕๕๕
๓๐. เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติดินถล่ม ๑๓/๐๒/๒๕๕๕
๓๑. ผลกระทบจากการปรับเงินสงเคราะห์การทำสวนยาง (Cess) ๑๙/๐๑/๒๕๕๕
๓๒. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานพื้นฐานในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร โดยใช้ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ๑๓/๐๑/๒๕๕๕
๓๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก กรณีศึกษาในจังหวัดระยอง ๑๐ ๑๑/๐๑/๒๕๕๕
 

                   ความเห็นสภาที่ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ปี  ๒๕๕๔                     

๑. ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย - ลาว ๐๑/๑๒/๒๕๕๔
๒. การกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ๑๐ ๒๕/๑๑/๒๕๕๔
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย ๑๗/๑๐/๒๕๕๔
๔. แนวทางความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศญี่ปุ่นกรณี : วิกฤตภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและ       สึนามิ ๒๑/๐๖/๒๕๕๔
๕. กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง ต่อการท่องเที่ยวของไทย ด้วยแผนการป้องกันโรคระบาดอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ๐๓/๐๖/๒๕๕๔
๖. แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ๒๓ ๑๘/๐๕/๒๕๕๔
๗. แนวทางการแก้ไขวิกฤตยางพาราอย่างครบวงจร ๐๔/๐๕/๒๕๕๔
๘. การคมนาคมขนส่งภายในศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) ๑๐ ๐๗/๐๓/๒๕๕๔
๙. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ๐๑/๐๓/๒๕๕๔
๑๐. บทบาทของวัฒนธรรมในการสร้างความปรองดองแห่งชาติและการปฏิรูปประเทศไทย ๐๑/๐๓/๒๕๕๔
๑๑. ความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐/๐๒/๒๕๕๔
๑๒. การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมศาสนาและคุณธรรมแห่งชาติ ๐๗/๐๒/๒๕๕๔
๑๓. แนวทางสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจไทย ๓๑/๐๑/๒๕๕๔
๑๔. มาตรการลดผลกระทบจากวิกฤตค่าเงินบาท ๒๕/๐๑/๒๕๕๔
 

ความเห็นสภาที่ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ปี  ๒๕๕๓

๑. ความปลอดภัยของอาคารสถานบริการประเภทสถานบันเทิง บทเรียนจากกรณีซานติก้าผับ ๓๐/๑๒/๒๕๕๓
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๒๒/๑๒/๒๕๕๓
๓. พระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤติของชาติ ๑๕/๑๒/๒๕๕๓
๔. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม     พ.ศ. .... ๐๒/๑๒/๒๕๕๓
๕. แนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภาวะวิกฤตของประเทศไทย ๑๗/๑๑/๒๕๕๓
๖. การสร้างความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๖/๑๑/๒๕๕๓
๗. แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ๓๑/๐๘/๒๕๕๓
๘. การดำเนินการให้มีการออมอย่างทั่วถึง เพื่อการดำรงชีพยามชราในประเทศไทย ๐๒/๐๘/๒๕๕๓
๙. การบริหารจัดการปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ๒๐/๐๗/๒๕๕๓
๑๐. แนวทางการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ ๓) ๑๓ ๐๖/๐๗/๒๕๕๓
๑๑. โฉนดชุมชน ๐๙/๐๓/๒๕๕๓
๑๒. การจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๐๑/๐๒/๒๕๕๓
๑๓. การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยา ๑๒ ๒๖/๐๑/๒๕๕๓
๑๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอย่างยั่งยืน ๑๑ ๒๒/๐๑/๒๕๕๓
 

ความเห็นสภาที่ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๒

๑. แนวทางการแก้ไขปัญหาการเวนคืนที่ดินของภาครัฐในกรณีชุมชนดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร ๒๘/๑๒/๒๕๕๒
. การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้านตะวันตกของประเทศ ๑๔ ๑๕/๑๒/๒๕๕๒
๓. การพัฒนาพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างยั่งยืนและสมดุล ๓๐/๑๑/๒๕๕๒
๔. นโยบายและมาตรการรับมือผลกระทบจากวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลก ๓๓ ๑๓/๑๑/๒๕๕๒
๕. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ ๑๐/๑๑/๒๕๕๒
๖. การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคการค้าเสรี ๐๕/๑๑/๒๕๕๒
๗. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาแผนปัจจุบันและสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ๑๓ ๐๕/๑๑/๒๕๕๒
๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ๐๒/๑๑/๒๕๕๒
๙. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก ๑๐ ๓๐/๑๐/๒๕๕๒
๑๐. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ๑๔ ๓๐/๑๐/๒๕๕๒
๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ๒๖/๑๐/๒๕๕๒
๑๒. แนวทางการจัดการน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ ๑๑ ๑๙/๑๐/๒๕๕๒
๑๓. การส่งเสริมองค์ความรู้ของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ๑๙/๑๐/๒๕๕๒
๑๔. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ธรรมะเพื่อพัฒนาคนทางจิตควบคู่กับการศึกษาทางโลก ๑๖/๑๐/๒๕๕๒
๑๕. การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ๑๓ ๑๖/๑๐/๒๕๕๒
๑๖. การมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๒/๑๐/๒๕๕๒
๑๗. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาอันเกิดจากภาวะโลกร้อน ๑๐ ๐๙/๑๐/๒๕๕๒
๑๘. ยุทธศาสตร์เตรียมตัวประเทศไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า ๐๖/๑๐/๒๕๕๒
๑๙. การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ ๑๓ ๐๕/๑๐/๒๕๕๒
๒๐. ข้าวธัญญาหารแห่งชาติ ๑๑ ๐๕/๑๐/๒๕๕๒
๒๑. นโยบายการแก้ไขวิกฤตช้างไทย ๐๕/๑๐/๒๕๕๒
๒๒. การพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย ๑๓ ๐๕/๑๐/๒๕๕๒
๒๓. โครงการ โขง-ชี-มูล และการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๐๒/๑๐/๒๕๕๒
๒๔. การพัฒนานโยบายป่าไม้ให้เป็นนโยบายสาธารณะและการแก้ไขปัญหาการรุกป่า ๑๕ ๐๒/๑๐/๒๕๕๒
๒๕. ปัญหาเขาพระวิหารกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ๑๘ ๐๑/๑๐/๒๕๕๒
๒๖. การสร้างความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ กรณีสินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้บัตรเครดิต ๒๙/๐๙/๒๕๕๒
๒๗. แนวทางการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) ๑๖ ๘/๐๙/๒๕๕๒
๒๘. แนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ๒๑/๐๙/๒๕๕๒
๒๙. แนวทางการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Medical Hub) ๑๐ ๒๑/๐๙/๒๕๕๒
๓๐. การจัดทำผังเมืองของประเทศไทยในเชิงธรรมาภิบาล ๑๘/๐๙/๒๕๕๒
๓๑. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดของสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ๑๐/๐๙/๒๕๕๒
๓๒. แนวทางการกระจายรายได้บนฐานสิทธิและทรัพยากรธรรมชาติ ๑๐/๐๙/๒๕๕๒
๓๓. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ๑๗ ๐๗/๐๙/๒๕๕๒
๓๔. การบริหารจัดการปัญหาราคาผลไม้อย่างยั่งยืน ๐๗/๐๙/๒๕๕๒
๓๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำท่าจีน โดยมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๐ ๐๑/๐๙/๒๕๕๒
๓๖. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ๑๓ ๓๑/๐๘/๒๕๕๒
๓๗. การพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้สูงอายุในเชิงรุกเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ ๑๓/๐๘/๒๕๕๒
๓๘. สิทธิ หน้าที่กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ ๐๔/๐๘/๒๕๕๒
๓๙. การรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต ๑๑ ๐๔/๐๘/๒๕๕๒
๔๐. กระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชน กรณีหน่วยงานของรัฐกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๑๔๓ ๐๓/๐๘/๒๕๕๒
๔๑. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ๐๓/๐๘/๒๕๕๒
๔๒. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรอย่างเป็นระบบในภาคอุตสาหกรรม ๑๑ ๒๒/๐๗/๒๕๕๒
๔๓. แนวทางการพัฒนาและคุ้มครองระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ๑๗/๐๗/๒๕๕๒
๔๔. แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการและสนับสนุนการเป็นเจ้าของธุรกิจไทย ๑๕ ๑๓/๐๗/๒๕๕๒
๔๕. การบริหารจัดการลุ่มน้ำยม : กรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ๑๓ ๐๙/๐๗/๒๕๕๒
๔๖. การคุ้มครองสิทธิบุคคลที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ๐๓/๐๗/๒๕๕๒
๔๗.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

๒๙ ๐๑/๐๗/๒๕๕๒
๔๘. แนวทางการจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ๑๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๒
๔๙. นโยบายการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในสังคมไทย ๒๔/๐๖/๒๕๕๒
๕๐. การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ๒๔/๐๖/๒๕๕๒
๕๑. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ๒๕ ๒๓/๐๖/๒๕๕๒
๕๒. การพัฒนาท่าเรือสองฝั่งทะเลในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราและท่าเรือสงขลาแห่งที่ ๒ ๑๐ ๒๒/๐๖/๒๕๕๒
๕๓. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ๑๑/๐๖/๒๕๕๒
๕๔. ทิศทางระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ๑๒ ๑๑/๐๖/๒๕๕๒
๕๕. การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ๑๓ ๑๙/๐๕/๒๕๕๒
๕๖. การกระจายรายได้ด้วยการสร้างสังคมสวัสดิการ ๑๓/๐๕/๒๕๕๒
๕๗. นโยบายส่งเสริมศาสนาในการพัฒนาสังคม ๑๙ ๑๓/๐๕/๒๕๕๒
๕๘. แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ : กรณีศึกษากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ๑๒/๐๕/๒๕๕๒
๕๙. แนวทางการบริหารจัดการระบบบริการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ๐๔/๐๕/๒๕๕๒
๖๐. การขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๗/๐๔/๒๕๕๒
๖๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ๒๗/๐๔/๒๕๕๒
๖๒. แนวทางการใช้ประโยชน์จากภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ๒๕/๐๔/๒๕๕๒
๖๓. การจัดการขยะของประเทศไทย ๒๕/๐๓/๒๕๕๒
๖๔. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากสื่อโทรทัศน์ ๖/๐๓/๒๕๕๒
๖๕. การจัดตั้งกองทุนความมั่นคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund : SWF) ๑๑/๐๓/๒๕๕๒
๖๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด กรณีศึกษาลุ่มน้ำปราจีนบุรี ๒๐/๐๒/๒๕๕๒
๖๗. การแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ ๑๒/๐๒/๒๕๕๒
๖๘. การคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ๐๖/๐๑/๒๕๕๒
 

ความเห็นสภาที่ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๑

๑. การจัดระบบการให้บริการและคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ ๓/๑๒/๒๕๕๑
๒. นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ๓๔ ๐๙/๐๙/๒๕๕๑
๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพด้านบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ๑๒ ๒๔/๐๗/๒๕๕๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัว ๒๑/๐๗/๒๕๕๑
๕. การจัดการสวนป่าของรัฐอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ๑๖/๐๗/๒๕๕๑
๖. แนวทางแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๑
๗. การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ๒๖/๐๖/๒๕๕๑
๘. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ๑๑ ๑๑/๐๔/๒๕๕๑
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ ๑๗ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑
๑๐. การแก้ไขผลกระทบจากโครงสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ ๐๑/๐๒/๒๕๕๑
๑๑. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศ ๑๗/๐๑/๒๕๕๑
๑๒. การจัดตั้งองค์การอิสระผู้บริโภค ๑๗/๐๑/๒๕๕๑
๑๓. การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม : วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๐๔/๐๑/๒๕๕๑
 

                                                                                                                             ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗