สลค.สาร   ฉบับพิเศษ

                                                                                                                              พฤษภาคม ๒๕๔๖

พระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

         นายวิษณุ  เครืองาม
 รอง
ายกรัฐมนตรี

 
 

                                   
 

          ก่อนครองราชสมบัติ 
          การเสด็จขึ้นครองราชย์ 
        พระราชกรณียกิจสำคัญระหว่างทรงครองราชย์ 
          ทรงรักษาเศรษฐกิจของประเทศ 
          ทรงรักษาพระศาสนา 
        

  ราชการที่ทรงทำในสมัยราชกาลที่ ๒
  การถวายพระนามบุรพกษัติรย์
  พระมหากษัตริย์ผู้"ทรงรักษา"
  ทรงรักษาความมั่นคงของชาติ
 ทรงรักษาราชสมบัติ
  สรุป

 

บรรยายพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓