ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่ได้มาจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
 ให้บริการ/การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำหรับท่านที่ต้องการส่งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะรัฐบาล
 สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาล
 
www.1111.go.th