ชื่อเรื่อง     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

      

๑. สาระสำคัญ

กำหนดกรอบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง กำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้มีการ
จัดทำข้อตกลงคุณธรรม และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
-  หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้

   เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐