ชื่อเรื่อง     พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

      

๑. สาระสำคัญ

ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะครบระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในวันทึ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้ยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๖.๓ (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ ๗ (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๙ (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ ๑๐ (รวมภาษีท้องถิ่น) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

- ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ
- กรมสรรพากร

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้


วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐