ชื่อเรื่อง     พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      

๑. สาระสำคัญ

เป็นการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยสรุปได้ ดังนี้
- รายจ่ายประจำกำหนดไว้เป็นจำนวน ๒,๑๕๓,๑๓๓.๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๔.๒
- รายจ่ายลงทุนกำหนดไว้เป็นจำนวน ๖๕๙,๙๒๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๘
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ได้จัดสรรไว้เป็นจำนวน ๘๖,๙๒๔.๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้
- งบกลางกำหนดไว้เป็นจำนวน ๗๖,๔๐๒.๗ ล้านบาท
- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐกำหนดไว้เป็นจำนวน ๑,๐๒๑,๕๐๖.๓ ล้านบาท
- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน
(Function) กำหนดไว้เป็นจำนวน ๕๘๕,๔๘๓ ล้านบาท จำแนกเป็นแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
(Agenda) กำหนดไว้เป็นจำนวน ๕๘๒,๓๔๕ ล้านบาท
- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่
(Area) กำหนดไว้เป็นจำนวน ๓๗๓,๔๔๔.๑ ล้านบาท
- กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกำหนดไว้เป็นจำนวน ๒๖๐,๘๑๘.๙ ล้านบาท

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
 

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้


วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐