ชื่อเรื่อง     ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

      

๑. สาระสำคัญ

- กำหนดให้การยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับ
หรือการกักขังแทนค่าปรับถ้ามิได้ทำภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับ
คำพิพากษาถึงที่สุด จะยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน หรือกักขังไม่ได้
- กำหนดให้ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายรับอันตรายสาหัส
ให้มีโทษปรับด้วย (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙๗ และมาตรา ๒๙๘)
- ปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวการณ์ในปัจจุบัน

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

   ประชาชนโดยทั่วไป

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้

   ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐