ชื่อเรื่อง     พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

      

๑. สาระสำคัญ

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนสำหรับบุคคลธรรมดา และต้องไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

- ผู้มีเงินได้ที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- กรมสรรพากร

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้


วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐