ชื่อเรื่อง     พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

      

๑. สาระสำคัญ

๑. การปฏิรูปประเทศ ต้องดำเนินการโดย
    ๑.๑
ให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๗ ของร่างรัฐธรรมนูญ
    ๑.๒ กำหนดด้านที่ต้องจัดให้มีการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข (ด้านตามมาตรา ๒๕๘ ของร่างรัฐธรรมนูญ) รวมทั้งต้องจัดให้มีการปฏิรูปในด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
    ๑.๓ ต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒. กำหนดขั้นตอน
การจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ดังนี้
    ๒.๑ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบแล้วเสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

    ๒.๒ ที่ประชุมร่วมเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
    ๒.๓ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

    ๒.๔ รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใช้บังคับต่อไป
๓. การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

    ๓.๑ เมื่อแผนการปฏิรูปประเทศใช้บังคับแล้ว ก็มีสภาพบังคับให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ 
   ๓.๒ หากมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใด เพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเหตุอื่นใด ก็สามารถแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นได้ โดยให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านนั้นดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

๔. กำหนดกลไกการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๕. กำหนดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
โดยกำหนดให้ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น และในขั้นตอนการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลต้องเผยแพร่รายงานให้ประชาชนทราบ และจัดให้มีวิธีการที่ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้โดยรวดเร็ว
๖. บทเฉพาะกาล
ได้กำหนดบทเฉพาะรองรับการดำเนินการในวาระเริ่มแรก
เพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกำหนดให้นำรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้จัดทำขึ้นก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้วย และให้ถือว่าการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศมีความต่อเนื่อง

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

๑. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน มีหน้าที่จัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
๒. หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๓. คณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้


ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐