ชื่อเรื่อง     ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

      

๑. สาระสำคัญ

- ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และเกิดความสะดวกในการใช้ทั้งแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน
  - กำหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
หรือผู้อื่นที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่เสียภาษี
ตามมูลค่าหรือตามปริมาณของสินค้าหรือบริการหรือทั้งตามมูลค่าและตาม
ปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้น ตามอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต
  - กำหนดระยะเวลา วิธีการ และสถานที่ในการยื่นแบบรายการภาษีและ
การชำระภาษีในกรณีต่าง ๆ
  - กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับ
ผลิตสุราไว้ในครอบครอง การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรการขายสุรา
การเพาะปลูกต้นยาสูบ การซื้อใบยาแห้งจากผู้บ่มใบยาการผลิตยาสูบ การนำเข้า
มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งใบยายาอัด หรือยาสูบ การขายครอบ
ครองยาสูบ การผลิตไพ่ การนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร และการขายไพ่

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

- ประชาชนโดยทั่วไป

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้

   ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐