ปี ๒๕๖๒                

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

     
 

๒. โครงการสำคัญ

- (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  นร ๐๕๐๕/๒๑๔๕๗ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
- การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๔ โครงการ จากวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๙

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

- การขออนุมัติงบประมาณสำหรับสมทบในกองทุน ACMECS ระยะ ๕ ปี ภายในกรอบวงเงิน ๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ   

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๑

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
 

๔. การแต่งตั้ง

     
 

๕. รายงาน

- ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ ๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   นร ๐๕๐๕/๒๑๑๗๙ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
 

๖. อื่น ๆ

- การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)  นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๐ ๑๘/๐๖/๒๕๖๒
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒