ปี ๒๕๖๒                

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

     
 

๒. โครงการสำคัญ

- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๖ ๑๓/๐๘/๒๕๖๒
 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗ ๑๓/๐๘/๒๕๖๒
 

๔. การแต่งตั้ง

     
 

๕. รายงาน

- รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘ ๑๓/๐๘/๒๕๖๒
 

๖. อื่น ๆ

     
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒