ปี ๒๕๖๐                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ
 

- ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นร ๐๕๐๕/๒๔๓๗๖

 

 

 

 

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

 
๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ - การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ)  นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๙
- แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๑
 
๓. การแต่งตั้ง
 

๔. รายงาน

- รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) นร ๐๕๐๕/๒๔๑๑๑
- ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๒๔๓๕๗
 
๕. อื่น ๆ - ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐