ปี ๒๕๖๑                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน "โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑" นร ๐๕๐๕/๒๐๑๒๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

 
๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ
 
๓. การแต่งตั้ง
 

๔. รายงาน

- ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ" ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นร ๐๕๐๓/๑๙๘๓๘

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

 
๕. อื่น ๆ - ผลการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum) นร ๐๕๐๕/๑๙๘๖๐

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑