ปี ๒๕๖๑                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

     
 

๒. โครงการสำคัญ

- การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป     นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๔ ๑๓/๑๒/๒๕๖๑
- การขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย     นร ๐๕๐๕/๔๑๗๕๖ ๑๘/๑๒/๑๕๖๑
 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

     
 

๔. การแต่งตั้ง

     
 

๕. รายงาน

 

- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นร ๐๕๐๕/๔๐๗๔๕ ๑๓/๑๒/๒๕๖๑
- ายงานความคืบหน้าการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

นร ๐๕๐๕/๔๐๔๙๙

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)    

นร ๐๕๐๗/๔๐๙๖๖

 ๑๘/๑๒/๒๕๖๑

 

๖. อื่น ๆ

- การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย    

นร ๐๕๐๕/๔๑๖๑๐

๑๘/๑๒/๒๕๖๑
- การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๕๓

๑๘/๑๒/๒๕๖๑
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑