ปี ๒๕๖๑                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

     
 

๒. โครงการสำคัญ

- การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร นร ๐๕๐๗/๓๕๓๓๒ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๕

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

๔. การแต่งตั้ง

     
 

๕. รายงาน

 

- การส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และการใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ : ผลการดำเนินงานกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย นร ๐๕๐๕/๓๔๑๗๑ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๔๙๙๓

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๕๐๙๘

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการปฏิรูปประเทศ    

นร ๐๕๐๕/๓๔๙๙๑

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 

๖. อื่น ๆ

     
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑