ปี ๒๕๖๒                

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

     
 

๒. โครงการสำคัญ

     
 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

- มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน     นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๘ ๐๖/๑๑/๒๕๖๒
 

๔. การแต่งตั้ง

     
 

๕. รายงาน

- สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF ปี 2019 - 2020  นร ๐๕๐๕/๓๖๒๓๗ ๐๖/๑๑/๒๕๖๒
 

๖. อื่น ๆ

     
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒