ปี ๒๕๖๐                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

นร ๐๕๐๕/๙๗๙๒

 

 

 

 

 

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

 

-การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว    

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๗๐

 
๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ -  การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ    

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘

- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ ๑๓๙

- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan    

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๗

 
๓. การแต่งตั้ง
 

๔. รายงาน

- ผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐    

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๑๒

 
๕. อื่น ๆ - ขออนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน    

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๙๕

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐