ปี ๒๕๖๐                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ
 

- ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) นร ๐๕๐๕/๓๗๔๒๘

 

 

 

 

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

- โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นร ๐๕๐๕/๓๗๑๔๙
 
๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ - มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒
- แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ นร ๐๕๐๕/๓๗๓๕๓
 
๓. การแต่งตั้ง
 

๔. รายงาน

- รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๗๓๓๓
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๕๓๔
 
๕. อื่น ๆ     
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐