ปี ๒๕๖๑                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

     
 

๒. โครงการสำคัญ

- ขออนุมัติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ (โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง) นร ๐๕๐๕/๓๔๓๑๐ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

     
 

๔. การแต่งตั้ง

     
 

๕. รายงาน

 

-  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒     นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๑ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
- ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒     นร ๐๕๐๕/๓๔๓๐๘ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒    นร ๐๕๐๕/๓๔๔๒๐ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
 

๖. อื่น ๆ

     
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑