ปี ๒๕๖๐                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

 

 

- การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑ นร ๐๕๐๕/๑๖๘๑๐

 

 

 

 

 

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

- ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๖๕
- การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ นร ๐๕๐๕/๑๖๘๒๔
 
๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ - ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๒
 
๓. การแต่งตั้ง
 

๔. รายงาน

- รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ นร ๐๕๐๕/๑๖๖๘๓
 
๕. อื่น ๆ - การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย นร ๐๕๐๕/๑๖๘๓๔
- การเข้าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ของ OECD ในฐานะ Associate Country ภายใต้ Inclusive Framework

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๘๙

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐