ปี ๒๕๖๑                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

- ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) นร ๐๕๐๕/๒๘๑๘๕

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 
๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ      
 
๓. การแต่งตั้ง - การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)] นร ๐๕๐๘/๒๗๙๔๙

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 
๔. รายงาน - ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ ๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นร ๐๕๐๕/๒๗๘๙๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 
๕. อื่น ๆ - การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) นร ๐๕๐๕/๒๘๑๒๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑