ปี ๒๕๖๑                 

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ
 

- ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล นร ๐๕๐๕/๑๔๑๘๙

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

 
๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ - ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๗

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

 
๓. การแต่งตั้ง
 

๔. รายงาน

 

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional Country Review : Thailand's MDCR) นร ๐๕๐๕/๑๓๙๗๘

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นร ๐๕๐๗/๑๔๓๐๓

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

- ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดิน กรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รัยบผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ นร ๐๕๐๕/๔๒๙๒

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

 
๕. อื่น ๆ
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑