ปี ๒๕๖๒                

ประเภทเรื่อง ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

     
 

๒. โครงการสำคัญ

- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย     นร ๐๕๐๕/๙๕๒๘ ๑๒/๐๓/๒๕๖๒
 

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

     
 

๔. การแต่งตั้ง

     
 

๕. รายงาน

 

- ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562     นร๐๕๐๕/ว ๑๐๖ ๑๒/๐๓/๒๕๖๒
 

๖. อื่น ๆ

     
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒