การกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

 
 

การกำกับดูแลองค์กรมหาชน

 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 

การจัดทำแผนนิติบัญญัติ

 
 

การตรวจร่างกฎหมาย

 
 

การบริหารจัดการงบประมาณ

 
 

การบริหารราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 
 

การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 
 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

 
 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ