Minister of Interior.

คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖๑

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

   ตำแหน่ง รายนาม
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี นาย สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  
รองนายกรัฐมนตรี นาย วิษณุ  เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  
 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
*ปฏิบัติราชการแทน นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล
*(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐)

นาย สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นาย อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นาย วิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นาย ดอน  ปรมัตถ์วินัย
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นาย วีระศักดิ์  ฟูตระกูล
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นาย วีระศักดิ์  โควสุรัตน์
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นาย กฤษฎา  บุญราช
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นาย ลักษณ์  วจนานวัช
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นาย วิวัฒน์  ศัลยกำธร
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นาย อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นาย ไพรินทร์  ชูโชติถาวร
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์

 

 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รักษาราชการแทน*
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ล)๔๗๒๙)
*  

นาย พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นาย ศิริ  จิระพงษ์พันธ์
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาราชการแทน
*

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ล)๔๗๒๙)
* 

นางสาว ชุติมา  บุณยประภัศร
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นาย สุธี  มากบุญ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นาย วีระ  โรจน์พจนรัตน์
  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นาย ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์
   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ อุดม  คชินทร
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นาย ปิยะสกล  สกลสัตยาทร
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
*รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ล)๔๗๒๙)
*

นาย สมชาย  หาญหิรัญ

                                                                                                                           ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562