ชื่อ

พลเอก ชวลิต   ยงใจยุทธ

 Gen. Chavalit Yongchaiyudh

ตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

Deputy Prime Ministers and Minister of Defence

วันเข้ารับตำแหน่ง 17 กุมภาพันธ์ 2544
พรรค ความหวังใหม่

วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 พฤษภาคม 2475
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพสมรส : สมรส : คุณหญิงพันธุ์เครือ  ยงใจยุทธ
การศึกษา :
 • พ.ศ. 2496   ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
 • พ.ศ. 2506   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2507   เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา (หลักสูตรเสนาธิการกิจ)
 • พ.ศ. 2530   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเปเปอร์ไดน์สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2530   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
 • พ.ศ. 2531   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. 2532   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                       ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์กฎหมาย สหรัฐอเมริกา
                       ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประวัติการทำงาน :
 •    นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

 •    กองบัญชาการทหารสูงสุด

 •    เจ้ากรมยุทธการทหารบก

 •    ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก

 •    รองเสนาธิการทหารบก

 •    เสนาธิการทหารบก

 •    ผู้บัญชาการทหารบก

 •    ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 •    พ.ศ. 2535 ส.ส. จังหวัดนนทบุรี

 •    พ.ศ. 2538,39 ส.ส. จังหวัดนครพนม

 •    พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 •    พ.ศ. 2536 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 •    พ.ศ. 2537,38 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 •    พ.ศ. 2539 นายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งสำคัญ
ทางการเมือง :
 • 30 มีนาคม 2533       รองนายกรัฐมนตรี
 • 30 มีนาคม 2533       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 15 พฤษภาคม 2535   ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • 29 กันยายน 2535      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • 23 กันยายน 2535      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 14 กรกฎาคม 2537    รองนายกรัฐมนตรี
 • 18 กรกฎาคม 2538    รองนายกรัฐมนตรี
 • 18 กรกฎาคม 2538    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลาโหม
 • 25 พฤศจิกายน 2539  นายกรัฐมนตรี
 • 29 พฤศจิกายน 2539   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 10 เมษายน 2540        ประธานคณะผู้บริหารความหวังใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2540   ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • 2 กันยายน 2541          ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • 12 พฤษภาคม 2542     ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • 17 พฤษภาคม 2542    ประธานคณะผู้บริหารพรรคความหวังใหม่
 • 19 พฤษภาคม 2543    ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
                                     พรรคความหวังใหม่
 • 23 มีนาคม 2527      สมาชิกวุฒิสภา
 • 22 เมษายน 2530     สมาชิกวุฒิสภา
 • 22 มีนาคม 2535      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี
 • 13 กันยายน 2535     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี
 • 2 กรกฎาคม 2538     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม
 • 17 พฤศจิกายน 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม
 • 17 กุมภาพันธ์ 2544   รองนายกรัฐมนตรี
 • 17 กุมภาพันธ์ 2544   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
 • พ.ศ. 2496    เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)
 • พ.ศ. 2504    เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
 • พ.ศ. 2505    จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 • พ.ศ. 2507    จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • พ.ศ. 2509    เหรียญจักรมาลา
 • พ.ศ. 2509    ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • พ.ศ. 2510    เหรียญราชการชายแดน (ร.ช.ด.)
 • พ.ศ. 2511    เหรียญชัยสมรภูมิ (ร.ช.ส.)
 • พ.ศ. 2511    เครื่องหมายเหล่าระเบิดสำหรับประดับแพรพรรณ
                       เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียตนาม)
 • พ.ศ. 2513    ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2513    เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 (ภ.ป.ร.)
 • พ.ศ. 2513    เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 (ร.ส.ช.)
 • พ.ศ. 2517    ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2519    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2523    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2525    ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
 • พ.ศ. 2525    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2526    มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2527    ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
 • พ.ศ. 2527    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2529    เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช.ชั้นที่ 1)
 • พ.ศ. 2530    ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
 • พ.ศ. 2533    รามาธิบดี ชั้นที่ 2 มหาโยธิน (ม.ร.)
 • พ.ศ. 2533    เหรียญรามกีรติ ลูกเสือสุดดีชั้นพิเศษ
 • พ.ศ. 2539    ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54