คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

       

1.1

คำถาม     กำหนดให้หน่วยงานส่งเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีถึง
                 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายในวันที่เท่าใด
       
 

คำตอบ     ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 90 วัน/ภายในวันที่ 6 กันยายน

       

1.2 

คำถาม     เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนรีตรวจพบว่าเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานมีข้อผิดพลาด
                 และแจ้งให้หน่วยงานไปแก้ไข หน่วยงานควรดำเนินการอย่างไร
       
  คำตอบ     เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งให้ไปแก้ไขเอกสาร ฯ  ขอให้รีบไปดำเนินการโดยเร็ว
       

1.3

คำถาม     การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพายควรดำเนินการอย่างไร
       
  คำตอบ     ให้แยกเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพาย เป็นกรณีปกติ และกรณีเกษียณอายุ
       

1.4

คำถาม     กรณีผู้ขอรับพระราชทานเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานควรดำเนินการอย่างไร
       
 

คำตอบ     ให้แจ้ง ชื่อตัว-ชื่อสกุลเดิม ไว้ในช่องหมายเหตุของบัญชีคุณสมบัติเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
                 ทะเบียนฐานันดร

       

1.5

คำถาม     กรณีพบว่า ผู้ขอรับพระราชทานถูกกล่าวหาว่า
                (1) กระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว
                (2) กระทำผิดทางอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา
                ในศาล หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานควรดำเนินการอย่างไร
       
  คำตอบ     ให้แจ้งให้ สลค. ทราบทันที (ตามข้อ 20 ของระเบียบฯ)
       

1.6

คำถาม     กรณีพบว่า ผู้ขอรับพระราชทานถูกลงโทษทางวินัยโดยเฉพาะในกรณีการกระทำผิดวินัย       
                  อย่างร้ายแรงหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานควรดำเนินการอย่างไร
       
 

คำตอบ     ให้แจ้ง สลค. ทราบทันที เพื่อขอถอนชื่อออกจากบัญชีผู้ขอรับพระราชทานหรือขอพระราชทาน

                 พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

       

1.7

คำถาม     กรณีมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งซึ่งมีผลให้ผู้ขอพระราชทานขาดคุณสมบัติในการเสนอ
                 ขอพระราชทาน หน่วยงานผู้ขอพระราชทานควรดำเนินการอย่างไร
       
 

คำตอบ     ให้แจ้งการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง และขอถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ขอ
                 พระราชทานทันที

       

1.8

คำถาม     ข้าราชการที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้หรือไม่ 
       
 

คำตอบ     หากหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าการลาศึกษาต่อดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ราชการก็สามารถเสนอ
                 ขอพระราชทานได้

       

1.9

คำถาม     ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ เมื่อครบเกณฑ์ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา                   จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้หรือไม่
       
 

คำตอบ     หากหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าการลาติดตามคู่สมรสดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ   
                
ประเทศก็สามารถเสนอขอพระราชทานได้

       

1.10

คำถาม     ข้าราชการพลเรือนที่ต้องออกจากราชการเพื่อข้ารับราชการทหาร (ทหารเกณฑ์) เมื่อกลับเข้ารับราชการ
             ในส่วนราชการเดิมแล้ว จะนำระยะเวลาขณะรับราชการทหารมานับรวมให้ครบ5 ปี ตามเกณฑ์
             ระยะเวลาในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเกณฑ์ระยะเวลาในการเลื่อน
             ชั้นตราได้หรือไม่

       
 

คำตอบ     โดยที่ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ข้าราชการที่จะขอพระราชทาน
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี  ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่
           สามารถนำระยะเวลาขณะรับราชการทหารมานับรวมได้

       

1.11

คำถาม     กรณีเสนอผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นแต่ผลการประเมินเสร็จสิ้นภายหลังที่ข้าราชการ
                  ผู้นั้นเกษียณอายุราชการแล้ว จะนำมาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีเกษียณ
                  อายุราชการได้หรือไม่
       
  คำตอบ     ไม่ได้เนื่องจากไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการอยู่ในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
       
2.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

       

2.1

คำถาม     การกระทำความดีความชอบให้แก่หลายหน่วยงานควรให้หน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอ
                  พระราชทานให้
       
 

คำตอบ     ให้หน่วยที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับบริจาคมากที่สุดเป็นผู้เสนอขอพระราชทาน (มาตรา 23 วรรคสอง
          ของพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2538)

       

2.2

คำถาม     การพิจารณารับรองผลงานความดีความชอบให้แก่ผู้มีผลงานความดีความชอบหรือการบริจาคทรัพย์สิน  
                 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติอย่างไร
       
 

คำตอบ     ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอขอพระราชทาน ฯ และระเบียบ นร. ว่าด้วย
          แบบหนังสือรับรอง ฯ

       

2.3

คำถาม     สามารถนำผลงานหรือรายการบริจาคทรัพย์สินที่เคยใช้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
                 จนได้รับพระราชทานแล้ว มาใช้เสนอขอพระราชทานอีกได้หรือไม่
       
  คำตอบ     ไม่ได้
       

2.4

คำถาม     กรณีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคที่ดินต้องมีหนังสือประเมินราคาที่ดิน
                   ประกอบการเสนอขอพระราชทานด้วยหรือไม่
       
 

คำตอบ     ต้องมีหนังสือประเมินมูลค่าที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองมูลค่าของที่ดินโดยระบุราคา
          ที่ดินทั้งแปลงที่บริจาคและเป็นราคา ณ วันที่จดทะเบียนโอน (ตามมาตรา 14(5) และมาตรา 20
          (1)) ประกอบการเสนอขอพระราชทานด้วย

       

2.5

คำถาม     การพิจารณาประเมินราคาทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ที่ดินหรือเงินตราจะต้องปฏิบัติอย่างไร
       
  คำตอบ     ให้ประเมินราคาทรัพย์สินตามราคาตลาดของทรัพย์สินนั้นในขณะที่บริจาค (มาตรา 20 (3))
       

2.6

คำถาม     การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สินให้วัดหรือสถานประกอบศาสนากิจ
                 
ต้องปฏิบัติอย่างไร
       
  คำตอบ     ต้องตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่าได้รับบริจาคจริง และส่งสำเนารายรับ-รายจ่าย พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่
                  แสดงว่าได้นำเงินบริจาคนั้นไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์อย่างไรให้สำเนาบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว
                  เฉพาะหน้าที่แสดงการรับ-ใช้จ่ายเงินบริจาคดังกล่าวโดยให้เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรวัดลงนาม
                 รับรองและประทับตราวัดประกอบการเสนอขอพระราชทาน
       

2.7

คำถาม     การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสามารถ
                 ขอพระราชทานให้แก่ชาวต่างประเทศได้หรือไม่
       
 

คำตอบ     ไม่ได้  ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหมวด 4 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานฯ  และบัญชีที่ 2
      ท้ายพระราชกฤษฎีกา ฯ

       

2.8

คำถาม     การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้มีผลงานการกระทำความดีความชอบในลักษณะที่เป็น
                  หมู่คณะ เช่น คณะกรรมการ คณะทำงาน หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานควรปฏิบัติอย่างไร
       
 

คำตอบ     ต้องสรุปแยกผลงานเฉพาะบุคคล (ในส่วนของผู้ขอพระราชทาน) โดยชัดแจ้งว่าได้ปฏิบัติงาน อย่างไรและ
     เกิดผลอย่างไร (มาตรา 10 (1))

       

2.9

คำถาม     กรณีบริจาคร่วมกันหลายคน ผู้ร่วมบริจาคจะยินยอมยกยอดเงินบริจาคคนหนึ่งคนใดไปใช้ประกอบ
                  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้หรือไม่
       
 

คำตอบ     ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานฯ มาตรา 14 (3) บัญญัติให้การบริจาคทรัพย์สินที่มี
                ผู้ร่วมบริจาคหลายคน ให้แสดงรายละเอียดว่าแต่ละคนได้บริจาคเป็นมูลค่าเท่าใดในกรณีที่มิได้แสดง
                รายละเอียดดังกล่าวให้ถือว่าแต่ละคนได้บริจาคเป็นมูลค่าเท่าๆ กัน  ดังนั้นบุคคลใดๆ จะไม่สามารถ
                ใช้ยอดเงินบริจาคในส่วนของบุคคลอื่นไปใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทาน ฯ ได้  ทั้งนี้ อาจ
                พิจารณาอนุโลมเฉพาะกรณีที่สามีและภรรยาบริจาคร่วมกันและทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ โดยมีหนังสือ
                ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่สามารถนำ
                ยอดเงินหรือมูลค่า ทรัพย์สินที่บริจาคในส่วนของฝ่ายที่เสียชีวิตมารวมเพื่อประกอบการเสนอ
                ขอพระราชทาน ฯ ได้

       

 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๓

 กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร. 0 2280 9000 ต่อ 423 - 424