สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คำสงวนลิขสิทธิ์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างๆ และบริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ ทั้งนี้ไม่ว่าขณะใดก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการให้ทราบแต่อย่างใด


Free Hit Counter
สถิติ : เริ่ม 01/10/2549
Level AAA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0