การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่

ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐)

ผังการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๘/๒๕๖๑)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗/๒๕๖๑)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๓/๒๕๖๐)

ผังการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๗/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๙/๒๕๖๑)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘/๒๕๖๑)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๔/๒๕๖๐)
ผังการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๕/๒๕๖๑)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๙/๒๕๖๑)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘/๒๕๖๑)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๔/๒๕๖๐)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๒/๒๕๖๑)
                                                                                                                   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒