การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่

การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๙/๒๕๕๘)

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๑/๒๕๕๙)

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี  
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๗/๒๕๖๐)

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘/๒๕๖๐)
การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘/๒๕๖๐)
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๒/๒๕๕๙)
                                                                                                                  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐