การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่

ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๑/๒๕๖๒)

ผังการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๖/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๕/๒๕๖๒)

ผังการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๙/๒๕๖๓)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙/๒๕๖๓)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๖๓)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๒/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๖/๒๕๖๒)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๙/๒๕๖๓)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒)

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๗/๒๕๖๒)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๒/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๒/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๗/๒๕๖๒)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๘/๒๕๖๒)
                                                                                                                   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓