ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรีคณะที่ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
คณะรัฐมนตรี
พ้นจากตำแหน่ง
วันแถลงนโยบาย
ชื่อ-สกุล คนที่/สมัยที่
คณะที่ 1 พระยามโนปกรณนิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
1/1 28 มิถุนายน 2475 10 ธันวาคม 2475 ไม่มีการแถลง แต่มีหลัก 6 ประการ
28 มิถุนายน 2475
คณะที่ 2 พระยามโนปกรณนิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
1/2 10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476 20 ธันวาคม 2475
คณะที่ 3 พระยามโนปกรณนิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
1/3 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476 ไม่มีการแถลง
คณะที่ 4 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
2/1 24 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 26 มิถุนายน 2476
คณะที่ 5 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
2/2 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 25 ธันวาคม 2476
คณะที่ 6 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
2/3 22 กันยายน 2477 9 สิงหาคม 2480 24 กันยายน 2477
คณะที่ 7 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
2/4 10 สิงหาคม 2480 10  ธันวาคม 2480 11 สิงหาคม 2480
คณะที่ 8 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
2/5 21 ธันวาคม 2480 16 ธันวาคม 2481 23 ธันวาคม 2480
คณะที่ 9 พันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
3/1 20 ธันวาคม 2481 7 มีนาคม 2485 26 ธันวาคม 2481
คณะที่ 10 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
3/2 7 มีนาคม 2485 1 สิงหาคม 2487 16 มีนาคม 2485
คณะที่ 11 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 4/1 2 สิงหาคม 2487 31 สิงหาคม 2488 3 สิงหาคม 2487
คณะที่ 12 นายทวี บุณยเกตุ 5 1 กันยายน 2488 17 กันยายน 2488 1 กันยายน 2488
คณะที่ 13 หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช 6/1 19 กันยายน 2488 31 มกราคม 2489 19 กันยายน 2488
คณะที่ 14 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 4/2 2 กุมภาพันธ์ 2489 24 มีนาคม 2489 7 กุมภาพันธ์ 2489
คณะที่ 15 นายปรีดี พนมยงค์ 7/1 24 มีนาคม 2489 11 มิถุนายน 2489 25 มีนาคม 2489
คณะที่ 16 นายปรีดี พนมยงค์ 7/2 11 มิถุนายน 2489 23 สิงหาคม 2489 13 มิถุนายน 2489
คณะที่ 17 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
8/1 24 สิงหาคม 2489 30 พฤษภาคม 2490 26 สิงหาคม 2489
คณะที่ 18 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
8/2 31 พฤษภาคม 2490 8 พฤศจิกายน 2490 5 มิถุนายน 2490
คณะที่ 19 นายควง อภัยวงศ์ 4/3 11 พฤศจิกายน 2490 21 กุมภาพันธ์ 2491 27 พฤศจิกายน 2490
คณะที่ 20 นายควง อภัยวงศ์ 4/4 25 กุมภาพันธ์ 2491 8 เมษายน 2491 1 มีนาคม 2491
คณะที่ 21 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
3/3 15 เมษายน 2491 25 มิถุนายน 2492 21 เมษายน 2491
คณะที่ 22 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
3/4 28 มิถุนายน 2492 29 พฤศจิกายน 2494 6 กรกฎาคม 2492
คณะที่ 23 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
3/5 29 พฤศจิกายน 2494 6 ธันวาคม 2494 ไม่มีการแถลง
คณะที่ 24 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
3/6 8 ธันวาคม 2494 24 มีนาคม 2495 11 ธันวาคม 2494
คณะที่ 25 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
3/7 28 มีนาคม 2495 21 มีนาคม 2500 3 เมษายน 2495
คณะที่ 26 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
3/8 31 มีนาคม 2500 16 กันยายน 2500 1 เมษายน 2500
คณะที่ 27 นายพจน์ สารสิน 9 23 กันยายน 2500 26 ธันวาคม 2500 24 กันยายน 2500
คณะที่ 28 พลโท ถนอม กิตติขจร 10/1 1 มกราคม 2501 20 ตุลาคม 2501 9 มกราคม 2501
คณะที่ 29 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 11 10 กุมภาพันธ์ 2502 8 ธันวาคม 2506 12 กุมภาพันธ์ 2502
คณะที่ 30 พลเอก ถนอม กิตติขจร 10/2 11 ธันวาคม 2506 7 มีนาคม 2512 19 ธันวาคม 2506
คณะที่ 31 จอมพล ถนอม กิตติขจร 10/3 11 มีนาคม 2512 17 พฤศจิกายน 2514 25 มีนาคม 2512
ยึดอำนาจ คณะปฏิวัติ
(จอมพล ถนอม กิตติขจร)
- 18 พฤศจิกายน 2514 17 ธันวาคม 2515 -
คณะที่ 32 จอมพล ถนอม กิตติขจร 10/4 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516 22 ธันวาคม 2515
คณะที่ 33 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 12/1 16 ตุลาคม 2516 22 พฤษภาคม 2517 25 ตุลาคม 2516
คณะที่ 34 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 12/2 30 พฤษภาคม 2517 15 กุมภาพันธ์ 2518 7 มิถุนายน 2517
คณะที่ 35 หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช 6/2 21 กุมภาพันธ์ 2518 14 มีนาคม 2518 6 มีนาคม 2518
คณะที่ 36 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 13 17 มีนาคม 2518 20 เมษายน 2519 19 มีนาคม 2518
คณะที่ 37 หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช 6/3 21 เมษายน 2519 25 กันยายน 2519 30 เมษายน 2519
คณะที่ 38 หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช 6/4 5 ตุลาคม 2519 22 ตุลาคม 2519 ไม่มีการแถลง
คณะที่ 39 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 14 22 ตุลาคม 2519 20 ตุลาคม 2520 29 ตุลาคม 2519
ยึดอำนาจ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
(พลเรือเอก สงัด ชลออยู่)
- 20 ตุลาคม 2520 10 พฤศจิกายน 2520 -
คณะที่ 40 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 15/1 12 พฤศจิกายน 2520 12 พฤษภาคม 2522 1 ธันวาคม 2520
คณะที่ 41 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 15/2 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523 7 มิถุนายน 2522
คณะที่ 42 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 16/1 12  มีนาคม 2523 30 เมษายน 2526 28 มีนาคม 2523
คณะที่ 43 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 16/2 7  พฤษภาคม 2526 5 สิงหาคม 2529 20 พฤษภาคม 2526
คณะที่ 44 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 16/3 11 สิงหาคม 2529 4 สิงหาคม 2531 27 สิงหาคม 2529
คณะที่ 45 พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 17/1 9 สิงหาคม 2531 9 ธันวาคม 2533 25 สิงหาคม 2531
คณะที่ 46 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 17/2 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534 9 มกราคม 2534
ยึดอำนาจ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
(พลเอก สุนทร คงสมพงษ์)
- 24 กุมภาพันธ์ 2534 1 มีนาคม 2534 -
คณะที่ 47 นายอานันท์ ปันยารชุน 18/1 6 มีนาคม 2534 7 เมษายน 2535 4 เมษายน 2534
คณะที่ 48 พลเอก สุจินดา คราประยูร 19 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535 6 พฤษภาคม 2535
คณะที่ 49 นายอานันท์ ปันยารชุน 18/2 14 มิถุนายน 2535 23 กันยายน 2535 22 มิถุนายน 2535
คณะที่ 50 นายชวน หลีกภัย 20/1 29 กันยายน 2535 13 กรกฎาคม 2538 21 ตุลาคม 2535
คณะที่ 51 นายบรรหาร ศิลปอาชา 21 18 กรกฎาคม 2538 25 พฤศจิกายน 2539 26 กรกฎาคม 2538
คณะที่ 52 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 22 29 พฤศจิกายน 2539 9 พฤศจิกายน 2540 11 ธันวาคม 2539
คณะที่ 53 นายชวน หลีกภัย 20/2 14 พฤศจิกายน 2540 17 กุมภาพันธ์ 2544 20 พฤศจิกายน 2540
คณะที่ 54 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 23 /1 17 กุมภาพันธ์ 2544 11 มีนาคม 2548 26 กุมภาพันธ์ 2544
คณะที่ 55 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 23/2 11 มีนาคม 2548 19 กันยายน 2549 23  มีนาคม 2548
ยึดอำนาจ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน)
- 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549 -
คณะที่ 56
 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 24 8 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551 3 พฤศจิกายน 2549
คณะที่ 57 นายสมัคร  สุนทรเวช 25 6 กุมภาพันธ์ 2551 8 กันยายน 2551 18 กุมภาพันธ์ 2551
คณะที่ 58 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 26 24  กันยายน  2551 2  ธันวาคม  2551 7 ตุลาคม 2551
คณะที่ 59 นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 27   20 ธันวาคม 2551 9 สิงหาคม 2554  30 ธันวาคม 2551
คณะที่ 60 นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 28 9 สิงหาคม 2554 22 พฤษภาคม 2557 23 สิงหาคม 2554
ยึดอำนาจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
- 22 พฤษภาคม 2557 29 สิงหาคม 2557 -
คณะที่ 61 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 29 30 สิงหาคม 2557 - 12 กันยายน 2557
ที่มาของระยะเวลาคณะรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง:

เอกสารวงงานรัฐสภา. รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกถึงคณะปัจจุบัน.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.