สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน  << ผู้รับผิดชอบ สลค. >>


คำสั่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


      
    ๑๖/๐๔/๕๘ คำสั่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่มรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน  
    ๐๒/๐๓/๕๘ คำสั่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่มรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติ ราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน  
     ๒๗/๑๑/๕๗ คำสั่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๒๙๔/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม รับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน  

๒๕/๐๖/๕๗

คำสั่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๑๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่มรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน  

๑๐/๑๐/๕๖

คำสั่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม รับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน

 


                                                                                           ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2558