สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน  << ระเบียบฯ ข้อมูลข่าวสาร >>

			    
ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
            
-----------------

         เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
         ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖”
         ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
         ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
         ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
              “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
           “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ
           “เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และให้หมายความรวมถึงผ
ู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย 
          “เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้แก่ข้าราชการการเมืองตำแหน่ง
รัฐมนตรี หรือให้แก่ผู้ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวด้วย
       ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
           ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
--------------------------
           ข้อ ๗ ให้มี “คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” เรียกโดยย่อว่า “กขส.” ประกอบด้วย 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอื่น
 เป็นรองประธานกรรมการ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง เป็นกรรมการ
                ให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานมติคณะรัฐมนตรี สำนักบริหารงานสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           ข้อ ๘ ให้ กขส. มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
                (๑) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
                (๒) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการจัดพิมพ์และ
การเผยแพร่
                (๓) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการ การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
                (๔) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทข้อมูลข่าวสารที่ควร จัดเก็บไว้ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
                (๕) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
                (๖) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารภายในของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กับส่วนราชการและประชาชน
               (๗) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
               (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่ กขส. มอบหมาย
               (๙) เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
               (๑๐) การดำเนินงานอื่นใดตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
           ข้อ ๙ การประชุม กขส. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
               ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
           ข้อ ๑๐ ให้นำความในข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการที่ กขส. แต่งตั้งโดยอนุโลม
           ข้อ ๑๑ มติของ กขส. ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินการตามมตินั้นได้
หมวด ๒
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
--------------------------
           
           ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นและระเบียบของราชการ
           ข้อ ๑๓ ในการดำเนินงานตามข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแล
 ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานในการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
หมวด ๓
การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
--------------------------
           ข้อ ๑๔ ให้ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือ บุคคลที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า
 หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ทำหนังสือหรือยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หรือผู้มีอำนาจอนุญาต
                 สำหรับกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก อาจขอด้วยวาจาหรือ
ทางโทรสารก็ได้ โดยให้แจ้งชื่อ ตำแหน่งและที่อยู่ของ ผู้ขอด้วย
                 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้
           ข้อ ๑๕ การขอข้อมูลข่าวสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ให้นำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมาย
พิจารณาอนุญาต และให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป เป็นผู้รับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร
           ข้อ ๑๖ ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
นั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
หมวด ๔
การบริการข้อมูลข่าวสาร
--------------------------
           ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวม จัดเตรียม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการ
เสร็จแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ ขาย จำหน่ายจ่ายแจก ตรวจดู และศึกษาค้นคว้า ตลอดจนจัดหาและจัดทำสำเนา
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
                 การบริการข้อมูลข่าวสารนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือความเห็นของ กขส.
           ข้อ ๑๘ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ โดยอนุโลม เว้นแต่เป็นเรื่องลับตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือผู้ที่
มีอำนาจอนุญาตตามข้อ ๑๔ เห็นว่าเป็นเรื่อง ที่ไม่ต้องเปิดเผย
           ข้อ ๑๙ ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เพื่อขายหรือจำหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ กขส. กำหนด
           ข้อ ๒๐ การเรียกค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ กขส. กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
                 การรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นตั้งแต่ระดับ ๓ หรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้รับรอง
ตามจำนวนที่ผู้ยื่นคำขอขอให้รับรอง
           ข้อ ๒๑ รายได้จากการขายหรือจำหน่ายข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๙ และค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒๐ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของราชการ
           ข้อ ๒๒ การบริการส่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยทางโทรสาร ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีเร่งด่วน โดยให้คำนึงถึง
ความสิ้นเปลือง เช่น จำนวนข้อมูลข่าวสาร ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการส่ง ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการกองหรือผู้อำนวยการ
สำนักขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
หมวด ๕
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร
--------------------------
           ข้อ ๒๓ ห้หน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ และจัดสถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
                 (๑) สำนักบริหารงานสารสนเทศ เป็นสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือให้คำแนะนำในการติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐ โดยให้มีหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
                    (ก) ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 
                    (ข) เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร
                 (๒) สำนักนิติธรรม เป็นสถานที่ติดต่อและบริการราชกิจจานุเบกษาแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
                  ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

       จุลยุทธ หิรัณยะวสิต
     (นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต)
          รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
         เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๒๙ ง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖
หลักเกฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต

ประเภทของข้อมูลข่าวสาร

ผู้ขอ

ผู้อนุญาต

๑. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

      ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย      ๑.๒ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผยหรือเป็นความลับของราชการ
             ๑.๒.๑ข้อมูลข่าวสารที่จะต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรี


                  ๑.๒.๒ข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

๒. ข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

     ๒.๑ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย
             ๒.๑.๑ ข้อมูลข่าวสารที่
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และ
หนังสือเวียนกระทรวง ทบวง กรม              ๒.๑.๒ ข้อมูลข่าวสารนอก
จาก ๒.๑.๑         ๒.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผยหรือเป็นความลับของราชการ- ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือ
   เทียบเท่าขึ้นไปของส่วนราชการ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก
- ข้าราชการของสำนักเลขาธิการ
  คณะรัฐมนตรีตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป- หัวหน้าส่วนราชการ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก
- ข้าราชการของสำนักเลขาธิการ
  คณะรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป

- หัวหน้าส่วนราชการ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก
- ข้าราชการของสำนักเลขาธิการ
  คณะรัฐมนตรีตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป
- ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
  ส่วนราชการ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก
- บุคคลทั่วไป

- ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
  หรือเทียบเท่าขึ้นไปของส่วนราชการ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก
- ข้าราชการของสำนักเลขาธิการ
  คณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป


-หัวหน้าส่วนราชการ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายใน
- เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก
- ข้าราชการของสำนักเลขาธิการ
  คณะรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ขึ้นไป
- บุคคลทั่วไป- ผู้อำนวยการกอง/สำนักเจ้าของเรื่อง
   ขึ้นไป
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ
  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ
  ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการ
  คณะรัฐมนตรี เว้นแต่ข้อมูลข่าวสาร
  ลับที่สุดให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  เป็นผู้อนุญาต


- ผู้อำนวยการกอง/สำนักเจ้าของเรื่อง
  ขึ้นไป เว้นแต่ข้อมูลข่าวสาร
  ลับที่สุด ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  เป็นผู้อนุญาต


- ข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป

- ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
  สารสนเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความ
  ครอบครองของกอง/สำนักที่เป็น
  เจ้าของเรื่อง ให้ผู้อำนวยการกอง/
  สำนักนั้นเป็นผู้อนุญาต
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ
  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ
  ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการ
  คณะรัฐมนตรี- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ
  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ
  ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการ
  คณะรัฐมนตรี เว้นแต่ข้อมูลข่าวสาร
  ลับที่สุด ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  เป็นผู้อนุญาต


หมายเหตุ   (๑) 

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ๑ และข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วตาม ๒ หากข้อมูลข่าวสารทั้งสองประเภทรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันการขอและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับข้อมูลข่าวสารของแต่ละประเภทแล้วแต่กรณี

(๒) 

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ๑ และข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วตาม ๒ ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอกขออนุญาตด้วยวาจาหรือทางโทรสาร เมื่อส่งมอบข้อมูลข่าวสารแล้วให้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้รับประกอบเรื่องไว้ด้วย

(๓) 

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ๑.๒ และข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วตาม ๒.๒ หากเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่กฎหมายไม่อนุญาตให้เปิดเผยจะต้องได้ รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนจึงเปิดเผยได้

                                                 &nbs