สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน  << วิสัยทัศน์ >>

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์ :

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

 พันธกิจ :

 


1. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. ติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

 ค่านิยมหลัก :
CABINET


C = Confidential  คือ การรักษาความลับของราชการ
A = Accuracy  คือ ความแม่นยำ
B = Best Expertise  คือ ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม
I  = Integrity   คือ การยืนหยัดในความถูกต้อง
N = Networking and Teamwork  คือ การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม
E = Express  คือ ความรวมเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
T = Transparency  คือ ความโปร่งใสตรวจสอบได้
 

 วัฒนธรรม :
SAFE

S = Secrecy  คือ การรักษาความลับของราชการ
A = Accuracy  คือ การคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำของงาน
F = Fastness  คือ การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
E = Effciency & Explainability  คือ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบและอธิบายได้


ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
1.1  มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดกฎหมาย 1.1.1 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกเพิกถอนโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง
 (สนธ.,สพต.,สวค.,สอค.)
1.2  การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดคลาดเคลื่อนมีน้อยที่สุด 1.2.1 จำนวนเรื่องที่ขอทบทวนและหารือมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ (สนธ.,สพต.,สวค.,สอค.)
1.3  การนำองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดทำและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน 1.3.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมน
ตรีแล้วมีข้อพิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(สนธ.,สพต.,สวค.,สอค.)
1.3.2 จำนวนคู่มือหรือจำนวนฐานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขของเดิมให้สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
(กปค., สนธ., สบส.,  สพต., สวค., สปค., สอค.,)

กลยุทธ์

(1) สร้างกลไกจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตามกฎหมาย และทันต่อสถานการณ์
(2) พัฒนาแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่
สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
2.1 พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป 2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (สบก.)
2.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานราชการในพระองค์ที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (สอค.)
2.2.2 ระดับความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ (สอค.)
2.3  พระราชลัญจกร ตราสำคัญ วัตถุและเอกสารสำคัญของแผ่นดินได้รับการรักษาและอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐาน 2.3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บรักษาพระราชลัญจกรตราสำคัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และวัตถุสำคัญของแผ่นดิน (สอค.)
2.3.2 ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญของแผ่นดิน (สบก.)
2.3.3 ร้อยละของจำนวนเอกสารสำคัญของแผ่นดินที่ได้รับการอนุรักษ์ตามมาตรฐานที่กำหนด (สบก.)

กลยุทธ์

(1) จัดให้มีการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณแก่หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาลักษณ์อย่างมีมาตรฐานและรักษาโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยหลักการที่ชัดเจนและรัดกุม
(4) เสริมสร้างกลไกและระบบการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) จัดให้มีการเก็บรักษาพระราชลัญจกร ตราสำคัญ วัตถุ และเอกสารสำคัญของแผ่นดินตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการตรวจสอบมาตรฐานการเก็บรักษาตามหลักวิชาการ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี
ให้เกิดผลในการปฏิบัติ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
3.1 การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีมีกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 3.1.1 ความสำเร็จของการจัดทำระบบติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาล (สปค.)
3.1.2 ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้รายงาน โดยระบุระยะเวลาในการรายงาน (สปค.)   
3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2.1 จำนวนระบบงานที่พัฒนาหรือปรับปรุงได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (สบส.)
3.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน (สบส.)
3.3 การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและงานด้านการบริหารจัดการในส่วนที่เป็นภารกิจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 3.3.1 จำนวนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและงานด้านการบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรี (สปค.)
3.3.2 จำนวนประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายสำคัญที่ได้รับการจัดทำขึ้นใหม่ (สปค.)
3.3.3 ร้อยละของจำนวนประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายสำคัญที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย (สปค.)

กลยุทธ์

(1) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของคณะรัฐมนตรี
(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการประสานงานระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานต่าง ๆ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
4.1 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4.1.1 ร้อยละของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศปท. ร่วมกับ สบก.)
4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ศปท.)
4.1.4 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ศปท.)
4.1.5 ร้อยละของบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ศปท.ร่วมกับ
 สบก.)
4.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก รวมทั้งมีแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (สบก.)
4.2.2 ระดับความสำเร็จในการกำหนดกลไกในการพิจารณาความเป็นธรรมในองค์กร (สบก.)
4.2.3 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและกลไกในการพิจารณาความเป็นธรรมในองค์กร  (สบก.)
4.3 บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 4.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีเทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)
4.4 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดสวัสดิการตามผลการศึกษา (สบก.)
4.4.2 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สบก. และ คกก. สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
4.4.3 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สบก.)

กลยุทธ์

(1)  เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(2)  พัฒนาการบริหารจัดการและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะการทงานแบบบูรณาการ
(3)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
(4) การสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

                                                                                       
 
   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๙