สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๔๗๕-ปัจจุบัน
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง
. นายประยูร ภมรมนตรี ๑๔ กันยายน ๒๔๗๕ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๗๖
๒. พลเรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๗๖  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘
๓. นายดิเรก ชัยนาม  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๘๓
๔. นายทวี บุณยะเกตุ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๘๓ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖
๕.  พลตรี ไชย ประทีปะเสน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ ๕ สิงหาคม ๒๔๘๗
๖. นายชม จารุรัตน์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙  ๒๗ มีนาคม ๒๔๘๙
๗. หลวงชำนาญอักษร ๒๘ มีนาคม ๒๔๘๙ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒
๘. นายมนูญ บริสุทธิ์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒
๙. พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๔
๑๐. พลเรือเอก อนันต์ เนตรโรจน์ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๔  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗
๑๑. นายปลั่ง มีจุล ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘
๑๒.  

นายอนันต์ อนันตกูล

 

๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
๑๓. นายอภิลาศ โอสถานนท์ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๓
๑๔.  

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ

 

๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔
๑๕. นาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณะรุจิ ๕ มีนาคม ๒๕๓๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
๑๖. นายบดี จุณณานนท์ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖
๑๗. นายวิษณุ เครืองาม ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
๑๘. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
๑๙. นายรองพล เจริญพันธุ์ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐
๒๐.

นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๒๑.

นายอำพน  กิตติอำพน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
.

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ปัจจุบัน

Top