รายงานข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบ เกี่ยวกับเว็บไซต์
ประจำวันที่
31 กรกฎาคม 2555

คำถาม คำตอบ

- หาหนังสือ ที่ นร 0202/ว4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 ไม่เจอ

 

 

- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 เรื่อง แผนประหยัดไฟฟ้าในอุตสาหกรรม อาคาร และที่อยู่อาศัย (ที่ นร 0202/ว 4  ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 ) โดยเข้าไปค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีได้ที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. 0 2280 9000 ต่อ 268 และ 436