รายงานข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบ เกี่ยวกับเว็บไซต์
ประจำวันที่
30 กรกฎาคม 2555

คำถาม คำตอบ

- กฎหมายขยายเวลาการปรับโครงสร้างหนี้จะมีประกาศใช้เมื่อไร

 

 

-  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแล้วพบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เรื่อง การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0503/24591 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 และเพื่อช่วยลดภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ รวม 2 ซึ่งต่อมาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 517) พ.ศ. 2554 เล่มที่  128 ตอนที่  29 ก หน้า 8 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 เมษายน 2554

2. กฎกระทรวงฉบับที่ 283 (พ.ศ. 2554) ออกตามความประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ เล่มที่ 128 ตอนที่ 76 ก หน้า 11 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 ตุลาคม 2554
ทั้งนี้ หากท่านต้องการเอกสารดังกล่าว สามารถค้นหาได้ที่
http//www.ratchakitcha.soc.go.th