รายงานข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบ เกี่ยวกับเว็บไซต์
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

คำถาม คำตอบ

1. หาไม่ค่อยเจอเลย อยากได้ตัวไฟล์ภาพด้วย

 

 

-  ขออภัยค่ะ ขอความกรุณาระบุว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด ทั้งนี้ หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่ท่านค้นหาไม่พบ ขอความกรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.  0 2280 9000 ต่อ 268 และ 436 เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป และขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์ภาพมติคณะรัฐมนตรี (pdf.) โดยเข้าไปที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

    1. หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี
 (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง 2501- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.
              

      2. ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
       3. กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ (ดังรูป)

                 

   4. คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนา
เอกสารดังกล่าว
 

             


               

     


2.
ควรจัดทำรูปแบบของเว็บไซต์ให้เป็นหมวดหมู่มากกว่านี้ และลดความซ้ำซ้อนของหน้าเว็บลง


-
ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ ขอเรียนชี้แจงว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีโครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และจะพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะอันใดเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ ฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียินดีรับคำแนะนำค่ะ