รายงานข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบ เกี่ยวกับเว็บไซต์
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

คำถาม คำตอบ

 - ถ้าสามารถพิมพ์ออกมาเป็นสำเนาเอกสาร
ที่มีตราประทับอยู่ในเอกสารจะพิมพ์ฝังติดอยู่ในกระดาษด้วยจะดีมาก

 

 

- ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น