รายงานข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบ เกี่ยวกับเว็บไซต์
ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2555

คำถาม คำตอบ

 1. หามติคณะรัฐมนตรีที่จำเป็นไม่พบ

 

 

-  ขออภัยค่ะ สำหรับความไม่สะดวกในการค้นหามติคณะรัฐมนตรี ขอความกรุณาระบุว่า มติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดที่ท่านค้นหาไม่พบ เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ หากพบกรณีดังกล่าวขอความกรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. 0  2280 9000 ต่อ 268 และ 436

                 

 2. เห็นควรมีเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี และยกเลิกชั้นความลับในหลาย ๆ เรื่อง

 

 

-  ขอเรียนว่าท่านสามารถค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ปัจจุบัน กรณีค้นหาไม่พบหรือเป็นมติคณะรัฐมนตรีก่อนปี พ.ศ. 2501 สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. 0 2280 9000 ต่อ 268 และ 436 สำหรับการยกเลิกชั้นความลับนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกชั้นความลับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/71 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546) ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะถือเป็นหลักปฏิบัติทุกเรื่องว่า หากเรื่องดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ เช่น คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติตามที่เสนอทั้งหมด หรือให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะยังไม่ปรับปรุงหรือยกเลิกชั้นความลับตามที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอ จนกว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะแจ้งการปรับปรุงหรือยกเลิกมาอีกครั้งหนึ่ง